Verdiskaping

Visste du at Hafslund E-CO er fastlands-Norges fjerde største skattebetaler?*

Hafslund E-COs virksomhet skaper verdier i de lokalsamfunnene det opereres i. Eiere mottar utbytte, ansatte mottar lønn og kommuner og myndigheter mottar inntekter gjennom skatter og avgifter.

Det er et ønske om å benytte lokale tjenesteleverandører og partnere der dette er praktisk mulig. Kort vei mellom leverandør og anlegg innebærer besparelser for miljø og lokal infrastruktur samtidig som det trygger lokale arbeidsplasser.

Hafslund E-CO bidrar indirekte til lokal verdiskaping i kommunene der kraften produseres. Selskapet drifter og opererer, bygger ut og vedlikeholder eksisterende og nye anlegg. Dette skaper merverdi gjennom kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører og samarbeidspartnere.

I 2019 bidro selskapet med 789 millioner kroner til vertskommunene.

RESULTATER FOR 2019

SKATTER OG AVGIFTER TIL KOMMUNENE
Om lag 70 kommuner mottok slike skatter og avgifter fra Hafslund E-CO i 2019. Av disse fikk 12 kommuner over 10 millioner kroner utbetalt, og over 20 kommuner over 1 millioner kroner utbetalt. For 2020 vil antallet kommuner som mottar skatter og avgifter reduseres på grunn av kommunesammenslåinger.

Naturressursskatt 251 000 000 kroner
Eiendomsskatt 206 000 000 kroner
Verdien av konsesjonskraft 217 000 000 kroner
Konsesjonsavgifter 115 000 000 kroner
Totalt 789 000 000 kroner

Tabellen inkluderer alle skatter og avgifter fra alle vannkraftverk i Hafslund E-CO-konsernet.

SKATTER OG AVGIFTER TIL STATEN
Totalt bidro konsernet med ca. 2,7 milliarder i skatter og avgifter i 2019. Grunnlaget for statens inntekter er selskapsskatt, grunnrenteskatt og arbeidsgiveravgift.

UTBYTTE TIL EIER
Utbetalt utbytte i 2019 til konsernets eier, Oslo kommune, var 1 284 mill. kroner (inklusive eierposisjonen i Eidsiva-konsernet).

ERSTATNINGER TIL PRIVATE
Utbygging av vannkraftverk og reguleringsanlegg utløser ofte erstatninger til private fastsatt i skjønn. For 2019 ble det fra Hafslund E-CO med datterselskaper og reguleringsforeninger gitt samlet erstatninger på om lag 40 millioner kroner. De største erstatningene gjelder allmenninger og store grunneiere (som kan være sameier). Størst var Aurland statsallmenning som mottok 250 000 kroner i 2019.

INVESTERINGER
Største investeringer i 2019 var det nye aggregatet Vamma 12 i Vamma kraftverk, de nye vannkraftverkene Tolga kraftverk og Nedre Otta kraftverk, ombygging av Dam Strandavatn og bygging av ny Dam Mjåvatn. Samlede investeringer i 2019 ble på om lag 800 millioner kroner, hvorav konsernets andel av Tolga kraftverk var størst med 250 millioner kroner. Konsernets andel på 20 prosent i Kjølberget vindkraftverk representerte en investering på 9 millioner kroner i 2019.

Konsernets investeringer gir lokal verdiskaping i form av aktivitet for lokale entreprenører, tjenesteleverandører og innkjøp av varer. Konsernets investeringer varierer, men det skal reinvesteres betydelige summer i oppgradering av dammer og reguleringsanlegg som følge av pålegg fra myndighetene de neste årene.

MÅL OG AMBISJONER
Hafslund E-CO ønsker å være en viktig aktør i de lokalsamfunnene det opererer i, og vil også i fremtiden sørge for høy lokal verdiskaping fra Hafslund E-COs virksomhet.

* Etter Statkraft, Telenor og DNB (Kapital 12/2019)

Skriv ut