Hallifoss i Hallingdal

Ingen gjedde i øvre del av Hallingdalselva

Takket være ny, moderne DNA-teknologi kan vi nå med stor sikkerhet slå fast at det ikke er gjedde oppstrøms Hallifossen i Hallingdalselva. Dette er viktig kunnskap for planleggingen av nye miljøtiltak i elva.

På begynnelsen av 1990-tallet ble gjedde satt ut i Krøderen. Det verserer flere historier knyttet til hvorfor dette ble gjort, men uansett så var resultatet veldig negativt for ferskvannsøkologien i Krøderen og det tok ikke lang tid før gjedde også hadde spredd seg oppover i Hallingdalselva.

Hallifossen ved kommunegrensen mellom Nes og Gol kommuner er første naturlige vandringshinder, og gjedde er ikke observert oppstrøms fossen. Men, det kommer år om annet meldinger om at noen har fått gjedde oppstrøms Hallifossen. Tradisjonelle metoder for å undersøke spredning av fiskearter er arbeidskrevende og generelt lite treffsikre.

De siste 5 årene har utviklingen innen genetisk kartlegging gitt nye metoder for undersøkelse av forekomst av arter. Metoden kalles miljøDNA, og benytter seg av at alle arter «mister DNA» til omgivelsene, i dette tilfellet vann. De nyeste analyseteknikkene er så følsomme at de klarer å fange opp veldig små fragmenter av DNA. Når dette kobles mot eksisterende databaser med genetisk informasjon om ulike arter, så kan man få frem en oversikt som viser hvilke arter som er til stede i et vassdrag.

Videreutvikling av miljøDNA-teknologien er ett av satsingsområdene til forskningssenteret HydroCen hvor E-CO Energi er en stor partner. Det er Norsk Institutt for Naturforskning som leder arbeidet med miljøDNA, og de ble kontaktet for å gjennomføre en studie av forekomst av gjedde fra Krøderen til Strandafjorden.

Resultatene viser at vi kun finner spor av gjedde DNA nedstrøms Hallifossen! Det er en veldig sterk indikasjon på at resten av Hallingdalselva er fri for gjedde. Helt sikre er det ikke mulig å være, men resultatene fra flere tester er entydige. Den kunnskapen vi nå har om gjeddas utbredelse er viktig for planlegging av nye miljøtiltak i Hallingdalselva.

Resultatene viser også at vi som forventet finner ørret på hele strekningen, men i minst omfang nede ved Flå bru. Resultater fra andre undersøkelser som E-CO har fått gjennomført indikerer at ørretbestanden øker i de områdene der gjedde har vært observert i Hallingdalselva, og kanskje er en ny likevektsdynamikk i ferd med å etablere seg her.

Bildet viser Hallifossen, som viser seg å være et effektivt vandringshinder for gjedde i Hallingdalselva.

For spørsmål om denne saken, ta kontakt med Bjørn Otto Dønnum, miljø- og FoU-koordinator, 950 27 637.

Skriv ut