Rehabilitering av dam Vetlebotn og sekundærdam Nyheller

Som følge av oppdaterte krav fra myndighetene rehabiliteres dam Vetlebotn og sekundærdam Nyheller i 2019.

Nye oppdaterte myndighetskrav til norske steinfyllingsdammer har medført at damanlegg Vetlebotn og sekundærdam på Nyheller må bygges om. Dam Vetlebotn skal forsterkes med nytt krone- og skråningsvern i tillegg at flomavledningskapasitet skal økes ved å utvide trauet og flytte flomløpsterskelen. Sekundærdam Nyheller skal forsterkes med nytt krone- og skråningsvern samt etablering instrumentering som lekkasjemåling og bolter i kjernen og skråningsvern. Det skal bygges midlertidig adkomstvei fram til dammen.

Stein til begge damanlegg vil bli hentet fra opprettelse av et brudd i et tjern rett nedstrøms hoveddam Nyheller. Tjernet i dette området blir tappet tomt, og brudd drives i sør-vestlig retning. Etter at arbeidene er ferdigstilt vil det opprinnelige tjernet og steinuttaksområde bli fylt opp igjen med vann gjennom naturlig vanntilsig. Løsningen med bruddtjern vil være miljømessig gunstig, og bidrar til å skjule inngrep i ettertid.

Konsekvenser

Det vil bli noe støy og støv fra sprengningsarbeid og anleggstrafikk under anleggsperioden. En rekke tiltak er og vil bli iverksatt for å redusere eventuelle miljøkonsekvenser. Turister og andre besøkende bes respektere oppsatte skilt, sperringer og henvisninger fra anleggsledelsen.

Fiske

Dagens båtutsettingsplass ligger like oppstrøms flomløpet. Av hensyn til sikkerhet for allmennheten og båttrafikk ved høy vannstand, samt for å sikre en bedre hydraulisk kapasitet for flomavledning, blir masser ved eksisterende båtutsettingsplass fjernet og området senket. Dette medfører at ny båtutsettingsplass og parkeringsplass blir etablert lengre sør, se kart for detaljer.

Åpningstider veg Nyheller sommer 2019

Det skal transporteres stein til dam Vetlebotn. Av hensyn til trafikksikkerhet for allmennheten vil anleggsvei bli stengt med bom ved Finndalstunnel i det tidsrom det foregår transport av stein.

Fra torsdag 27. juni kl. 20:00 vil vegtrasé åpnes for allmenheten i følgende tidsrom:

  • Hverdager: 11 – 12:00 og fra 20:00 til 06:30 neste dag
  • Helger: Fra torsdag kl.20:00 til mandag morgen kl.06:30

Grunneiere med beitedyr i området kan ved behov for åpning av bom utenom åpningstidene ta kontakt med byggherre på telefon 24 11 65 00.

Kart

Informasjonsskilt (pdf)

Skriv ut