Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

E-CO Energi // Årsrapport 2015

Administrerende direktør har ordet

Administrerende direktør har ordet

Året vi har lagt bak hos hadde de laveste

kraftprisene på 15 år, til glede for for-

brukere og næringsliv. De lave prisene

skyldes mye nedbør og lave priser på

fossile brensler, men det økte innslaget

av subsidiert fornybar kraft bidro også.

Subsidiering av kraft bidrar til å redusere

kraftprisene og dermed verdien av den

eksisterende produksjonen. Det gir en

vridning av investeringer mot det som

subsidieres på bekostning av det markedet

etterspør. Det var derfor E-CO Energi var

imot etableringen av elsertifikatmarkedet.

I det grønne skiftet vi nå er inne i vil

etableringen av mer fornybar energiproduk-

sjon spille en avgjørende rolle. I Norge er

vannkraftproduksjon den desidert viktigste

produksjonsteknologien, mens internasjo-

nalt vil solenergi sannsynligvis gi det

viktigste bidraget. Kostnadsutviklingen

innen solenergi de senere årene er

imponerende. Bare på de siste ti årene er

prisen per installert effekt sunket med 80

prosent. Dette er i ferd med å snu opp ned

på store deler av energimarkedet. I Europa

har vi særlig sett det i Tyskland, men også i

Norge er det flere og flere som vurderer

solcelleanlegg.

Men i Norge reduserer man ikke nødvendig-

vis utslippene ved å installere solceller.

Strømmen i norske stikkontakter er nemlig

i all hovedsak produsert med vannkraft,

som er enda mer klimavennlig enn

solenergi. Livsløpsanalyser viser at norsk

vannkraft slipper ut flere ganger mindre

klimagasser per produsert kWh enn

lavutslippsteknologier som sol- og

vindkraft. I Norge risikerer vi derfor å øke

utslippene ved å skifte ut nettbasert strøm

med lokalt produsert solcellestrøm, ikke

redusere dem.

Allikevel kan solenergi ha sin nisje også i

Norge, for eksempel på steder der det er

kostbart eller vanskelig å koble seg til

strømnettet eller der man kan benytte

solceller i fasadeelementer på bygg.

Ekstrakostnaden for solcelletakstein

trenger ikke å være stor om en allikevel

skal skifte takstein.

Fornybare produksjonsteknologier som

vann-, sol-, vind- og biokraft er nå alle

modne teknologier og bør derfor konkur-

rere på like vilkår. De har alle sine fordeler

og ulemper. Konsesjonsmyndighetene skal

avgjøre om prosjektene er miljømessig

akseptable, og får et prosjekt konsesjon er

de samfunnsmessige fordelene større enn

ulempene. Mens det er utbyggerne som tar

investeringsbeslutning på bakgrunn av

lønnsomhetsberegninger.

Prinsippet om at forurenser betaler er godt.

Det innebærer at all virksomhet som bidrar

til utslipp skal betale for den belastningen

den påfører samfunnet. Derfor er det viktig

å få på plass et felles CO

2

-marked der

utslippskvotene gradvis senkes. Med en

markedsbasert pris på klimautslipp og

uten subsidier vil de billigste og beste

fornybarprosjektene vinne frem og vi får

de samfunnsmessig mest optimale

løsningene.

E-CO Energi har mye å bidra med i å utvikle

gode, lønnsomme og utslippsfrie prosjekter.

Vi har i 2015 videreutviklet kostnadseffekti-

ve løsninger for driften som kan bidra til økt

verdiskaping også i årene som kommer.

Vannkraft innebærer lange investeringer.

For at vi skal fortsette å investere i

vannkraften er vi derfor helt avhengig av

stabile og langsiktige rammevilkår.

Et stramt og forutsigbart utslippsregime

uten subsidier vil gi oss det.

Jeg vil takke alle medarbeidere for

innsatsen i 2015 og gleder meg til at vi

sammen skal fortsette arbeidet med å bidra

til det grønne skiftet.

La markedet virke

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør