Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

E-CO Energi // Årsrapport 2014

Samfunnsansvar i E-CO Energi

VANNKRAFT OG SAMFUNN

E-CO Energi forvalter en av våre fremste

miljøvennlige ressurser: vannkraft. Fornybar, ren

vannkraft belaster ikke klimaet slik fossilt

brennstoff gjør. Utbygging og oppgradering av

vannkraftanlegg er derfor med på å minske

etterspørselen etter ikke-fornybare energikilder.

Dersom E-CO Energis utslippsfrie vannkraftpro-

duksjon i 2014 skulle erstattes av fossil kraft, ville

det tilsvare et utslipp på 5,6 millioner tonn CO

2

– det samme som over to millioner biler slipper

ut i løpet av et år.

Norge har en lang historie med utbygging av

vannkraft. Når vi i dag utvikler nye vannkraftpro-

sjekter bygger vi på mer enn hundre års

kompetanse. I dette arbeidet er det et mål at all

drift og utvikling skjer på en så skånsom og

bærekraftig måte som mulig. Vi får rett og slett

mer energi ut av hver vanndråpe enn vi gjorde før.

ETISKE RETNINGSLINJER

E-CO Energis kjerneverdier «engasjert, skikkelig

og skapende» er sentrale i selskapets arbeid med

samfunnsansvar. Disse fungerer som en rettleder

for hvordan selskapet og de ansatte skal opptre

overfor viktige interessenter som leverandører,

samarbeidspartnere og lokalsamfunn.

Konsernets etiske retningslinjer ligger til grunn

for vårt engasjement og bidrag for samfunnet. De

etiske retningslinjene beskriver også hvordan

våre ansatte skal forholde seg til og opptre når

det gjelder gaver eller andre godtgjørelser.

ARBEIDSMILJØ OG HMS

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. For å ivareta

våre ansattes sikkerhet og utvikling arbeider vi

aktivt med HMS, trivsel, kompetanseutvikling,

medarbeiderinnflytelse og velferd. Som IA-bedrift

tilrettelegges arbeidet slik at alle i størst mulig

grad kan bidra.

Det foretas jevnlige målinger av arbeidsmiljø,

trivsel og sykefravær. Vi har en nullvisjon på

skader og et mål på under fire prosent syke-

fravær i året. I 2014 hadde vi to skader med

fravær og et sykefravær på 2,7 prosent.

VERDISKAPING

E-CO Energis virksomhet genererer verdier for

interne og eksterne aktører. Eier mottar utbytte,

ansatte mottar lønn og kommuner og myndig-

heter mottar skatter og avgifter. I regnskapsåret

2014 bidro selskapet med 404 millioner kroner til

vertskommunene. Dette bidraget kom i form av

naturresurs- og eiendomsskatt, konsesjonsavgift

og konsesjonskraft. I 2014 var de tre største

mottakerne Aurland, Hol, og Ål kommune. Disse

mottok henholdsvis 106, 80 og 37 millioner kroner

i skatter og avgifter.

E-CO Energi bidrar indirekte til lokal verdiskaping

i kommunene der kraften produseres. Selskapet

drifter og opererer, bygger ut og vedlikeholder

eksisterende og nye anlegg. Tilstedeværelsen av

produksjon skaper merverdi gjennom kjøp av

varer og tjenester fra lokale leverandører og

samarbeidspartnere.

E-CO Energi søker å benytte lokale tjenesteleve-

randører og partnere der dette er praktisk

gjennomførbart. Kort vei fra leverandør til anlegg

betyr besparelser for miljø og lokal infrastruktur,

samt trygging av lokale arbeidsplasser.

Totalt bidro selskapet med over 1,1 milliarder

kroner i skatter og avgifter i 2014.

MILJØANSVAR

Det arbeides mål- og resultatorientert med

miljøansvaret, noe som dokumenteres i den

årlige miljørapporten. Fremstillingen nedenfor

er hentet fra denne. Videre informasjon finnes

www.e-co.no/miljo.

Miljøansvar er en viktig og integrert del av

kjernevirksomheten for fremtidsrettede virksom-

heter i energisektoren. For E-CO Energi består

dette av skånsom drift, proaktiv miljøforvaltning

E-CO Energis arbeid med samfunnsansvar er bygget på tre pilarer; verdiskaping, ytre miljø og samfunns­

engasjement. Konsernet har nedfelt og forankret sitt samfunnsansvar i virksomhetens strategi, verdier

og mål. Målsettingen med arbeidet og rapporteringen om samfunnsansvar er å vise hvordan virksomheten

bidrar til økt bærekraft for økonomien, miljøet og det samfunnsmessige felleskapet. E-CO Energi er

avhengig av et godt forhold til sine interessenter og arbeider derfor tett med næringsliv, kommuner og

lokalsamfunn. Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, sikre samfunnet tilførsel av ren

energi og øke verdiskapingen. På den måten skaper E-CO verdier lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til

lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt globalt.

Våre ansatte

er vår viktigste

ressurs.

Samfunnsansvar i E-CO Energi