Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

E-CO Energi // Årsrapport 2015

Samfunnsansvar i E-CO Energi

VANNKRAFT OG SAMFUNN

E-CO Energi forvalter en av våre fremste

miljøvennlige ressurser: vannkraft. Fornybar,

ren vannkraft belaster ikke klimaet slik fossilt

brennstoff gjør. Utbygging og oppgradering av

vannkraftanlegg er derfor med på å minske

etterspørselen etter ikke-fornybare energikilder.

Dersom E-CO Energis utslippsfrie vannkraft-

produksjon i 2015 skulle erstattes av fossil kraft,

ville det tilsvare et utslipp på 5,6 millioner tonn

CO

2

– det samme som over to millioner biler

slipper ut i løpet av et år.

Norge har en lang historie med utbygging av

vannkraft. Når vi i dag utvikler nye vannkraft-

prosjekter bygger vi på mer enn hundre års

kompetanse. I dette arbeidet er det et mål at all

drift og utvikling skjer på en så skånsom og

bærekraftig måte som mulig. Vi får rett og slett

mer energi ut av hver vanndråpe enn vi gjorde før.

ETISKE RETNINGSLINJER

E-CO Energis kjerneverdier «engasjert, skikkelig

og skapende» er sentrale i selskapets arbeid med

samfunnsansvar. Disse fungerer som en rettleder

for hvordan selskapet og de ansatte skal opptre

overfor viktige interessenter som leverandører,

samarbeidspartnere og lokalsamfunn.

Konsernets etiske retningslinjer ligger til grunn

for vårt engasjement og bidrag for samfunnet.

De etiske retningslinjene beskriver også hvordan

våre ansatte skal forholde seg til og opptre når

det gjelder gaver eller andre godtgjørelser.

ARBEIDSMILJØ OG HMS

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. For å ivareta

våre ansattes sikkerhet og utvikling arbeider vi

aktivt med HMS, trivsel, kompetanseutvikling,

medarbeiderinnflytelse og velferd. Som IA-bedrift

tilrettelegges arbeidet slik at alle i størst mulig

grad kan bidra.

Det foretas jevnlige målinger av arbeidsmiljø,

trivsel og sykefravær. Vi har en nullvisjon på

skader og et mål på under fire prosent syke-

fravær i året. I 2015 hadde vi et sykefravær på

4,0 prosent. Dette er noe høyere enn tidligere år

og skyldes skader med fravær i forbindelse med

øvelser.

VERDISKAPING

E-CO Energis virksomhet genererer verdier for

interne og eksterne aktører. Eier mottar utbytte,

ansatte mottar lønn og kommuner og myndig-

heter mottar skatter og avgifter. I 2015 bidro

selskapet med 387 millioner kroner til

vertskommunene. Dette bidraget kom i form av

naturresurs- og eiendomsskatt, konsesjonsavgift

og konsesjonskraft. I 2015 var de tre største

mottakerne Aurland, Hol, og Ål kommune.

Disse mottok henholdsvis 101, 73 og 33 millioner

kroner i skatter og avgifter.

E-CO Energi bidrar indirekte til lokal verdiskaping

i kommunene der kraften produseres. Selskapet

drifter og opererer, bygger ut og vedlikeholder

eksisterende og nye anlegg. Tilstedeværelsen av

produksjon skaper merverdi gjennom kjøp av

varer og tjenester fra lokale leverandører og

samarbeidspartnere.

E-CO Energi søker å benytte lokale tjeneste-

leverandører og partnere der dette er praktisk

gjennomførbart. Kort vei fra leverandør til anlegg

betyr besparelser for miljø og lokal infrastruktur,

samt trygging av lokale arbeidsplasser.

Totalt bidro selskapet med ca. 900 millioner

kroner i skatter og avgifter i 2015.

MILJØANSVAR

Det arbeides mål- og resultatorientert med

miljøansvaret, noe som dokumenteres i den årlige

miljørapporten. Fremstillingen nedenfor er hentet

fra denne. Videre informasjon finnes på

www.e-co.no/miljo.

Miljøansvar er en viktig og integrert del av

kjernevirksomheten for fremtidsrettede virksom-

E-CO Energis arbeid med samfunnsansvar er bygget på tre pilarer; verdiskaping, ytre miljø og

samfunnsengasjement. Konsernet har nedfelt og forankret sitt samfunnsansvar i virksomhetens

strategi, verdier og mål. Målsettingen med arbeidet og rapporteringen om samfunnsansvar er å vise

hvordan virksomheten bidrar til økt bærekraft for økonomien, miljøet og det samfunnsmessige felleskapet.

E-CO Energi er avhengig av et godt forhold til sine interessenter og arbeider derfor tett med næringsliv,

kommuner og lokalsamfunn. Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, sikre samfunnet

tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. På den måten skaper E-CO Energi verdier lokalt, regionalt,

nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt globalt.

E-CO Energis

kjerneverdier

«engasjert,

skikkelig og

skapende»

er sentrale

i selskapets

arbeid med

samfunnsansvar

Samfunnsansvar i E-CO Energi