Samfunnsansvar i Hafslund E-CO

E-CO Energi er en del av Hafslund E-CO-konsernet.

Ren, fornybar energi er en del av fremtidens klimaløsninger. Gjennom sin kjernevirksomhet spiller Hafslund E-CO en viktig rolle på veien mot et smart samfunn, der bruken av fossile energikilder  erstattes med utslippsfri fornybar energi. Sammen med eier og lokalsamfunn jobber Hafslund E-CO for en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Det store klimabildet

Hafslund E-CO er avhengig av et godt forhold til sine interessenter og arbeider derfor tett med næringsliv, kommuner og lokalsamfunn. Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, sikre samfunnet tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. På den måten skaper Hafslund E-CO verdier lokalt, regionalt og nasjonalt, og bidrar samtidig til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt globalt.

Vesentlige områder for samfunnsansvar

Hafslund E-COs mål er at hele virksomheten skal være bærekraftig, og arbeider for at konsernets påvirkning på miljø og samfunn skal være så positiv som mulig. For å skille vesentlige områder innenfor samfunnsansvar fra andre viktige områder, er det gjennomført en vesentlighetsanalyse. Analysen tar utgangspunkt i hva som anses som vesentlig for Hafslund E-CO og tilsvarende for konsernets interessenter. Analysen belyser både risiko og muligheter og har identifisert fire områder som er avgjørende for strategisk måloppnåelse:

  • Pålitelig produsent og leverandør av fornybar energi
  • Etisk forretningsadferd og kompetanse i fokus
  • Miljøpåvirkning (herunder klimaendringer, elektrifisering og innvirkning på det ytre miljø)
  • Ansvarlig leverandørkjede og lokal verdiskaping

Les mer kapitlet om bærekraft i Hafslund E-COs årsrapport for 2019 (pdf).

 

Skriv ut