Hensyn til naturmangfold

Hele E-CO Energis kraftproduksjon er fra fornybare kilder og er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Selskapet utarbeider en miljø- og bærekraftsrapport og i rapporten for 2018 er det definert flere indikatorer for å dekke status for de viktigste miljøaspektene ved konsernets aktiviteter. Vannkraftkonsesjonenes bestemmelser om høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV) og krav til vannslipp er absolutte grenser som ikke skal brytes, og internkontrollsystemet med tilhørende dokumentasjon er viktig for å overholde disse kravene.

Vannkraft er en ren, fornybar energikilde, men bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg har en påvirkning på miljøet. Virkningene er i hovedsak lokale og knyttet til fysiske inngrep gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten er E-CO Energi opptatt av at miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig, og med bruk av teknikker som representerer best mulig praksis. Regulering av vassdrag har i flomperioden flere steder kunnet bidra til å redusere vannmengder og derved avverge flom og skader på miljø og eiendom.

Sjøørret i Aurlandselva

Sjøørret i Aurlandselva

Bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg påvirker lokalmiljøet. Virkningene er i hovedsak knyttet til inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damombygginger og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten er E-CO Energi derfor opptatt av at miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig, og med bruk av kunnskapsbaserte teknikker som representerer best mulig praksis. Anleggene skal driftes slik at vi ikke har noen miljøavvik. Et viktig verktøy for å oppnå dette er selskapets internkontrollsystem for vassdragsanlegg (IK-vassdrag), som er pålagt å ha med i hjemmel i vannressursloven. I våre konsesjoner er krav til minste- og høyesteregulerte vannstand, og krav til minstevannføringer absolutte størrelser som skal oppfylles til enhver tid.

Arbeid med miljøtiltak i 2018

Bærekraftsmål nr. 15, Liv på land, har til sammen 12 delmål. E-CO Energis innsats med miljøtiltak er knyttet til delmål 15.1, 15.4 og 15.8. For mer informasjon om disse delmålene vises til: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal. Tiltakene er enten frivillige tiltak eller de gjøres som en del av et pålegg gitt i konsesjonene.

Frivillig minstevannføring

I de elvene hvor det ikke er pålagt minstevannføring, men med et godt potensial for å få god miljønytte av et vannslipp, har E-CO Energi innført frivillig minstevannføring. Den frivillige minstevannføringen i Hemsil nedstrøms Eikredammen er opprettholdt i 2018. Dette hadde en kostnad på 509 566 kroner. Totalt i 2018 utgjør frivillig vannslipp i Aurland 3 119 663 kroner.

Vannslippet er viktig for å sikre et vanndekket areal med godt habitat i Vassbygdelva som hensyntar laks- og sjøørretyngel.

I både Hemsil og i Vassbygdelva bidrar de uregulerte nedbørsfeltene med vannføring, og de frivillige vannslippene sørger for at man alltid opprettholder et visst vannvolum i elvene. Den varierende vannføringen er et resultat av lokale flommer og varierende tilsig fra det uregulerte nedbørsfeltet.

Den tørre sommeren i 2018 ga et veldig lite tilsig til Hurdalssjøen. Det er et frivillig prøvereglement her, hvor vannstanden i magasinet holdes innenfor et intervall som sikrer gode forhold for flerbruksinteressene (bading, båtliv, rekreasjon) knyttet til dette magasinet. Det er normalt driftsstans om sommeren fordi tilsiget er for lite i forhold til slukeevnen til kraftverkene i utløpselva Andelva. Gjennomstrømming i elven nedstrøms reguleringsdammen sikres ved at det er ca. 200 l/s lekkasje i dammen.

Settefisk i regulerte innsjøer

E-CO Energi er pålagt utsettinger i 33 større og mindre magasin inkludert indirekte regulerte vann i Hallingdal og Aurland. Det ble brukt 4 521 000 kroner i 2018 på utsetting av ørret i Hallingdal og 338 000 kroner på settefisk i Aurland. Settefisken er basert på stamfisk fra lokale ørretbestander, og utsettingene gjøres så skånsomt som mulig for fisken. Det har ikke vært noen avvik på utsettingspålegget for 2018, og restansen fra 2017 i Hallingdal ble også satt ut i 2018 slik at man nå er àjour med utsettingene.

 

Strykning av sjøørret på fiskehuset i Aurland

Strykning av sjøørret på fiskehuset i Aurland

Skriv ut