FNs bærekraftsmål

Hafslund E-CO ønsker å drive en gjennomgående bærekraftig virksomhet hvor påvirkningen på miljø og samfunn skal være så positiv som mulig. I bærekraftsrapporten retter vi søkelyset på fem hovedområder hvor vår virksomhet har stor påvirkning på omgivelsene rundt oss. For at vi skal nå vår visjon om en fornybar og fullelektrisk fremtid, må vi lykkes med våre tiltak innen miljø og bærekraft.

VÅRE FOKUSOMRÅDER ER:

 • Fornybar energiproduksjon
 • Hensyn til naturmangfold
 • Bærekraftig verdikjede
 • Attraktiv arbeidsplass
 • Lokal verdiskaping

Mer om informasjon om arbeidet innen hvert fokusområdene er beskrevet bærekraftsrapporten for 2019.

FNs bærekraftsmål

Hafslund E-CO ønsker å benytte denne rapporten til å vise vår støtte til FNs bærekraftsmål. De 17 bærekraftmålene som trådte i kraft i 2016 er verdens felles strategi for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, stoppe reduksjonen av biologisk mangfold, restaurere påvirket natur og stoppe klimaendringene innen 2030. Hafslund E-CO ønsker å bidra i arbeidet mot en bærekraftig verden, og ser at selskapets bidrag kan knyttes opp mot seks av bærekraftsmålene.

Våre viktigste aktiviteter innenfor bærekraftsmålene er:
Ikon for bærekraftsmål nummer 6. Rent vann og gode sanitærforhold MÅL 6: RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

SIKRE BÆREKRAFTIG VANNFORVALTNING OG TILGANG TIL VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD FOR ALLE

 • Vi bidrar til en god vannforvaltning i Viken, Vestland og Innlandet
 • Vi støtter utviklingen av gode vannforvaltningsplaner som balanserer vannkraft og vannmiljø

MÅL 7: REN ENERGI FOR ALLE
SIKRE TILGANG TIL PÅLITELIG, BÆREKRAFTIG OG MODERNE ENERGI TIL EN OVERKOMMELIG PRIS FOR ALLE

 • Vi bidrar til en økt vannkraftproduksjon gjennom nye vannkraftverk • Vi utnytter eksisterende vannkraftanlegg gjennom satsning på opprusting og utvidelse

MÅL 9: INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
BYGGE SOLID INFRASTRUKTUR, FREMME INKLUDERENDE OG BÆREKRAFTIG INDUSTRIALISERING OG BIDRA TIL INNOVASJON

 • Vi utvikler og tilbyr nye lokale elektriske løsninger • Vi deltar i prosjekter for bedre utveksling av fornybar kraft over landegrenser

MÅL 12: ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
SIKRE BÆREKRAFTIG FORBRUKS- OG PRODUKSJONSMØNSTRE

 • Vi arbeider for å redusere klimagassutslippene i hele verdikjeden • Vi setter miljøkrav til våre leverandører

MÅL 13: STOPPE KLIMAENDRINGENE
HANDLE UMIDDELBART FOR Å BEKJEMPE KLIMAENDRINGENE OG KONSEKVENSENE AV DEM

 • Vi bidrar til å dempe flom gjennom gode prognoser for tilsig og vannføring og gjennom manøvrering av reguleringsmagasiner
 • Vi bidrar til optimal utnyttelse av fornybare kraftressurser på tvers av regioner i et integrert kraftmarked

MÅL 15: LIV PÅ LAND
BESKYTTE, GJENOPPRETTE OG FREMME BÆREKRAFTIG BRUK AV ØKOSYSTEMER, SIKRE BÆREKRAFTIG SKOGFORVALTNING, BEKJEMPE ØRKENSPREDNING, STANSE OG REVERSERE LANDFORRINGELSE
SAMT STANSE TAP AV ARTSMANGFOLD

 • Vi gjennomfører tiltak basert på miljødesign for å forbedre miljøet i regulerte vassdrag
 • Vi tar hensyn til økosystemene i planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter
Skriv ut