Rosten

Kraftverket utnytter et fall i Gudbrandsdalslågen fra grensa mellom Dovre og Sel kommune og ned til Sandbakkenkrysset i Sel kommune.

Inntaksbassenget til Rosten kraftverk er etablert med en betongdam ca. 1,1 kilometer nedstrøms Storrusti bru. Dammen er fundamentert på fjell, og er ca. 95 meter lang over krona. Største høyde er ca. 20 meter. Dammen er utstyrt med to flomluker, og en bunntappeluke, og kjørebru over. Tilløpstunnelen til kraftstasjonen starter i inntaksbassenget like oppstrøms dammen på østsiden av elva.

Vannet blir ført i en 4,1 kilometer lang tunnel fra inntaket bak dammen på nordøstsiden av Lågen og ned til kraftstasjonen som er bygget i fjellet nord for Brenna.

Installert effekt i kraftverket er 80 MW (1 MW = 1000 kilowatt) med en vannføring på 85 kubikkmeter per sekund (m3/s). Det er installert tre francisturbinaggregat på henholdsvis 8,5, 20 og 51,5 MW. Avløpstunnelen fra kraftstasjonen til utløp i Lågen er ca. 400 meter lang. Utløpet i Lågen er ved Sandbakken camping.

Rosten kraftverk er eid av Oppland Energi (72 prosent) og Eidefoss (28 prosent). Oppland Energi AS er eid av E-CO Energi. Eidefoss har overtatt fallrettighetene til Sel Kommune.

Skriv ut