Miljø og samfunnsansvar

 

Stikkordet for E-CO Energis virksomhet er «bærekraft» ‒ uansett om det gjelder forvaltningen av vannressursene, fisken som svømmer i elvene eller samarbeidet med lokalsamfunnet.

Det er ikke det samme for laksen hvordan elven den sogner til er bygget opp. Fisken er avhengig av en balanse mellom strømmende vann og rolige kulper, steder der den kan hvile eller legge egg og ha godt med skjul for at yngelen skal vokse opp.

Basert på et godt kunnskapsgrunnlag gjennomfører E-CO Energi målrettede tiltak for å forbedre levevilkårene i de regulerte vassdragene. Den samme tankegangen forsøker vi å legge til grunn for alt vi foretar oss. Målet er da også å bidra til økt bærekraft i både økonomien, miljøet og i samfunnet, bygget på kjerneverdiene åpen, ansvarlig og nyskapende. Av samme grunn er E-CO Energi opptatt av et godt forhold til sine interessenter og arbeider tett med næringsliv, kommuner og lokalsamfunn for å trygge arbeidsplasser, sikre tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. I tillegg har vi en sponsorfilosofi der vi velger å støtte prosjekter av stor betydning for lokalsamfunnet.

Nedenfor og under lenkene i venstre spalte kan du lese mer om hvordan E-CO Energi jobber med – alt fra miljøtiltak til de prosjektene vi har valgt å sponse.

Visste du at..

  • Om E-CO Energis vannkraftproduksjon i 2018 skulle erstattes av gasskraft, ville det tilsvart et utslipp på 5,2 millioner tonn CO2 – det samme som ca. to millioner biler slipper ut i løpet av et år?
  • E-CO Energi bruker hvert år  2-3 millioner kroner på å gjøre oppvekstforholdene best mulig for laks, ørret og andre organismer i de vassdragene der vi har kraftproduksjon?

Les mer i E-CO Energis miljø- og bærekraftsrapport for 2018 (pdf)

 

Skriv ut