Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

E-CO Energi // Årsrapport 2014

2014 i korte trekk

2014 i korte trekk

Konsernets hovedvirksomhet

• Energidisponering - omsetning

av kraft i engrosmarkedet

• Produksjon – drift, vedlikehold

og prosjektgjennomføring

• Forretningsutvikling innenfor

energi og tilgrensende områder

Hovedaktivitetene er knyttet til

planlegging og gjennomføring av

oppgradering, drift og vedlikehold

av kraftverkene samt optimal

utnyttelse av vannmagasinene

for å oppnå høyest mulig verdi av

kraftproduksjonen. Konsernets

øvrige virksomhet besto i 2014

av forretningsutvikling, ny kraft­

utbygging samt deleierskap i

andre kraftselskaper. Konsernet

har eierandeler i Oppland

Energi AS (61,4 prosent), Vinstra

Kraftselskap DA (66,7 prosent),

Opplandskraft DA (40 prosent),

Embretsfosskraftverkene DA

(50 prosent) og NGK Utbygging AS

(25 prosent).

Resultat

2014 ble et mildt og forholdsvis

nedbørrikt år. Kombinert med

lavere priser på fossile brensler

og fallende kraftpriser på

kontinentet ga dette lave

kraftpriser i det nordiske

markedet, sett i forhold til 2013.

For E-CO Energi kompenserte

høyere produksjon og en

vellykket prissikring delvis for

nedgangen i spotprisene. E-CO

Energis magasinfylling var på

normale nivåer både på starten

og slutten av året. Året forløp

uten noen hendelser med

vesentlige driftsavbrudd for

kraftanleggene.

Driftsinntektene ble 2.863

millioner kroner som er 365

millioner kroner lavere enn i

2013. Driftsresultatet ble 1.698

millioner kroner som er 455

millioner kroner lavere enn i

fjor. Resultatet før skatt for 2014

ble 1.491 millioner kroner, en

reduksjon på 423 millioner kroner

mot fjoråret. Skattekostnaden

ble 778 millioner kroner, slik at

resultatet etter skatt på 713

millioner kroner ble 163 millioner

kroner lavere enn i 2013. Styret

foreslår 740 millioner kroner

i utbytte til eier for 2014.

Pris

Timeveid elspotpris for Oslo og

Bergen (NO1 og NO5) i 2014 ble

på henholdsvis 22,9 og 22,7 øre/

kWh, som var ca. 6,5 øre lavere

enn i 2013. E-CO oppnådde en

gjennomsnittlig salgspris i 2014

på 27,1 øre/kWh, som var 19

prosent høyere enn områdeprisen.

Produksjon

Konsernets produksjon i 2014

ble på 10.579 GWh, som er 534

GWh høyere enn i 2013.

Investeringer

Investeringer i varige driftsmid-

ler var på 236 millioner kroner i

2014. Vedlikeholdsinvesteringer

står for den største delen.

Høsten 2014 startet anleggs­

virksomhet på det nye Rosten

kraftverk i Sel kommune.