Tid for samarbeid

Kraftbransjen har vært gjennom utfordrende år med fallende priser. Vi står foran nye utfordringer med press på lønnsomhet, endringer i markedene og digitalisering. Vi i landets 370 kraftselskap kan ikke møte dette hver for oss. Gode løsninger bør skapes gjennom samarbeid til beste for eiere, kunder og samfunnet.

Kronikk opprinnelig publisert i bladet Energi 2-2017

Norges moderne historie er tett knyttet til energiproduksjon. Vannkraft har vært ryggraden i norsk industrialisering. Norsk kraft kan nå spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet.

Viktig for velferden

Kraftproduksjonen har også spilt en sentral rolle i utviklingen av den norske velferdsmodellen. Utbygging og drift av kraftverk har sikret mange mennesker trygge jobber. Vertskommuner har hatt sikre inntekter gjennom skatter og avgifter. Selskapene har selv tatt betydelig samfunnsansvar i utviklingen av gode miljøløsninger. Landet over er kraftselskaper gode samarbeidspartnere med idrettslag og kulturinstitusjoner. Og ikke minst har kommuner og staten som eiere hatt jevnlig påfyll av utbyttepenger.

Marked i endring

Det har skjedd store forandringer i markedet vårt. Alle vi som er involvert i norsk kraftbransje som ledere og eiere har sett på nært hold hvordan lavere kraftpriser påvirker oss. Selskapenes lønnsomhet er kraftig svekket, og utbyttet redusert. I 2010 betalte kraftselskapene 18,1 milliarder i utbytte, i 2015 var utbyttet redusert til 6,5 milliarder. Mye ny, subsidiert kraft er kommet inn på tilbudssiden og det er ikke gjort tilstrekkelig for å øke etterspørselen.

Tilbake sitter både selskaper, eiere og samfunnet igjen med dårligere forutsetninger for å lykkes. Selskapene trenger kapital til å foreta nødvendige investeringer. Mange eiere har forventninger om et visst nivå på utbyttet for å opprettholde god lokal tjenesteproduksjon. Skal vi som samfunn greie omstillingen til bærekraftig energiforbruk, krever det en offensiv tilnærming fra både bransje og myndigheter.

Rammebetingelser i endring

Også rammebetingelsene for bransjen er i utvikling. I 2016 var det 370 kraftselskap i Norge, og av disse er det ca. 180 som driver kraftproduksjon. Hver enkelt av oss jobber for å drive mest mulig rasjonelt og maksimere verdiskapingen fra virksomheten. Kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille, nye finansielle reguleringer som REMIT, MiFID II og MiFIR og mulighetene som følger av bedre datatilgang på drift og produksjon gjør det stadig mer krevende.

Behovet for ny kompetanse og sterke fagmiljøer på flere områder øker kraftig. Overvåkning av drift, markedsdata og produksjonsmønster vil i årene framover bli effektivisert gjennom digitale løsninger. De som skal få maksimalt ut av digitaliseringen, må etablere robuste miljø med spisskompetanse på mange flere felt. Da må vi gå sammen. Rammebetingelsene vil i stadig større grad favorisere større selskap.

Selskaper i endring?

Marked og rammebetingelser endres altså raskt. Har vi i bransjen da tilstrekkelig evne til å endre oss?

Vår bransje er så moden at vi kan være i ferd med å gå ut på dato. Selskapsstrukturen må moderniseres om vi skal møte morgendagens utfordringer. De siste 15 årene har det vært svært få endringer i selskapsstruktur, og få initiativ til samarbeid horisontalt. Det er en felles utfordring til oss alle å få til mer samhandling. Beregninger fra flere konsulentmiljøer viser at det er potensial for 1 milliard i synergieffekter i bransjen gjennom felles innkjøp og tjenesteproduksjon, driftssamarbeid, samarbeid om investeringer og fusjoner. Det betyr 10-15 % økning i utbyttegrunnlaget for eierne. I tillegg kommer gevinsten fra digitalisering.

Endringene vi står overfor kommer til å gi konsolideringer. Vi kan velge å møte det offensivt, eller vi kan bli dratt inn i det mot vår vilje. Jeg håper vi skal se mer offensiv holdning til samarbeid om gode løsninger. Vår forpliktelse er å forvalte kraftressursene på en samfunnsmessig optimal måte. Det gjør vi best når vi jobber flere sammen. I E-CO vil vi møte alle forsøk på samarbeid og konsolidering med et åpent sinn. Det håper vi andre selskapsledere også vil gjøre.

Tore Olaf Rimmereid, Adm. direktør i E-CO Energi

Skriv ut