Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

E-CO Energi // Årsrapport 2014

Administrerende direktør har ordet

Administrerende direktør har ordet

Store deler av 2014 har gått med til å

utarbeide en ny strategisk plan for E-CO

Energi frem mot 2019. Arbeidet startet

i januar og ny strategisk plan ble vedtatt

i desember. Den nye strategien går langs

tre hovedspor: Vi skal videreutvikle

eksisterende anlegg, investere i ny

produksjon og nye markeder og vi skal

lede an i restruktureringen av næringen.

Videreutvikle

Vår aller viktigste oppgave er å forvalte,

drive, vedlikeholde og videreutvikle

vannkraftressursene med et langsiktig

perspektiv. Dette er jobb nr. 1. Det skal

oppnås gjennom å videreutvikle egne

anlegg, bruke gode modeller og planleg-

gingsprosesser og planlegge vedlikehold

godt.

En del av arbeidet med å videreutvikle

anleggene er å bevare eksisterende produk-

sjon og fleksibilitet. Det innebærer bl.a. å

arbeide for å bevare eller øke fleksibiliteten

i selskapets reguleringskonsesjoner.

Samtidig vil vi identifisere vannforekomster

egnet for miljøtiltak, foreslå konkrete tiltak

innenfor rammen av vilkårsrevisjoner og

arbeide for at realistiske og balanserte

miljømål i vannforvaltningsplaner vedtas.

Investere

Når E-CO skal utvikle nye tjenester og delta

i nye markeder, vil vi ta utgangspunkt i

selskapets spisskompetanse. E-CO har

ledende kompetanse på en rekke områder,

blant annet drift- og vedlikehold av

vannkraftverk, driftssentraltjenester,

energidisponering, markedsanalyse og

krafthandel. Dette er vårt springbrett for

videre vekst og utvikling. Vi skal fortsette

arbeidet med å investere i fornybar

kraftproduksjon i Norden, først og fremst

i vannkraft, men også andre produksjons-

former vurderes. Vi kan også vurdere å

investere i vannkraft utenfor Norden, da

i samarbeid med andre industrielle eller

finansielle investorer.

I Norden er det ventet et betydelig og

økende kraftoverskudd i tiden fremover.

Det bygges ut mye fornybar kraft og

forbrukskurvene er relativt flate, til tross

for befolkningsvekst og økt aktivitet i

økonomien. Samtidig er det et betydelig

potensial for økt kraftuttak. E-CO ønsker

å bidra aktivt til at vi i Norge tar den

fornybare kraften i bruk. En viktig del av

dette arbeidet er å fortsette satsingen

på å øke overføringskapasiteten til

markedene rundt oss.

Restrukturere

De siste ti årene har det vært få vellykkede

forsøk på å samordne eierskap til kraft­

produksjon i Norge. Reiten-utvalget,

kommunereform, kompetanseutfordringer

og lavere lønnsomhet er drivere som kan

bidra til økt dynamikk i restruktureringen av

fornybarnæringen. E-CO ønsker å ta en aktiv

rolle i denne restruktureringsprosessen.

Jobben begynner nå

Selskapet har vedtatt en ny strategisk plan.

Nå begynner jobben med å sette strategien

ut i livet. Det innebærer mange spennende

og utfordrende oppgaver, både for ledelse

og medarbeidere. Samtidig er det viktig at

vi i implementeringen av strategien ikke

glemmer vår viktigste ressurs: menneskene

som jobber i selskapet. Vi skal ha et høyt

fokus på våre ansattes helse, miljø og

sikkerhet i alt vi gjør. Dette er et prioritert

område ikke bare for E-CO, men for hele

kraftnæringen. Når vi nå står overfor store

investeringer og endringer, må vi aldri

miste dette av synet.

2014 har vært et godt år for E-CO. Vi har

hatt høy tilgjengelighet på anleggene, vi har

gjennomført mange små og store prosjekter

og vi står solid posisjonert for videre

utvikling av selskapet. Jeg vil takke alle

medarbeidere for innsatsen i året som har

gått, og gleder meg til å delta sammen med

dere i å omdanne den nye strategien fra ord

til handling.

Veikart for videre vekst

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør