Damrehabiliteringer

Nye oppdaterte myndighetskrav til norske dammer har medført at flere av E-COs damanlegg må bygges om. Hvor omfattende rehabiliteringen er kommer an på hvilken konsekvensklasse dammene er i. For dammer i konsekvensklasse 3 og 4 må det gjennomføres en totalrehabilitering av opp- og nedstrøms skråning som omfatter nytt skråningsvern, kronevern og kantstein.

Bruddtjern

Flere av dammene som rehabiliteres er steinfyllingsdammer og rehabiliteringer krever stor tilgang til stein. E-CO Energi har hatt stor suksess med å opprette brudd i tjern (enten et eksisterende eller et nytt). Tjernet tappes tomt, og brudd drives i tjernet. Etter at arbeidene er ferdigstilt vil tjernet og steinuttaksområde bli fylt opp igjen med vann gjennom naturlig vanntilsig. Løsningen med bruddtjern for uttak av stein til rehabilitering er miljømessig gunstig, og bidrar til å skjule inngrep i ettertid.

Konsekvenser

I alle prosjektene vil det bli noe støy og støv fra sprengningsarbeid og anleggstrafikk under anleggsperioden. En rekke tiltak iverksettes for å redusere eventuelle miljøkonsekvenser. Generelt bes turister og andre besøkende å respektere oppsatte skilt, sperringer og henvisninger fra anleggsledelsen.

Aktuelle damprosjekter

For tiden holder vi på med tre store damrehabiliteringer:

Har du spørsmål ta kontakt med sentralbord: 24 11 65 00

 

Skriv ut