E-CO Energi          
           
  RESULTATREGNSKAP  1. januar - 31. desember     
         
  Morselskap     Konsern  
  2008 2009   (Beløp i millioner kroner) 2009 2008 2007  
  3 3   Driftsinntekter 3 365 3 748 2 823  
             
   0  0   Energikjøp, overføring (131) ( 158) ( 139)  
  ( 12) (3)   Lønn og andre personalkostnader (144) ( 139) ( 122)  
   0  0   Eiendomsskatt og konsesjonsavgift (210) ( 205) ( 191)  
   0 ( 0)   Avskrivninger (272) ( 271) ( 263)  
  (4) (5)   Andre driftskostnader (216) ( 186) ( 177)  
  (16) (8)   Driftskostnader (973) ( 959) ( 892)  
  ( 13) (5)   Driftsresultat 2 392 2 789 1 931  
             
   0  0   Gevinst ved salg av tilknyttet selskap  759  0  0  
  1 500 1 150   Inntekt på investering i datterselskaper    
   0  0   Inntekt på investering i tilknyttede selskaper  31  112  41  
   183 146   Finansinntekter 115  61  78  
  ( 570) (421)   Finanskostnader (388) ( 658) ( 468)  
  1 113 875   Netto finansposter 517 ( 485) ( 349)  
  1 100 870   Ordinært resultat før skatter 2 909 2 304 1 582  
  ( 115) ( 16)   Skatter på ordinært resultat (1 147) (1 189) ( 635)  
   985 854   Årsresultat 1 762 1 115  947  
 
           
  BALANSE  31. desember        
             
      EIENDELER      
  Morselskap     Konsern  
  2008 2009   (Beløp i millioner kroner) 2009 2008 2007  
  0 0   Vannfallrettigheter 7 720 7 720 7 720  
  22 14   Utsatt skattefordel 406 501 499  
  22 14   Sum immaterielle eiendeler 8 126 8 221 8 219  
  1 0   Varige driftsmidler 6 442 6 570 6 746  
  10 170 10 170   Investeringer i datterselskaper 0 0 0  
  2 878 2 608   Utlån til datterselskaper 0 0 0  
  0 0   Investeringer i tilknyttede selskaper 48 858 746  
  0 0   Utlån til tilknyttede selskaper 10 256 241  
  0 0   Investeringer i aksjer og andeler 5 10 10  
  50 50   Andre langsiktige fordringer og investeringer 322 382 332  
  13 098 12 828   Sum finansielle anleggsmidler 385 1 506 1 329  
  13 121 12 842   Sum anleggsmidler 14 953 16 297 16 294  
  3 3   Kundefordringer 102 167 67  
  1 534 1 271   Andre kortsiktige fordringer 108 91 353  
  213 0   Kortsiktige plasseringer 74 447 534  
  127 2 413   Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 483 202 261  
  1 877 3 687   Sum omløpsmidler 2 767 907 1 215  
  14 998 16 529   Sum eiendeler 17 720 17 204 17 509  
               
               
  BALANSE  31. desember        
                 
      EGENKAPITAL OG GJELD      
  Morselskap     Konsern  
  2008 2009   (Beløp i millioner kroner) 2009 2008 2007  
  1 703 1 703   Aksjekapital 1 703 1 703 1 703  
  1 903 1 903   Overkursfond 1 903 1 903 1 903  
  3 606 3 606   Innskutt egenkapital 3 606 3 606 3 606  
  393 447   Annen egenkapital 3 655 2 694 2 479  
  393 447   Opptjent egenkapital 3 655 2 694 2 479  
  3 999 4 053   Sum egenkapital 7 261 6 300 6 085  
  9 9   Pensjonsforpliktelser 39 43 31  
  0 0   Utsatt skatt 297 261 308  
  418 418   Andre avsetninger for forpliktelser 64 63 63  
  427 427   Sum avsetning for forpliktelser 400 367 402  
  3 347 3 347   Ansvarlig lån 3 347 3 347 3 347  
  3 959 3 367   Annen langsiktig gjeld 3 367 3 959 5 932  
  7 306 6 714   Sum langsiktig gjeld 6 714 7 306 9 279  
  1 985 4 294   Kortsiktig rentebærende gjeld 1 092 665 0  
  2 3   Leverandørgjeld 62 71 71  
  129 6   Betalbar skatt 941 1 012 560  
  0 0   Skyldig offentlige avgifter 158 205 158  
  900 800   Utbytte 800 900 650  
  250 232   Annen kortsiktig gjeld 292 378 304  
  3 266 5 335   Sum kortsiktig gjeld 3 345 3 231 1 743  
  10 999 12 476   Sum gjeld 10 459 10 904 11 424  
  14 998 16 529   Sum egenkapital og gjeld 17 720 17 204 17 509  
             
       
  KONTANTSTRØMANALYSE  1. januar - 31. desember     
         
  Morselskap     Konsern    
  2008 2009   (Beløp i millioner kroner) 2009 2008 2007  
                   
  1 008 863   Tilført fra virksomheten* 1358 1 230 1 105  
      Endring i inntektsførte konsernbidrag    
  ( 750) 350   og utbytte fra konsernselskaper    0  0  
  ( 9) (123)   Endring i betalbar skatt 23  452 ( 205)  
      Endringer i andre fordringer, kreditorer    
  ( 10) (105)   og tidsavgrensninger (117)  281  159  
   239 985   Kontantstrøm fra virksomheten 1264 1 964 1 059  
                   
   0  1   Investeringer i varige driftsmidler ( 145) ( 99) ( 126)  
  ( 0) ( 0)   Salg av virksomheter og varige driftsmidler 1 625  4  15  
   274  483   Endring i andre investeringer  602  30 ( 96)  
   274 484   Kontantstrøm fra investeringer 2082 ( 64) ( 207)  
                   
   0  0   Opptak av langsiktig gjeld  0  0  0  
  ( 600) ( 265)   Nedbetaling av langsiktig gjeld ( 265) ( 858) ( 878)  
   801 1 982   Endring i kortsiktig gjeld  100 ( 450)  300  
  ( 650) ( 900)   Utbetalt utbytte ( 900) ( 650) ( 500)  
  ( 449)  817   Kontantstrøm fra finansiering (1065) (1 958) (1 078)  
   64 2286   Kontantstrøm i året 2 281 ( 59) ( 226)  
   63 127   Likviditetsbeholdning 1. januar  202  261  487  
  127 2413   Likviditetsbeholdning 31. desember ** 2483  202  261