Klimagassregnskap

En av fordelene ved vannkraft er at det i ubetydelig grad slippes ut klimagasser etter at kraftverket er bygget. Livsløpsanalyser, som viser totale utslipp i løpet av et produkts livssyklus, viser at vannkraft har svært lave utslipp sammenlignet med andre kraftproduksjonsteknikker. Norsk vannkraft slipper også ut vesentlig mindre klimagasser enn vannkraft andre steder i verden, blant annet på grunn av at lite vegetasjon i oppdemmede arealer fører til relativt små utslipp av CO2 og metan (CH4). Østfoldforskning har beregnet utslipp fra en rekke norske vannkraftverk gjennom livsløpsanalyser. Beregningene viser at utslippet fra et typisk norsk vannkraftverk er 2,39 g CO2-ekvivalenter per kWh. (Østfoldforskning Memo AR 02.15)

Hafslund E-COs CO2-utslipp er hovedsakelig knyttet til forbruk av drivstoff, utslipp av isolasjonsgassen SF6, flyreiser, helikopterbruk og elektrisitetsforbruk. Utslippene varierer mellom hvert år avhengig av aktivitetsnivået. I 2019 har Hafslund E-CO vært involvert i store utbyggingsprosjekter som krever mye ressursbruk, og som igjen fører til større utslipp av klimagasser.

Klimagassregnskapet bygger på den internasjonale standarden for klimagassutslipp, GHG-Protokollen, og er delt inn i standardens tre kategorier for utslipp; Scope 1, 2 og 3. Scope 1 er direkte utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av Hafslund E-CO. Scope 2 består av indirekte utslipp som følge av vårt elektrisitetsforbruk. Scope 3 består av andre indirekte utslipp. Indirekte utslipp er utslipp som Hafslund E-COs aktiviteter bidrar til, men som ikke er utslippskilder som eies eller kontrolleres av selskapet. Klimaregnskapet inkluderer de delene av selskapets virksomhet som man har operasjonell kontroll over. Produksjonstall inkluderer i tillegg deleide kraftverk.

Selv om Hafslund E-CO produserer elektrisitet på den mest klimavennlige måten, er det, som vist i tabellen på neste side, klimagassutslipp knyttet til virksomheten. For å redusere klimaavtrykket kjøper Hafslund E-CO klimakvoter tilsvarende SF6 -utslippet på 278 tonn CO2-ekvivalenter. For SF6 er det ikke miljøavgift slik det for eksempel er for drivstoff. Kvotene blir slettet og tatt ut av markedet. For selskapets eget elektrisitetsforbruk (Scope 2) kjøpes det opprinnelsegarantier.

CO2 spart omverden** 9 436 400
Produksjon* 15,6 TWh
Klimagassregnskap tonn CO2e
Direkte utslipp (scope 1)
– Drivstoff, biler og maskin 690
– Isolasjonsgass SF6 278
Indirekte utslipp fra elektrisitet (scope 2)
– Elektrisitetsforbruk (lokasjonsbasert) 1 497
Andre indirekte utslipp (scope 3)
– Helikopterbruk 17
– Flyreiser 19
– Dieselbruk på store prosjekter 5 035
Totale utslipp 7 536

*Produksjonen (våre andeler) for E-CO hele året og Eidsiva for Q4 var 13,6 TWh (oppgitt i årsrapporten for Hafslund E-CO).
** Vannkraft erstatter elektrisitet fra fossile energikilder. Tallene her viser hvor store CO2-utslipp vår produksjon sparer omverden for sammenlignet med elektrisitet produsert i et gasskraftverk.

ANDRE MILJØBELASTNINGER
Drift og vedlikehold av Hafslund E-COs anlegg genererer avfall som sorteres i henhold til det lokale systemet for avfallshåndtering på det aktuelle stedet. Det er stor forskjell i hvordan avfall håndteres på de ulike lokasjonene og det har derfor vært vanskelig å samle inn talldata som gir et helhetlig bilde av mengden avfall generert gjennom året. Det er et mål at en så stor andel av avfallet som mulig skal sorteres på alle Hafslund E-COs lokasjoner. Dette er også avhengig av hvilke sorteringsfraksjoner det lokale renovasjonsselskapet har mulighet til å ta imot.

MÅL OG AMBISJONER FOR VIDERE ARBEID

Hafslund E-CO har som mål å øke produksjonen av fornybar kraft, og dermed sikre forbrukerne mer, ren strøm i stikkontakten. Dette skal de neste årene gjennomføres både ved å bygge ut nye kraftverk, ta vare på eksisterende anlegg og rettigheter, og ved å oppgradere eksisterende anlegg. Å videreføre og utvikle dagens anlegg fører ofte til økt produksjon uten nye naturinngrep. I tillegg er det viktig å bevare allerede eksisterende produksjon, som del av et fornybart, utslippsfritt kraftsystem. Hafslund E-CO vil i 2019 fortsette å jobbe med kontinuerlig vedlikehold på alle våre kraftstasjoner.

Skriv ut