Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Kunnskapen

selskapet har

tilegnet seg i

arbeidet med

miljøindika-

torene blir aktivt

benyttet for

å sikre et

skånsomt

miljøavtrykk

E-CO Energi // Årsrapport 2015

heter i energisektoren. For E-CO Energi består

dette av skånsom drift, proaktiv miljøforvaltning i

reguleringene samt utvikling og produksjon av

ren, fornybar vannkraft.

For vannkraftprodusenter er de største miljø-

utfordringene knyttet til anleggsvirksomhet, støy,

landskapsendringer og endring av det biologiske

mangfoldet i påvirkede vassdrag og vann.

Miljørapporten inneholder et sett med indikatorer

som måler selskapets påvirkning på det ytre

miljø. Kunnskapen selskapet har tilegnet seg i

arbeidet med miljøindikatorene blir aktivt benyttet

for å sikre et skånsomt miljøavtrykk. Denne

kunnskapen benyttes også i selskapets risikostyr-

ing og internkontroll. Arbeidet med risikostyring

har ført til et system for identifikasjon og

minimering av virksomhetens miljøut-

fordringer. E-COs fagansvarlig for miljø følger

opp selskapets miljøansvar på anleggene.

I 2015 rapporterer selskapet på bruk av drivstoff,

avfallshåndtering, deklarering av oljeprodukter og

farlige stoffer. Det føres også CO

2

-regnskap med

fem kategorier av utslipp.

Konsernets klimagassutslipp er hovedsakelig

knyttet til utslipp av isolasjonsgassen SF6,

flyreiser, helikopterbruk, elektrisitetsforbruk

samt drivstoff til biler og maskiner. Konsernets

klimagassutlipp var 654 tonn CO

2

-ekvivalenter i

2015, som er en reduksjon på ca. 68 tonn fra året

før. E-CO Energi har fokus på å begrense

klimagassutslippene fra egen aktivitet. For å

redusere utslippene fra transport legges interne

samlinger nær våre lokasjoner, møter holdes på

videokonferanse og miljøvennlig transport velges

der dette er mulig. Gode kontroll- og vedlikholds-

rutiner for SF

6

-isolerte anlegg bidrar til å holde

utslippene fra disse nede. Ved utskiftinger i E-COs

bil- og maskinpark vil lavutslippsløsninger

(el-, hybridbiler og biodrivstoff) vurderes.

Klimagassutslippet vil i sin helhet bli

kompensert med kjøp av klimakvoter.

E-CO Energi behandler avfall på forskriftsmessig

måte. Selskapet søker løsninger for å redusere

mengden avfall, samt øke gjenvinningsgraden.

Metaller, plast og emballasje samles inn og

resirkuleres.

Selskapet gjennomfører landskaps- og for-

bedrende tiltak der det er definerte behov,

og har som mål å bruke slike tiltak for å redusere

påvirkningen anlegg og produksjon har på det ytre

miljø. I tråd med offentlige pålegg settes det ut

ørret i en rekke fjellvann, et tiltak som skaper

gode fiskevann til glede for lokalbefolkning og

tilreisende. Selskapet deltar også i flere

forskningsprosjekter for å se om tiltakene virker,

og undersøker om man kan bedre forholdene for

fisk ved andre tiltak, som for eksempel å endre

kjøremønsteret for anleggene.

Det var i 2015 ingen miljøavvik i E-CO Energi

som var av en slik karakter at de skal rapporteres

til NVE.

Samfunnsansvar i E-CO Energi

Foto: Ulrich Pulg