Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Samfunnsansvar i E-CO Energi

E-CO Energi // Årsrapport 2015

SAMFUNNSENGASJEMENT

E-CO Energi bidrar til verdiskaping for lokal-

samfunn, i form av arbeidsplasser, inntekter til

vertskommuner, etterspørsel etter lokale varer

og tjenester og sikker kraftforsyning.

Konsernets virksomhet bidrar til samfunnet

også på andre måter.

Et biprodukt av vassdragsutbygging er over-

skuddsmasse i form av stein og pukk. Massen

deponeres i såkalte «tipper» som kan benyttes til

lokal samfunnsutvikling. E-CO Energi arbeider for

at overskuddsmateriale kan benyttes lokalt som

del av veibygging, sementproduksjon eller andre

samfunnsfremmende formål.

Selskapet gir økonomisk støtte til gode formål,

både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

En betydelig andel går til lokale idrettslag,

foreninger og idretts- og kulturtalenter.

Et bidrag går til Norsk Luftambulanses tilstede-

værelse med helikopterbase på Ål i Hallingdal.

Dette muliggjør trygg, rask og effektiv

ambulansetjeneste for hele regionen.

Kursvirksomhet i regi av Norsk Luftambulanse

bidrar samtidig til brann- og brannvernsikkerhet

for E-CO Energi og andre i lokalmiljøet.

E-CO Energi har i 2015 bidratt med støtte til

Vitensenteret ved Norsk Teknisk Museum og

undervisningsopplegget «Vann og strøm» for

Osloskolen. Vi støtter også arbeidet til

Miljøstiftelsen Zero.

Konsernets virksomhet er i Norge. Vårt engasje-

ment for ren kraft strekker seg allikevel ut over

landegrensene. E-CO Energi støtter Røde kors.

Den største andelen av støtten skal gå til «Vann

for livet»-prosjekter internasjonalt. Rent vann er

kritisk både i den akutte fasen etter katastrofer,

men også i det langsiktige humanitære arbeidet.

Den andre delen av støtten skal gå til hjelpekorps-

arbeidet nasjonalt, primært til de områder der

E-CO Energi har sin virksomhet.

KOMMUNIKASJON AV SAMFUNNSANSVAR

E-CO Energis arbeid med samfunnsansvar skjer i

tilknytning til konsernets mål, strategi og

kjernevirksomhet. Vi vil fortsette arbeidet med å

sette mål og retningslinjer for samfunnsansvar og

tilstrebe å nå og etterleve disse. Vi kommuniserer

det samfunns- og miljømessige arbeidet i

virksomheten overfor våre interessenter gjennom

en egen seksjon på selskapets nettsider:

www.e-co.no/samfunnsansvar.

Foto: Erlend Steen Schnell

E-CO Energis arbeid med samfunnsansvar skjer i tilknytning til konsernets

mål, strategi og kjernevirksomhet.