Standardbetingelser ved anskaffelse av varer i Hafslund E-CO AS

1. GENERELLE VILKÅR

Disse vilkår gjelder for levering av varer til Hafslund E-CO AS (KUNDEN), med
mindre annet er skriftlig avtalt. Norsk lov og forskrifter, herunder Kjøpsloven (av 13. mai 1988 nr. 27), skal gjelde for partenes rettigheter og forpliktelser. LEVERANDØR skal også forholde seg til gjeldende lovgivning i alle land de driver forretningsvirksomhet.

KUNDENs anskaffelsesbetingelser gjelder foran LEVERANDØRENs salgsbetingelser. Eventuelle fravik fra standardbetingelsene må skje skriftlig. LEVERANDØREN skal overholde alle KUNDENs krav til leverandører.

Meldinger, varsler, krav osv. skal gis skriftlig (inklusive epost) til partenes avtalte kontaktperson.

1.1 Tilbud
Alle tilbud utarbeides uten kostnader for KUNDEN. Avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres særskilt for å ha gyldighet. KUNDEN har rett til å anta ethvert tilbud, deler av det eller forkaste samtlige uten begrunnelse og uten kostnadsdekning for LEVERANDØREN.

I anskaffelsesprosessen skal LEVERANDØREN ikke kontakte andre hos KUNDEN enn de som er oppgitt som kontaktpersoner for vedkommende sak. Brudd på dette kan medføre at LEVERANDØREN blir ekskludert som leverandør på angjeldende anskaffelse.

1.2 Bestilling
Kun skriftlige bestillinger er bindende for KUNDEN.

1.3 Ordrebekreftelse
Leveranser som ikke skjer omgående skal bekreftes skriftlig innen 5 virkedager etter mottatt bestilling. Hvis bekreftelse ikke er mottatt innen fristen, er KUNDEN ubundet av bestillingen. Ordrebekreftelsen skal inneholde nødvendig informasjon som ble oppgitt i bestillingen for å sikre rett leveranse.

2. LEVERINGSBETINGELSER

2.1 Levering av produkter
Leveringsbetingelsene er fritt levert KUNDENs leveringsadresse, DDP, siste utgave av Incoterms. LEVERANDØREN er ansvarlig for transportforsikring frem til avtalt mottakssted. Forsikringsbetingelser: Fulle vilkår (A) eller Institute Cargo Clauses (C) skal benyttes.
Ved forsendelse skal varen(e) være pakket slik at skade unngås ved transport.
Før leveringen skal LEVERANDØREN underrette KUNDEN om tidspunktet for levering på mottaksstedet. Pakkseddel inneholdende KUNDENs bestillings-nummer eller kontaktperson, transportmåte, godsets merking, antall kolli, innhold, vekt og avsendelsesdato skal følge leveransen. Det skal utstedes én pakkseddel per bestilling.

All dokumentasjon, som er nødvendig for montasje, drift og/eller vedlikehold, er en del av leveransen og skal være på norsk samt følge med ved leveringen eller senest ved fakturering. Der leveransen også omfatter montasje, anses levering først foretatt når KUNDEN har godkjent funksjonstesten.

LEVERANDØREN skal gi avtalt opplæring til avtalt tid og denne skal dekke KUNDENs formål med Leveransen. Full betaling skjer først når all dokumentasjon samt opplæring er levert.

2.2 Kvalitet
Leveransen skal være iht. bestillingen. KUNDEN kan for egen regning og etter rimelig varsel inspisere produksjonen av varene for å kontrollere riktig oppfyllelse.

LEVERANDØREN skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med tjenesten, og skal på KUNDENs anmodning fremlegge dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger. Den tekniske utførelsen av Leveransen skal være av førsteklasses kvalitet og i samsvar med den metode og teknikk som er anerkjent innenfor sitt fagområde. Reservedeler skal kunne skaffes i minst 10 år etter godkjent levering.

Hvis en leveranse eller del av denne ikke er i samsvar med avtalt kvalitet, kan KUNDEN heve hele eller deler av kjøpet. KUNDENs kvalitetskontroll og godkjenning fritar ikke LEVERANDØREN for de forpliktelser han har påtatt seg, og evt. manglende kontroll fra KUNDENs side medfører ingen reduksjon i KUNDENs rettigheter. Godkjenning av leveransen omfatter ikke skjulte feil og/eller mangler.

2.3 Avsluttet leveranse
LEVERANDØREN skal varsle KUNDEN så snart Leveransen anses utført. KUNDEN skal innen rimelig tid etter at varsel er mottatt skriftlig enten akseptere Leveransen eller erklære at Leveransen ikke er akseptert og angi årsaken til dette.

2.4 Eiendomsretten
KUNDEN blir eier av alle deler av leveransen, inkludert dokumentasjon, ved mottak på leveringsstedet eller når KUNDEN har betalt dem, dersom dette skjer tidligere.
Hvis KUNDEN får eiendomsrett til gjenstander før de befinner seg på Leveringsstedet, skal LEVERANDØREN merke disse med KUNDENs navn og holde dem adskilt fra LEVERANDØRENs egne gjenstander. Gjenstander skal være fri for heftelser fra det tidspunkt KUNDEN blir eier av gjenstandene.

2.5 Endringer
KUNDEN kan kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i Leveransen samt endringer i fremdriftsplanen el., innenfor det partene med rimelighet kunne forvente ved avtaleinngåelsen. Dersom KUNDEN krever endring, skal LEVERANDØREN uten ugrunnet opphold utarbeide en endringsanmodning og opplyse om eventuelle virkninger på pris og fremdriftsplan mv. Vederlag for endringer skal være i samsvar med avtalens priser mv. og i samsvar med dens opprinnelige prisnivå. Endringer som gir besparelse skal godskrives KUNDEN.
Endringer KUNDEN ber om skal iverksettes selv om partene er uenige om pris eller andre konsekvenser som følge av endringen.

Dersom LEVERANDØREN avdekker behov for endringer, skal KUNDEN varsles skriftlig så snart som mulig. Endringer skal være godkjent av KUNDEN ved skriftlig endringsordre før de iverksettes.

2.6 Utsettelse
KUNDEN kan ved skriftlig varsel utsette hele eller deler av Leveransen. LEVERANDØREN skal umiddelbart meddele KUNDEN hvilke virkninger utsettelsen vil få på gjennomføring av leveransen. LEVERANDØREN skal gjenoppta leveransen straks KUNDEN varsler om dette. Dersom utsettelsen varer mer enn 90 dager, har LEVERANDØREN rett til å si opp avtalen ved skriftlig varsel. I utsettelsesperioden skal KUNDEN kun dekke dokumenterte og nødvendige kostnader i forbindelse med demobilisering og mobilisering av personell.

2.7 Avbestilling
KUNDEN kan ved skriftlig varsel til LEVERANDØREN avbestille leveransen helt eller delvis med umiddelbar virkning. Ved avbestilling skal KUNDEN kun betale det beløp LEVERANDØREN har til gode for den del av Leveransen som er utført, samt dekke dokumenterte og nødvendige kostnader oppstått som en direkte følge av avbestillingen.

2.8 Forsinkelser
Dersom det er grunn til å tro at avtalt leveringstid ikke kan overholdes, skal LEVERANDØREN umiddelbart underrette KUNDEN, angi årsak til forsinkelsen og ny leveringstid.

Ved forsinkelse påløper en dagbot på 2 %, dog minimum kr. 2 000 per kalenderdag. Dagboten regnes fra avtalt pris for totalleveransen inklusive eventuelle tilleggsbestillinger og gjelder fra avtalt leveringsdag.

Dagmulkten skal ikke redusere LEVERANDØRENs eventuelle erstatningsansvar som følge av mislighold. KUNDEN kan heve avtalen dersom maksimal konvensjonalbot er påløpt, eller forsinkelsen medfører vesentlig mislighold.

2.9 Reklamasjon, mangler og feil
KUNDEN skal reklamere på feil og/eller mangler innen rimelig tid etter at dette er oppdaget. LEVERANDØREN skal omgående rette feil og/eller mangler uten kostnad for KUNDEN. Skjulte feil og/eller mangler, som KUNDEN senere oppdager, skal også rettes umiddelbart uten kostnad for KUNDEN.

Dersom LEVERANDØREN ikke straks iverksetter og gjennomfører nødvendige tiltak for å bringe leveransen i avtalt stand, har KUNDEN selv eller ved andre rett til å utføre dette arbeidet for LEVERANDØRENs regning og risiko. LEVERANDØREN skal underrettes før arbeidet igangsettes. Dersom LEVERANDØREN ikke utbedrer eller omleverer i tide, skal LEVERANDØREN erstatte KUNDENs kostnader til utbedringer.
Når KUNDENs driftsmessige hensyn krever det, har KUNDEN rett til umiddelbart å utbedre mangler for LEVERANDØRENs regning uten forutgående varsel til LEVERANDØREN.

Ved utskifting eller reparasjon av deler påtar LEVERANDØREN seg de samme forpliktelser som for det opprinnelige produktet, regnet fra det tidspunkt reparasjonen eller utskiftingen ble foretatt.

2.10 Garanti
LEVERANDØREN påtar seg garantiansvar for feil og mangler ved Leveransen i 5 år etter levering. Nevnte garantitid skal dog ikke være kortere enn det som er vanlig for tilsvarende produkter og ikke kortere enn det LEVERANDØREN opererer med i sine standard leveringsbetingelser.
Garantien skal gjelde fra leveringstidspunktet, og LEVERANDØREN skal dekke alle kostnader knyttet til garantiarbeidene, herunder arbeidskostnader, reise, diett, oppholdskostnader mv.

Utbedring eller kjøp hos andre fritar ikke LEVERANDØREN fra garantiansvaret.

3. KOSTNADER

Dersom ikke annet er avtalt, er prisen fast, i norske kroner, eks. mva, inkl. nødvendig emballasje, toll, skatter og andre avgifter/gebyrer mv. Dersom prisen for råvarer hvor endringer er avtalt endres eller skatte- eller avgiftsbestemmelsene endres, kan prisene endres tilsvarende ved dokumentasjon. Prisøkning etter avtalt levering godtas ikke. Økning av priser som følge av forskjellige valutakurser på tilbuds- og leverings-/faktureringstidspunktet kan bare foretas hvis det er avtalt mellom partene og under forutsetning av at LEVERANDØREN i tilbudet har oppgitt kursbasis og hvilken andel av prisen som er valutaavhengig.

KUNDEN betaler ikke for ytelser eller kvanta utover det bestillingen omfatter.

4. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelsene er fri fakturamåned + 30 dager etter at leveransen er godkjent og korrekt faktura med avtalt dokumentasjon er mottatt. Fakturaer skal være påført KUNDENs bestillingsnummer eller kontaktperson og klart angi hva beløpet gjelder. Mangler dette anses fakturaen som ugyldig. Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveringen.

Dersom det er avtalt at LEVERANDØREN skal stille bankgaranti, plikter ikke KUNDEN å betale før slik garanti er mottatt.

LEVERANDØREN skal kunne håndtere e-faktura, og skal sende dette i et elektronisk format som KUNDEN kan motta, uten kostnad for KUNDEN. LEVERANDØREN har ikke anledning til å belaste KUNDEN for noen form for gebyrer (som fakturagebyr mv.).

Ved forsinket betaling som skyldes KUNDENs forhold, betales gjeldende forsinkelsesrente i henhold til “Lov om renter ved forsinket betaling”.

LEVERANDØRER som overdrar faktura til tredjemann for innkreving, står fortsatt ansvarlig overfor KUNDEN ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav.
KUNDEN kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger, påløpt konvensjonalbot, omtvistet eller utilstrekkelig dokumentert beløp eller annet beløp KUNDEN har til gode hos LEVERANDØREN.

5. LISENSER/TILLATELSER/PATENTER

LEVERANDØREN skal holde KUNDEN skadesløs mot alt ansvar, tap eller utgifter som skriver seg fra krav, søksmål mv. som oppstår under arbeidets utførelse eller fra bruk og/eller videresalg av produkter som LEVERANDØREN har levert til KUNDEN.

LEVERANDØREN skal videre holde KUNDEN skadesløs dersom utførelsen eller resultatet av Leveransen innebærer inngrep i tredjemanns patentrettigheter, andre immaterielle rettigheter eller eiendom.

6. KVALITETSSIKRING

LEVERANDØREN skal ha et tilfredsstillende kvalitetssystem tilpasset produktets art og som sikrer at leveransen oppfyller KUNDENs spesifikasjoner og krav til totalkvalitet. På anmodning fra KUNDEN skal LEVERANDØREN dokumentere systemet og at det blir brukt.

7. ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER

LEVERANDØREN skal ikke overlate deler av Leveransen til underleverandører uten KUNDENs skriftlige samtykke. Slikt samtykke fritar ikke LEVERANDØREN for noen plikter, og LEVERANDØREN er ansvarlig for utførelsen som om den ble gjort av ham selv.

8. FORSIKRING

LEVERANDØREN skal tegne nødvendige skade- og ansvarsforsikringer for det ansvar han kan komme i ved skade på KUNDENs og/eller tredjeparts eiendom og/eller personer. LEVERANDØREN skal også ha forsikring som dekker garanti for produkter/rett utførelse av arbeid

9. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

LEVERANDØREN forplikter seg til å følge gjeldende myndighetskrav for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

LEVERANDØREN plikter å levere varer av høy miljømessig kvalitet samt bidra til minst mulig belastning på miljøet. LEVERANDØREN garanterer at leveransen er i overensstemmelse med miljøkrav i det landet hvor produktet produseres eller videreforedles.

LEVERANDØREN skal videre bidra til å realisere KUNDENs visjon om nullskader og ulykker, ved å bidra til og forebygge uhell ved å rapportere eventuelle uønskede hendelser/»nestenulykker» i forbindelse med leveranser til KUNDEN. Ved alvorlige hendelser med personskade eller skade på miljø ifm. leveranse til KUNDEN, skal KUNDEN varsles umiddelbart.

Ved utføring av Leveransen på KUNDENs virksomhetssted skal LEVERANDØREN overholde gjeldende regler for sikkerhet og arbeidsforhold. KUNDEN skal, på LEVERANDØRENs anmodning, informere om egne regler.

10. REKLAME

LEVERANDØREN eller andre berørte parter har ikke anledning til å benytte KUNDENs navn eller logo mv. i forbindelse med annonsering, reklame eller markedsføring av sine tjenester eller produkter uten KUNDENs skriftlige forhåndsgodkjennelse.

11. RETTIGHETER TIL RESULTATER / HEMMELIGHOLDELSE

Alle tegninger, beregninger og annet underlag som LEVERANDØREN mottar eller utarbeider for KUNDEN i forbindelse med leveransens utførelse, er KUNDENs eiendom og må ikke benyttes til annet formål, mangfoldiggjøres eller gjøres tilgjengelige for tredjemann.

KUNDEN skal ha eksklusiv eiendomsrett til resultatene av leveransen etter hvert som den utføres. Alle rapporter, tegninger, spesifikasjoner samt data/dataprogrammer mv., som utarbeides i forbindelse med leveransen, inngår som en del av denne.

KUNDEN får ikke eiendomsrett til LEVERANDØRENs design, teknologi, knowhow, patenter osv. utviklet uavhengig av Leveransen, med mindre annet avtales. KUNDEN gis dog en ugjenkallelig, vederlagsfri og ikke-eksklusiv bruksrett til de rettigheter som er nødvendige for ferdigstillelse, drift, vedlikehold, reparasjon og modifikasjon av resultatet av leveransen eller den gjenstand leveransen relaterer seg til.

12. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

KUNDEN kan overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen. LEVERANDØREN kan kun overdra sine rettigheter og plikter etter skriftlig forhåndssamtykke fra KUNDEN. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

13. MYNDIGHETSKRAV

LEVERANDØREN skal holde seg informert om, oppdatert på og tilfredsstille alle lovkrav, aktuelle direktiver, forskrifter og andre reguleringer, krav og pålegg fra offentlige myndigheter, som er relevante for leveransen.
LEVERANDØREN skal undertegne erklæringer og evt. andre bekreftelser på at han tilfredsstiller myndighetskrav når kjøper krever det og om nødvendig inngå avtaler om dette. LEVERANDØREN skal signere kontrakt om informasjonssikkerhet og besørge signering av taushetserklæringer der dette kreves. LEVERANDØREN skal også sørge for at slike dokumenter signeres av LEVERANDØRENs underleverandører. Alle erklæringer, bekreftelser og avtaler skal inngås på det format KUNDEN krever.

14. TAUSHET

LEVERANDØREN plikter å informere de ansatte og sine kontraktsmedhjelpere som har med KUNDEN å gjøre, om at dersom de under sine oppdrag for KUNDEN får kjennskap til eller rådighet over forretnings- eller driftshemmeligheter, korrespondanse, personlige forhold e.l. må slik informasjon ikke benyttes eller bringes videre til uvedkommende. Brudd på taushetsplikten kan føre til erstatningsansvar, og gjelder også etter ansettelsens opphør.

Leverandør og dennes underleverandører plikter å følge KUNDENs gjeldende etiske retningslinjer og generelle krav til leverandører.

Brudd på etiske retningslinjer og/eller krav til leverandører for øvrig anses som mislighold og gir grunnlag for misligholdssanksjoner. Vesentlige brudd gir grunnlag for heving. Tap av omdømme eller risiko for tap av omdømme vil stå sentralt ved vesentlighetsvurderingen.

15. FORCE MAJEURE

Force majeure betyr en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke burde ha forutsett da avtalen ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av. LEVERANDØREN kan normalt ikke påberope forsinkelse fra underleverandør som force majeure.

Det foreligger ikke avtalebrudd i den utstrekning det godtgjøres at overholdelse av Avtalen er blitt forhindret på grunn av force majeure. Partene skal dekke egne omkostninger som skyldes force majeure.

Den part som vil påberope seg force majeure, skal så snart som mulig gi den annen part skriftlig varsel om force majeure situasjonen, dens årsak og antatte varighet.

Hver av partene har rett til å si opp Avtalen dersom force majeure situasjonen varer, eller det er klart at den vil vare, i mer enn 60 dager.

16. TVISTER

Eventuelle tvister søkes løst ved forhandlinger Partene plikter å møte med 1 ukes varsel med bemyndiget personell for å søke og komme til enighet. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 10 (ti) virkedager, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten. Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene.

Dersom tvisten ikke blir løst ved forhandlinger, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang. Oslo skal være verneting for alle søksmål som måtte springe ut av avtalen

Skriv ut