Torpa

Torpa kraftverk ligger i Dokkavassdraget ved Torpa i Nordre Land kommune. Torpa kraftstasjon utnytter fallet mellom Dokkfløy og Kjøljua på brutto 470 m.

Fra Dokkfløydammen føres vannet igjennom en 9,5 km lang tilløpstunnel med tverrsnitt på 36 m2 og et 122 m langt trykkrør til kraftstasjonen som ligger 1400 m inne i fjellet. Videre føres vannet gjennom en 10,5 km lang avløpstunnel til utløpet av Kjøljuadammen, som er inntaksdam for Dokka kraftverk.

Det er installert to Francisaggregater på 75 MW. Samlet slukeevne er 38 m3/s. Kraften transformeres opp til 132 kV, og overføres via Dokka koblingsstasjon til regionalnettet.

Dam Dokkfløy er en stor fyllingsdam med sentral morenetetning, total masse i dam 4,2 mill m3. Damkronen er 680 m, største høyde på dammen 83,5 m. Til damarrangementet hører en overføringstunnel fra nabovassdraget Synna.

Fallhøyde 449,3 m
Inst. aggregat 2×75 MW
Midlere årsproduksjon 485 GWh
Avsluttet bygging 1989
Skriv ut