Nedre Otta

Hafslund E-CO investerer sammen med Eidefoss 1,2 milliarder kroner i vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Kraftverket er i dag Norges største vannkraftprosjekt og vil produsere nok kraft til over 15 000 husstander (315 GWh). Det er planlagt å stå ferdig våren 2020.

Arbeidet startet i oktober 2016 og skal være ferdig våren 2020, og har en total kostnadsramme på 1 210 millioner kroner.

Kraftverkets eiere er AS Eidefoss med 50 prosent og Hafslund E-CO med 50 prosent (E-CO Energi 27 % og Eidsiva Vannkraft AS 23 %).

Med de to vertskommunene, Vågå og Sel, er det inngått utbyggingsavtaler der hver av kommunene skal motta 5 millioner kroner som skal brukes til avbøtende tiltak. I tillegg vil hver av kommunene ha en evigvarende rett til 3 % av kraftproduksjonen fra Nedre Otta kraftverk.

Nedre Otta kraftverk skal nytte fallet i Ottaelva mellom eksisterende dam i Eidefossen og til ca. 300 m oppstrøms Grindhølen, en strekning på ca. 10 km. Beregnet produksjon for det nye kraftverket er ca. 315 GWh, hvorav 270 GWh er ny produksjon. Nedre Otta er kostnadsberegnet til 1 210 millioner kroner.

E-CO Energi bekrefter gjennom deltagelse i utbyggingen av Nedre Otta selskapets langsiktige strategi med å utvikle ny vannkraft og posisjon som en viktig og langsiktig aktør i Innlandet. Dette er også et prosjekt som bidrar til å oppnå klimamålene med begrensede ulemper.

Nedre Otta bidrar mest til å oppnå klimamålene innen 2020 av alle aktuelle vannkraftprosjekter i Norge i dag. Naturinngrepene er relativt små fordi eksisterende dam ved Eidefossen kraftverk skal brukes og kraftverket i all hovedsak bygges i fjell. Konsekvensene ved utbyggingen er i hovedsak knyttet til redusert vannføring på den berørte elvestrekningen, men pålegg om en relativt høy minstevannføring og en særskilt forbislipping av vann midt på sommeren, vil sikre at rafting, padling og sportsfiske kan fortsette tilnærmet som før.

A/S Eidefoss og Opplandskraft DA fikk av Kongen i statsråd den 11.12.2015, konsesjon til utbygging av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner samt bygging av tilhørende 132 kV-linje. Den ene eieren i Opplandskraft DA, Akershus Energi, har tidligere besluttet å ikke delta i utbyggingen. Deres andel vil bli fordelt på de tre andre eierne i Opplandskraft, E-CO Energi, Eidsiva Energi og Oppland Energi. Nedre Otta DA  vil stå for utbyggingen og er et samarbeidsprosjekt mellom A/S Eidefoss, E-CO Energi og Eidsiva Energi. Eidsiva Vannkraft og E-CO Energi er fra 2019 slått sammen og inngår i Hafslund E-CO konsernet.

Les mer om prosjektet på nedreotta.no/

Skriv ut