Anskaffelsesbetingelser

1. GENERELLE VILKÅR

Disse vilkår gjelder for levering av varer og/eller tjenester til E-CO Energi AS (E-CO) med mindre annet er skriftlig avtalt. Norsk lov, herunder Kjøpsloven, skal gjelde for partenes rettigheter og forpliktelser. E-COs anskaffelsesbetingelser gjelder foran LEVERANDØRENs salgsbetingelser.

Leverandøren skal overholde E-COs krav til leverandører.

1.1 Tilbud

Alle tilbud utarbeides uten kostnader for E-CO. Avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres særskilt for å ha gyldighet. E-CO har rett til å anta ethvert tilbud eller deler av det eller forkaste samtlige uten begrunnelse og uten kostnadsdekning til LEVERANDØREN.

I anskaffelsesprosessen skal LEVERANDØREN ikke kontakte andre i E-CO enn de som er oppgitt som kontaktpersoner for vedkommende sak. Brudd på dette kan medføre at LEVERANDØREN blir ekskludert som leverandør på angjeldende anskaffelse.

1.2 Bestilling

Kun skriftlige bestillinger (inklusive epost) er bindende for E-CO.

1.3 Ordrebekreftelse

Leveranser som ikke skjer omgående skal bekreftes skriftlig (epost) innen 5 dager etter mottatt bestilling. Hvis bekreftelse ikke er mottatt innen fristen, er E-CO ubundet av bestillingen. Ordrebekreftelsen skal inneholde de nødvendige data som ble oppgitt i bestillingen for å sikre rett leveranse.

2. LEVERINGSBETINGELSER

2.1 Levering av produkter

Hvis ikke annet er avtalt er leveringsbetingelsene fritt levert E-COs leveringsadresse, DDP, ref. siste utgave av Incoterms. LEVERANDØREN er ansvarlig for transportforsikring frem til avtalt mottakssted. Forsikringsbetingelsen: Fulle vilkår (A) eller Institute Cargo Clauses (C) skal benyttes.

Ved forsendelsen skal varen(e) være pakket slik at skade unngås ved transport. Leverandøren skal før leveringen underrette E-CO om tidspunktet for leveringen på mottaksstedet.

All dokumentasjon som er nødvendig for montasje, drift og vedlikehold, er å betrakte som en del av leveransen, og skal følge med ved leveringen eller senest ved fakturering. Full betaling vil ikke skje før all dokumentasjon er levert.

Alle kjemikalier skal leveres i henhold til kravene i REACH-forskriften, og sikkerhetsdatablad skal følge leveransen.

Der leveransen også omfatter montasje, anses levering først foretatt når E-CO har godkjent funksjonstesten.

2.2 Kvalitet

All levering av varer og/eller tjenester skal være iht. bestillingen. E-CO kan for egen regning og etter rimelig varsel inspisere produksjonen av varene eller utførelsen av tjenestene for å kontrollere riktig oppfyllelse.

Hvis en leveranse eller del av denne ikke er i samsvar med avtalt kvalitet, kan E-CO heve hele eller deler av kjøpet. E-COs kvalitetskontroll og godkjenning fritar ikke leverandøren for de forpliktelser leverandøren har påtatt seg, og evt. manglende kontroll fra E-COs side medfører ingen reduksjon i E-COs rettigheter. Godkjenning av leveransen omfatter ikke skjulte feil og/eller mangler.

2.3 Forsinkelser

Dersom det er grunn til å tro at avtalt leveringstid ikke kan overholdes, skal LEVERANDØREN umiddelbart underrette E-CO og angi årsak til forsinkelsen og ny leveringstid.

Ved forsinkelse påløper en dagbot på 2 %, dog minimum

kr. 1000 per kalenderdag. Dagboten regnes fra avtalt pris for totalleveransen inklusive eventuelle tilleggsbestillinger og gjelder fra avtalt leveringsdag.

LEVERANDØREN kan ikke påberope forsinkelse fra underleverandør som force majeure.

2.4 Reklamasjon, mangler og feil

E-CO skal reklamere på feil og/eller mangler ved arbeid og/eller produkter innen rimelig tid etter at feil/mangler er oppdaget. LEVERANDØREN skal omgående rette feil og/eller mangler uten kostnad for E-CO.

Skjulte feil og/eller mangler som E-CO senere oppdager skal også rettes umiddelbart uten kostnad for E-CO.

Dersom LEVERANDØREN ikke straks iverksetter og gjennomfører nødvendige tiltak for å bringe leveransen i kontraktmessig stand, har E-CO selv eller ved andre rett til å utføre dette arbeidet for LEVERANDØRENs regning og risiko. LEVERANDØREN skal underrettes før arbeidet igangsettes.

Den tekniske utførelsen skal stemme med de krav man etter moderne teknikk kan stille til konstruksjon og førsteklasses utført arbeid. De viktigste reservedeler til leveransen skal kunne skaffes gjennom hele leveransens normale levetid, begrenset til 15 år, hvis ikke annet er særskilt avtalt.

Der utskifting eller reparasjon av deler er foretatt, påtar LEVERANDØREN seg de samme forpliktelser som for det opprinnelige produktet, regnet fra det tidspunkt reparasjonen eller utskiftingen ble foretatt.

Når E-COs driftsmessige hensyn krever det, har E-CO rett til umiddelbart å utbedre mangler for Leverandørens regning. Slik utbedring kan finne sted uavhengig av forutgående varsel til Leverandøren.

2.5 Garanti

E-CO har 5 års garanti på leverte produkter og arbeider. Garantien skal gjelde fra monteringstidspunktet, og LEVERANDØREN skal dekke alle kostnader knyttet til garantiarbeidene, herunder arbeidskostnader, reise, diett, oppholdskostnader mv.

3. KOSTNADER

Dersom ikke annet er avtalt, er prisen fast, i norske kroner, eks. mva, inkl. nødvendig emballasje, toll, skatter og andre avgifter/gebyrer mv., og forstås fritt levert leveringsstedet. Dersom prisen for råvarer hvor endringer er avtalt endres eller skatte- eller avgiftsbestemmelsene endres, kan prisene endres tilsvarende. Prisøkning etter avtalt levering godtas ikke. Økning av priser som følge av forskjellige valutakurser på tilbuds- og leverings-/faktureringstidspunktet kan bare foretas hvis det er avtalt mellom partene og under forutsetning av at

LEVERANDØREN i tilbudet har oppgitt kursbasis og hvilken andel av prisen som er valutaavhengig.

E-CO betaler ikke for ytelser eller kvanta utover det bestillingen omfatter, uten at dette er skriftlig godkjent av E-CO.

4. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelsene er fri fakturamåned + 30 dager etter at leveransen er godkjent og korrekt faktura med avtalt dokumentasjon mottatt. Fakturaer skal være påført E-COs bestillingsnummer samt kontaktperson og klart angi hva beløpet gjelder. Mangler dette anses fakturaen som ugyldig. Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveringen.

LEVERANDØREN skal kunne håndtere e-faktura, og skal sende dette i et elektronisk format som E-CO kan motta, uten kostnad for E-CO. LEVERANDØREN har ikke anledning til å belaste E-CO for noen form for gebyrer (som fakturagebyr mv.).

Ved forsinket betaling som skyldes E-COs forhold, betales gjeldende forsinkelsesrente i henhold til “Lov om renter ved forsinket betaling”.

LEVERANDØRER som overdrar faktura til tredjemann for innkreving, står fortsatt ansvarlig overfor E-CO ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav.

5. LISENSER/TILLATELSER/PATENTER

LEVERANDØREN skal holde E-CO skadesløs mot alt ansvar, tap eller utgifter som skriver seg fra krav, søksmål mv. som oppstår under arbeidets utførelse eller fra bruk og/eller videresalg av produkter som LEVERANDØREN har levert til E-CO.

6. KVALITETSSIKRING

LEVERANDØREN skal ha et tilfredsstillende kvalitetssystem som er tilpasset produktets art og som sikrer at leveransen oppfyller E-COs spesifikasjoner og krav til totalkvalitet. På anmodning fra E-CO skal LEVERANDØREN dokumentere systemet og at det blir brukt.

7. ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER

Dersom LEVERANDØREN engasjerer utenforstående kontraktsmedhjelpere (underleverandører, konsulenter mv.) for å utføre oppgaver, er LEVERANDØREN fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene som om han selv sto for utførelsen.

8. FORSIKRING

LEVERANDØREN skal tegne nødvendige skade- og ansvarsforsikringer for det ansvar han kan komme i ved skade på E-COs og/eller tredjeparts eiendom og/eller personer.

LEVERANDØREN skal ha forsikring som dekker garanti for produkter/rett utførelse av arbeid for E-CO.

9. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

LEVERANDØREN forplikter seg til å følge gjeldende myndighetskrav for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften, samt bidra til å forebygge uhell ved å rapportere eventuelle uønskede hendelser i forbindelse med leveranser til E-CO.

LEVERANDØREN plikter å levere varer og/eller tjenester som er av høy miljømessig kvalitet, uten skader og med minst mulig belastning på miljøet samt bidra til å realisere E-COs visjon om nullskader og ulykker.

Ved alvorlige hendelser med personskade eller skade på miljø ifm. leveranse til E-CO, skal E-CO varsles umiddelbart.

LEVERANDØREN plikter også å overholde bestemmelser i Avfallsforskriften.

10. ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

Partene forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en slik måte at man ikke bryter med internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

Leverandøren forplikter seg å følge E-CO gjeldende krav til leverandører, herunder etiske retningslinjer, som er tilgjengelige via E-COs internettsider.

Brudd på retningslinjene vil kunne ansees som mislighold av kontrakten. Leverandøren forplikter seg også til å bidra til at underleverandører og andre kontraktsmedhjelpere heller ikke bryter med prinsippene i retningslinjene. E-CO påberoper seg rett til kontroll og revisjon av Leverandøren og kontraktsmedhjelpere med tanke på overholdelse av retningslinjene, også ved bruk av 3. part. Skulle det påpekes avvik, skal leverandøren bære kostnaden for korrigerende tiltak.

11. REKLAME

LEVERANDØREN eller andre berørte parter har ikke anledning til å benytte E-COs navn eller logo mv. i forbindelse med annonsering, reklame eller markedsføring av sine tjenester eller produkter uten E-COs skriftlige forhåndsgodkjennelse.

12. TAUSHET

LEVERANDØREN plikter å informere de ansatte og sine kontraktsmedhjelpere som har med E-CO å gjøre, om at dersom de under sine oppdrag for E-CO får kjennskap til eller rådighet over forretnings- eller driftshemmeligheter, korrespondanse, personlige forhold e.l. må slik informasjon ikke benyttes eller bringes videre til uvedkommende. Brudd på taushetsplikten kan føre til erstatningsansvar, og gjelder også etter ansettelsens opphør.

13. TVISTER

Eventuelle tvister søkes løst ved forhandlinger Partene plikter å møte med 1 ukes varsel med bemyndiget personell for å søke og komme til enighet. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 10 (ti) virkedager, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten. Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene.

Dersom tvisten ikke blir løst ved forhandlinger, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang. Oslo skal være verneting for alle søksmål som måtte springe ut av kontrakten.

Skriv ut