Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Samfunnsansvar i E-CO Energi

E-CO Energi // Årsrapport 2014

SAMFUNNSENGASJEMENT

E-CO Energi bidrar til verdiskaping for lokal­

samfunn, i form av arbeidsplasser, inntekter til

vertskommuner, etterspørsel etter lokale varer

og tjenester og sikker kraftforsyning. Konsernets

virksomhet bidrar til samfunnet også på andre

måter.

Et biprodukt av vassdragsutbygging er over-

skuddsmasse i form av stein og pukk. Massen

deponeres i såkalte «tipper» som kan benyttes til

lokal samfunnsutvikling. E-CO Energi arbeider for

at overskuddsmateriale kan benyttes lokalt som

del av veibygging, sementproduksjon eller andre

samfunnsfremmende formål.

Selskapet gir økonomisk støtte til gode formål,

både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2014

bidro vi med ca tre millioner kroner til sponsorater.

Ca en tredjedel av dette går til lokale idrettslag,

foreninger og idretts- og kulturtalenter. Resten

går til ulike organisasjoner innen utdanning,

vitenskap og veldedighet.

Et bidrag går til Norsk Luftambulanses tilstede-

værelse med helikopterbase på Ål i Hallingdal.

Dette muliggjør trygg, rask og effektiv ambulanse-

tjeneste for hele regionen. Kursvirksomhet i regi

av Norsk Luftambulanse bidrar samtidig til brann-

og brannvernsikkerhet for E-CO Energi og andre

i lokalmiljøet.

E-CO Energi bidrar nasjonalt til gode formål som

støtte til Vitensenteret ved Norsk Teknisk Museum

og undervisningsopplegget «Vann og strøm» for

Osloskolen. Vi støtter også arbeidet til Miljø­

stiftelsen Zero.

Konsernets virksomhet er i Norge. Vårt engasje-

ment strekker seg allikevel ut over landegrensene.

E-CO Energi støtter Røde kors. Den største

andelen av støtten skal gå til «Vann for livet»-

prosjekter internasjonalt. Rent vann er kritisk

både i den akutte fasen etter katastrofer, men

også i det langsiktige humanitære arbeidet.

Den andre delen av støtten skal gå til hjelpekorps-

arbeidet nasjonalt, primært til de områder der

E-CO Energi har sin virksomhet

KOMMUNIKASJON AV SAMFUNNSANSVAR

E-CO Energis arbeid med samfunnsansvar skjer

i tilknytning til konsernets mål, strategi og kjerne-

virksomhet. Vi vil fortsette arbeidet med å sette

mål og retningslinjer for samfunnsansvar og

tilstrebe å nå og etterleve disse. Vi kommuniserer

det samfunns- og miljømessige arbeidet i virksom­

heten overfor våre interessenter gjennom en

egen seksjon på selskapets nettsider:

www.e-co.no/samfunnsansvar.

Foto: Erlend Steen Schnell

Selskapet gir støtte til lokale, gode formål. Et bidrag går til Røde Kors hjelpe-

korps, og primært i de områder E-CO har sin virksomhet.