Vilkårsrevisjoner

elv_ovrehemsedalOrientering om vilkårsrevisjoner

Hva er vilkårsrevisjon?
Hovedformålet med vilkårsrevisjon er å kunne iverksette miljøforbedrende tiltak for å bøte på skader og ulemper av miljømessig karakter som ikke ble vurdert på konsesjonstidspunktet, eller hvor forholdene har utviklet seg annerledes enn man forutsatte da konsesjonen ble gitt. Miljømessige konsekvenser som var kjent da konsesjonen ble gitt, er det i utgangspunktet ikke aktuelt å korrigere ved revisjon. Konsekvensene av nye vilkår skal veies opp mot formålet med konsesjonen som er kraftproduksjon.

Hvem kan fremme krav om revisjon?
Revisjonssak fremmes normalt gjennom kommunene som representant for allmenne interesser. Dersom kommunen er regulant, kan andre representanter for allmenne interesser kreve revisjon.

Hva kan vurderes i en revisjonssak?
Berørte allmenne interesser må konkret påpeke hva som er det reelle problemet og de aktuelle løsningene knyttet til konkrete forhold. Høyeste og laveste reguleringsvannstand (HRV og LRV) er en del av selve konsesjonen og kan ikke kreves revidert. Restriksjoner som i praksis umuliggjør utnyttelse av hele reguleringen (som HRV og LRV), er det ikke adgang til å pålegge gjennom revisjon. Økonomiske vilkår faller utenom revisjon. Privatrettslige spørsmål som erstatninger eller annen form for kompensasjon for økonomiske tap skal være oppgjort i tidligere vassdragsskjønn og er ikke tema i revisjonssak.

I vurderingen av avbøtende tiltak skal det tas hensyn til at konsesjonæren allerede gjennom konsesjonen er underlagt en rekke økonomiske og miljømessige krav knyttet til utøvelsen av virksomheten sin. Nye krav vil derfor komme som en ytterligere belastning utover allerede eksisterende krav i konsesjonen. Det skal derfor utvises varsomhet med å pålegge ytterligere tyngende vilkår overfor konsesjonæren.

Det er strenge begrensninger på innføring av nye vilkår som reduserer produksjonsvolumet. Slike vilkår er kun unntaksvis aktuelle dersom helt spesielle hensyn tilsier det, og konsesjonæren kan uansett ikke påføres vesentlig produksjonstap.

Hvem utarbeider revisjonsdokumentet?
Dersom revisjonssak åpnes, vil konsesjonæren lage et revisjonsdokument, som NVE legger ut på høring. En revisjon skal ikke være noen form for en ny mini-konsesjonsbehandling eller ny vurdering av tiltaket. Revisjonssaken vil bli endelig avgjort av Kongen i statsråd.

I alle revisjonssaker vil det bli innført nye standardvilkår for naturforvaltning. Standardvilkår gir Olje- og energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning eller Fylkesmannen åpning til å pålegge visse, men begrensede, undersøkelser og tiltak.

Nærmere vilkår og retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår er laget av Olje- og Energidepartementet.
Olje- og energidepartementets nasjonale føringer for vannforvaltningsplaner i vassdrag med kraftproduksjon.

Skriv ut