Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

E-CO Energi

behandler avfall

på forskrifts-

messig måte.

Selskapet

søker løsninger

for å redusere

mengden avfall,

samt øke gjen-

vinningsgraden.

E-CO Energi // Årsrapport 2014

i reguleringene samt utvikling og produksjon av

ren, fornybar vannkraft.

For vannkraftprodusenter er de største miljø­

utfordringene knyttet til anleggsvirksomhet, støy,

landskapsendringer og endring av det biologiske

mangfoldet i påvirkede vassdrag og vann.

Miljørapporten inneholder et sett med indikatorer

som måler selskapets påvirkning på det ytre miljø.

Kunnskapen selskapet har tilegnet seg i arbeidet

med miljøindikatorene blir aktivt benyttet for å

sikre et skånsomt miljøavtrykk. Denne kunnskapen

benyttes også i selskapets risikostyring og intern­

kontroll. Arbeidet med risikostyring har ført til

et system for identifikasjon og minimering av

virksomhetens miljøutfordringer. E-COs fag-

ansvarlig for miljø følger opp selskapets miljø-

ansvar på anleggene.

I 2014 rapporterer selskapet på bruk av drivstoff,

avfallshåndtering, deklarering av oljeprodukter og

farlige stoffer. Det føres også CO

2

-regnskap med

fem kategorier av utslipp.

Konsernets klimagassutslipp er hovedsakelig

knyttet til utslipp av isolasjonsgassen SF

6

, flyreiser,

helikopterbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff

til biler og maskiner. Konsernets klimagassutlipp

var 722 tonn CO

2

-ekvivalenter i 2014, som er en

reduksjon på ca 85 tonn fra året før. E-CO har

fokus på å begrense klimagassutslippene fra egen

aktivitet. For å redusere utslippene fra transport

legges interne samlinger nær våre lokasjoner,

møter holdes på videokonferanse og miljøvennlig

transport velges der dette er mulig. Gode kontroll-

og vedlikeholdsrutiner for SF

6

-isolerte anlegg

bidrar til å holde utslippene fra disse nede.

Ved utskiftinger i E-COs bil- og maskinpark vil

lavutslippsløsninger (el-, hybridbiler og biodrivstoff)

vurderes. Resterende klimagassutslipp vil E-CO fra

og med 2015 kompensere med kjøp av klimakvoter.

E-CO Energi behandler avfall på forskriftsmessig

måte. Selskapet søker løsninger for å redusere

mengden avfall, samt øke gjenvinningsgraden.

Metaller, plast og emballasje samles inn og

resirkuleres.

Selskapet gjennomfører landskaps- og forbedrende

tiltak der det er definerte behov, og har som mål å

bruke slike tiltak for å redusere påvirkningen anlegg

og produksjon har på det ytre miljø. I tråd med

offentlige pålegg settes det ut ørret i en rekke

fjellvann, et tiltak som skaper gode fiskevann til

glede for lokalbefolkning og tilreisende. Selskapet

deltar også i flere forskningsprosjekter for å se

om tiltakene virker, og undersøker om man kan

bedre forholdene for fisk ved andre tiltak, som for

eksempel å endre kjøremønsteret for anleggene.

Et uhell med en regulator i Hol 1 kraftstasjon

på Ruud førte til en lekkasje på ca 200 liter

hydraulikkolje. Oljen ble fanget opp i stasjonen,

og hendelsen ga ikke utslipp til ytre miljø. Det

er for øvrig ikke registrert avvik for utslipp av

forurensende stoffer til jord, vann eller luft som

følge av E-COs virksomhet i 2014.

Samfunnsansvar i E-CO Energi

Foto: Ulrich Pulg