Rehabilitering dam Strandevatn

I Hol pågår oppgradering av Norges eldste steinfyllingsdam på Strandavatn. Prosjektet har en forventet kostnad på rundt 100 millioner kroner og ble påbegynt i april like etter påske i år.

Nye oppdaterte myndighetskrav til norske steinfyllingsdammer gjør at dam Strandevatn må bygges om. Ombyggingen vil føre til at dammen vil få et utseendemessig løft som følge av at begge sider av dammen skal få ny steinkledning. Stein til utbyggingen vil hentes i et nytt steinbrudd ikke langt nedenfor damanlegget. Plasseringen av bruddet er valgt spesielt med tanke på at bruddet skal fylles med vann og bli til et tjern når ombyggingsarbeidene på dammen er ferdige.

Konsekvenser for omgivelsene og publikum

Flere tiltak er og vil bli iverksatt for å redusere de konsekvensene anleggsaktiviteten vil ha for omgivelsene og publikum. Likevel vil det bli noe støv og støy fra anleggstrafikk under anleggsperioden og boring og sprenging i bruddet vil kunne virke generende på de som oppholder seg i nærheten av bruddområdet.

Anleggsperiode:

Total skal dammen bygges på med 130.000 m3 masse og det er enda et godt stykke igjen til halvferdig dam.

Aurstad Tunnel AS er hovedentreprenør og ansvarlig for utførelsen.

Hoveddelene av prosjektet skal være ferdig høsten 2019, med nye rustfrie bunntappeluker med revisjonsstengsel og ventil for minstevannføring, ny 400 meter lang flomløpstunnel og et steinbrudd istandsatt som ett tjern.

Anleggsaktivitet

Kartet under viser hvor anleggsaktiviteten vil foregå. Publikum bes respektere skilt og eventuelt sperringer oppsatt av anleggsledelsen under prosjektperioden. Uvedkommende har ingen adgang til anleggsområdet hvor det foregår anleggsaktivitet. Store anleggsmaskiner utgjør alltid en risiko for de som beveger i nærheten. Vis særlig aktsomhet ovenfor kryssende anleggstrafikk under hele anleggsperioden.

Raggsteindalsveien

Sommeren og høsten 2018 vil veien over dammen være åpen som normalt. Sommeren 2019 stenges selve dammen for all trafikk på grunn av ombyggingen og all trafikk inn mot Raggsteindalen vil skje via en ny omkjøringsvei på nedsiden av damanlegget. Omkjøringer vil bli skiltet og varslet.

Vannstand

Høyeste og laveste regulerte vannstand i Strandevatn vil ikke endres som følge av prosjektet og magasinet vil reguleres med normale variasjoner i vannstand gjennom prosjektperioden.

Følg prosjektet på www.facebook.com/damstrandevatn

Skriv ut