CO₂-regnskap

E-CO Energis virksomhet er å produsere vannkraft på en ansvarlig måte. All E-CO Energis kraftproduksjon kommer fra vannkraft. En av fordelene ved vannkraft er at det i ubetydelig grad slippes ut klimagasser etter at kraftverket er bygget.

De begrensede utslippene fra driften av vannkraftverkene kompenseres i sin helhet ved kjøp av CO2-kvoter som slettes, slik at de totale utslippene fra virksomheten er 0

Livsløpsanalyser (LCA) viser totale utslipp i et produkts livssyklus fra uttak av råmaterialer, produksjon, distribusjon, bruk, gjenbruk, vedlikehold, resirkulering – til endelig kassering; inkludert all transport involvert. Livsløpsanalyser av ulike kraftproduksjonsteknikker viser at vannkraft har svært lave utslipp.

Under er en figur fra FNs klimapanels rapport om fornybare energikilder som viser utslipp per kWh for ulike produksjonsteknologier:

Kilde: http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_Full_Report.pdf , figur 9.4 s. 124

Figuren viser at vannkraft har vesentlig lavere utslipp i løpet av livssyklusen (4-14 g CO₂/kWh) enn for eksempel solenergi (30-80 g) og vindenergi (8-20 g) og svært mye lavere enn fossile energikilder som gass (400-550 g) og kull (875-1125 g).

Norsk vannkraft slipper ut vesentlig mindre klimagasser enn vannkraft andre steder i verden, blant annet på grunn av at lite vegetasjon i oppdemmede arealer fører til relativt små CO₂- og metanutslipp. Østfoldforskning har beregnet utslipp fra en rekke norske vannkraftverk gjennom livsløpsanalyser. Beregningene viser at utslippet fra et typisk norsk vannkraftverk er 2,39 g CO₂-ekvivalenter per kWh.

Konsernets CO2-utslipp er hovedsakelig knyttet til utslipp av isolasjonsgassen SF6, flyreiser, helikopterbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff til biler og maskiner. Utslippene varierer mellom år knyttet til aktivtetsnivået. E-CO Energi er nå inne i en periode med store damombygginger som er pålagt av NVE, og det vil gi større aktivitet i Hallingdal og Aurland knyttet til drivstofforbruk, bruk av helikopter osv. Fra 2017 er anleggsdriften knyttet til store anleggsarbeider inkludert i klimaregnskapet. Klimagassregnskapet bygger på den internasjonale standarden for klimagassutslipp, GHG Protokollen, og er delt inn i standardens tre kategorier for utslipp, Scope 1, 2 og 3. Scope 1 er direkte utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av E-CO Energi. Scope 2 består av indirekte utslipp som følge av vårt elektrisitetsforbruk. Scope 3 består av andre indirekte utslipp. Indirekte utslipp er utslipp som E-CO Energis aktiviteter bidrar til, men som ikke er utslippskilder som eies eller kontrolleres av selskapet. Klimaregnskapet inkluderer de delene av vår virksomhet som vi har operasjonell kontroll over. Produksjonstall inkluderer i tillegg deleide kraftverk.

Klimagassregnskap [tonn CO2e) 2018 2017 2016
Direkte utslipp (Scope 1)
Drivstoff, biler og maskiner 338 297 226
Isolasjonsgassen SF6 125 191 137
Indirekte utslipp fra elektrisitet (Scope 2)
Elektrisitetsforbruk (lokasjonsbasert) 293 208 274
Andre direkte utslipp (Scope 3)
Helikopterbruk 32 43 14
Flyreiser 32 18 16
Dieselbruk på store prosjekter 1 738* 557
Totale utslipp 2 558 1 318 667
CO2 spart verden** 5 200 000 2 900 000 2 800 000

*De store prosjektene som er tatt med her er ombygging av Strandevatndammen, ombygging av dammen ved Leinafoss kraftstasjon og Vamma 12 prosjektet.

** E-CO Energis vannkraftproduksjon erstatter elektrisitet fra fossile energikilder. Tallene her viser hvor mye CO2-utslipp vår produksjon sparer omverden for sammenlignet med elektrisitet produsert i et gasskraftverk

0-UTSLIPP

Selv om E-CO Energi produserer elektrisitet på den mest klimavennlige måten, er det, som vist i tabellen over, et visst klimagassutslipp. For å redusere klimaavtrykket kjøper E-CO Energi derfor  europeiske klimakvoter (EUA) tilsvarende utslippet i (Scope 1 og 3) på 2 265 tonn. Kvotene blir slettet og dermed tatt ut av markedet. For selskapets eget elektrisitetsforbruk (Scope 2) kjøpes det opprinnelsesgarantier. En gledelig utvikling er at andelen kjørte km med el-bil i forbindelse med reiser øker. I 2018 kjørte ansatte 48210 km med el-biler. Kjørte km med fossile drivstoff biler reduseres, men det er ikke et lineært forhold her fordi det totale kjørte km per år varierer mye med vedlikeholdsprosjektene E-CO Energi har det aktuelle året.

SF6

Selv med gode kontroll- og vedlikeholdsrutiner for SF6-isolerte komponenter er det ikke mulig å unngå utslipp. I 2018 var det totale utslippet på 5,35 kg. Utslippene kommer fra drift og etterfylling av anlegg, og i all hovedsak er det friluftsanlegg i Hallingdal som står for utslippene. E-CO Energi deltar i et prosjekt i regi av SINTEF som skal utvikle alternativer til SF6-gass som isolasjon i høyspentbrytere. For anlegg med lavere spenningsnivåer finnes det alternative isolasjonsløsninger.

Skriv ut