Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

E-CO Energi // Årsrapport 2015

2015 i korte trekk

2015 i korte trekk

Konsernets hovedvirksomhet

• Energidisponering - omsetning

av kraft i engrosmarkedet

• Produksjon – drift, vedlikehold

og prosjektgjennomføring

• Forretningsutvikling innenfor

energi og tilgrensende områder

Hovedaktivitetene er knyttet til

planlegging og gjennomføring av

oppgradering, drift og vedlike-

hold av kraftverkene samt

optimal utnyttelse av vannmaga-

sinene for å oppnå høyest mulig

verdi av kraftproduksjonen.

Konsernet har eierandeler i

Oppland Energi AS (61,4 prosent),

Vinstra Kraftselskap DA

(66,7 prosent), Opplandskraft DA

(40 prosent), Embretsfosskraft-

verkene DA (50 prosent) og NGK

Utbygging AS (25 prosent).

Resultat

2015 ble et av de mildeste og

mest nedbørrike år som er

registrert. Sammen med store

fall i prisene på fossile brensler

og økende innslag av fornybar

kraft førte dette til et betydelig

press på kraftprisene i det

nordiske markedet. For E-CO

Energi kompenserte god

produksjonsplanlegging og en

vellykket prissikring delvis for

nedgangen i spotprisene. E-CO

Energis magasinfylling var på

normale nivåer både på starten

og slutten av året. Året forløp

uten noen hendelser med

vesentlige driftsavbrudd for

kraftanleggene.

Driftsinntektene ble 2.511

millioner kroner som er 352

millioner kroner lavere enn i

2014. Driftsresultatet ble 1.347

millioner kroner som er 351

millioner kroner lavere enn

foregående år. Resultatet før

skatt for 2015 ble 1.116 millioner

kroner, en reduksjon på 375

millioner kroner fra 2014.

Resultat etter skatt ble 533

millioner kroner, en nedgang på

180 millioner mot året før. Styret

foreslår 685 millioner kroner i

utbytte for 2015.

Pris

Timeveid elspotpris for Oslo og

Bergen (NO1 og NO5) i 2015 ble

på 17,6 øre/kWh, som var ca. 5

øre lavere enn i 2014. E-CO

oppnådde en gjennomsnittlig

salgspris i 2015 på 23,6 øre/kWh

som var 34 prosent høyere enn

områdeprisen.

Produksjon

Konsernets årsproduksjon i 2015

ble på 10.561 GWh som er 18

GWh lavere enn i 2014.

Investeringer

Investeringene i 2015 ble på 297

millioner kroner og var primært

vedlikeholdsinvesteringer, samt

pågående arbeid på nye Rosten

kraftverk i Sel kommune (totalt

195 GWh). E-CO Energis

eierandel i utbyggingen er 44

prosent.

Finansiering

E-CO Energi har et uoppsigelig

ansvarlig lån fra Oslo kommune

på i alt 3.347 millioner kroner.

Dette forfaller til betaling 31.

desember 2022. Kommunen har

i budsjett for 2016 vedtatt en

forlengelse av løpetiden. Fornyet

avtale vil bli utarbeidet i god tid

innen utløpet av eksisterende

låneperiode.