Bedret halvårsresultat for E-CO Energi

E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt på 332 millioner kroner, som er 39 millioner kroner høyere enn i første halvår i 2016. Driftsinntektene økte med 59 millioner kroner som følge av at høyere salgspris mer enn oppveide for lavere kraftproduksjon. E-CO Energi inngikk avtale om erverv av 90 prosent av aksjene i Hafslund etter at annen virksomhet enn produksjon av vannkraft er skilt ut. En slik overtakelse betyr at E-CO Energis produksjon øker fra 10 til ca. 13 TWh.

Høyere kraftpris og lavere driftskostnader er hovedårsak til bedret resultat for E-CO Energi i første halvår i år sammenlignet med i fjor.

Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid sier seg fornøyd med halvårsresultatet:

– Kraftproduksjonen ble lavere enn i første halvår i fjor, men høyere kraftpris mer enn oppveide for dette. Ved utløpet av første halvår i fjor indikerte terminprisene at markedet forventet en kraftpris på ca. 21 øre per kWh for første halvår 2017. Systemprisen på Nordpool ble vel 25 prosent høyere enn dette, sier Rimmereid.

– Ervervet av Hafslunds vannkraftproduksjon styrker konsernets posisjon som Norges nest største kraftprodusent, så vel forretningsmessig som strategisk og industrielt, sier Rimmereid.

Vektet områdepris for E-CO Energis produksjon ble 26,6 øre per kWh mot 21,5 øre i 2016. E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 27,1 øre per kWh mot 23,8 øre i første halvår i fjor. Salgsprisen var 2 prosent høyere enn områdepris (11 prosent).

Konsernets kraftproduksjon var 5 070 GWh i første halvår 2017. I tilsvarende periode i 2016 var kraftproduksjonen 5 531 GWh.

Driftsinntektene i første halvår 2017 ble 1 369 millioner kroner (1 310 millioner kroner) som tilsvarer en økning på 5 prosent. Økningen skyldes høyere oppnådd salgspris. Lavere produksjon har trukket i motsatt retning. Prissikringskontraktene gav et mindre, negativt bidrag til driftsinntektene i årets første seks måneder.

Driftskostnadene ble 532 millioner kroner, som er 25 millioner kroner lavere enn i fjor. Det er innmatingskostnadene til sentralnettet samt eiendomsskatt som har trukket kostnadene ned. Lavere innmatingskostnad er knyttet til det variable tariffleddet (marginaltapssatsene). Lavere eiendomsskatt skyldes at lavere kraftpriser i de senere år har ført til lavere verdsettelse av kraftverkene.

Resultat etter skatt ble 332 millioner kroner, som innebærer en økning på 39 millioner kroner mot fjoråret.

Investeringene i første halvår var på 147 millioner kroner. De største investeringsprosjektene er byggingen av kraftverkene Rosten og Nedre Otta, der E-CO Energi har eierandeler på henholdsvis 44 og 27 prosent.

Effekten av oppkjøpet av Hafslunds vannkraftproduksjon vil først vil bli rapportert i selskapets årsrapport.

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

Første halvår 2017 Første halvår 2016 2016
Driftsinntekter 1 369 1 310 2 723
Driftskostnader (532) (557) (1 164)
Driftsresultat 837 753 1 559
Resultat før skatter 740 638 1 340
Resultat etter skatter 332 293 590
Egenkapital 6 223 6 204 5 891
Gjeld og egenkapital 17 029 15 654 16 373

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid Administrerende direktør 24 11 69 10
909 92 515
Stine Rolstad Brenna Direktør for økonomi, finans og risikokontroll 928 03 456
Torill Berdal Direktør for HR og kommunikasjon 24 11 65 90
952 24 373
Skriv ut