E-CO Energi          
           
  RESULTATREGNSKAP  1. januar - 31. desember     
         
  Morselskap     Konsern  
  2007 2008   (Beløp i millioner kroner) 2008 2007 2006  
  2 3   Driftsinntekter 3 748 2 823 2 525  
             
   0  0   Energikjøp, overføring (158) ( 139) ( 127)  
  ( 3) (12)   Lønn og andre personalkostnader (139) ( 122) ( 114)  
   0  0   Eiendomsskatt og konsesjonsavgift (205) ( 191) ( 159)  
   0  0   Avskrivninger (271) ( 263) ( 271)  
  4 (4)   Andre driftskostnader (186) ( 177) ( 174)  
  1 (16)   Driftskostnader (959) ( 892) ( 845)  
   3 (13)   Driftsresultat 2 789 1 931 1 680  
             
   750 1 500   Inntekt på investering i datterselskaper    
   0  0   Inntekt på investering i tilknyttede selskaper  112  41  47  
   199 183   Finansinntekter 61  78  74  
  ( 463) (570)   Finanskostnader (658) ( 468) ( 455)  
   486 1 113   Netto finansposter (485) ( 349) ( 334)  
   489 1 100   Ordinært resultat før skatter 2 304 1 582 1 346  
  ( 137) ( 115)   Skatter på ordinært resultat (1 189) ( 635) ( 591)  
   352 985   Årsresultat 1 115  947  755  
 
           
  BALANSE  31. desember        
             
      EIENDELER      
  Morselskap     Konsern  
  2007 2008   (Beløp i millioner kroner) 2008 2007 2006  
  0 0   Vannfallrettigheter 7 720 7 720 7 720  
  9 22   Utsatt skattefordel 501 499 335  
  9 22   Sum immaterielle eiendeler 8 221 8 219 8 055  
  1 1   Varige driftsmidler 6 570 6 746 6 892  
  10 170 10 170   Investeringer i datterselskaper 0 0 0  
  3 195 2 878   Utlån til datterselskaper 0 0 0  
  0 0   Investeringer i tilknyttede selskaper 858 746 705  
  0 0   Utlån til tilknyttede selskaper 256 241 241  
  0 0   Investeringer i aksjer og andeler 10 10 12  
  37 50   Andre langsiktige fordringer og investeringer 382 332 264  
  13 402 13 098   Sum finansielle anleggsmidler 1 506 1 329 1 222  
  13 412 13 121   Sum anleggsmidler 16 297 16 294 16 169  
  3 3   Kundefordringer 167 67 82  
  792 1 534   Andre kortsiktige fordringer 91 353 505  
  220 213   Kortsiktige plasseringer 447 534 448  
  63 127   Bankinnskudd, kontanter o.l. 202 261 487  
  1 078 1 877   Sum omløpsmidler 907 1 215 1 522  
  14 490 14 998   Sum eiendeler 17 204 17 509 17 691  
               
               
  BALANSE  31. desember        
                 
      EGENKAPITAL OG GJELD      
  Morselskap     Konsern  
  2007 2008   (Beløp i millioner kroner) 2008 2007 2006  
  1 703 1 703   Aksjekapital 1 703 1 703 1 703  
  1 903 1 903   Overkursfond 1 903 1 903 1 903  
  3 606 3 606   Innskutt egenkapital 3 606 3 606 3 606  
  308 393   Annen egenkapital 2 694 2 479 2 182  
  308 393   Opptjent egenkapital 2 694 2 479 2 182  
  3 914 3 999   Sum egenkapital 6 300 6 085 5 788  
  1 9   Pensjonsforpliktelser 43 31 31  
  0 0   Utsatt skatt 261 308 201  
  418 418   Andre avsetninger for forpliktelser 63 63 28  
  419 427   Sum avsetning for forpliktelser 367 402 260  
  3 347 3 347   Ansvarlig lån 3 347 3 347 3 347  
  5 743 3 959   Annen langsiktig gjeld 3 959 5 932 6 510  
  9 090 7 306   Sum langsiktig gjeld 7 306 9 279 9 857  
  0 1 985   Kortsiktig rentebærende gjeld 665 0 0  
  2 2   Leverandørgjeld 71 71 64  
  138 129   Betalbar skatt 1 012 560 764  
  1 0   Skyldig offentlige avgifter 205 158 140  
  650 900   Utbytte 900 650 500  
  276 250   Annen kortsiktig gjeld 378 304 318  
  1 067 3 266   Sum kortsiktig gjeld 3 231 1 743 1 786  
  10 576 10 999   Sum gjeld 10 904 11 424 11 903  
  14 490 14 998   Sum egenkapital og gjeld 17 204 17 509 17 691  
             
       
  KONTANTSTRØMANALYSE  1. januar - 31. desember     
         
  Morselskap     Konsern    
  2007 2008   (Beløp i millioner kroner) 2008 2007 2006  
                   
   345 1008   Tilført fra virksomheten 1230 1 105  915  
      Endring i inntektsførte konsernbidrag    
   584 (750)   og utbytte fra konsernselskaper    0  0  
  ( 138) (9)   Endring i betalbar skatt 452 ( 205)  245  
      Endringer i andre fordringer, kreditorer    
   62 (10)   og tidsavgrensninger 277  159 ( 241)  
   853 239   Kontantstrøm fra virksomheten 1959 1 059  920  
                   
   0  0   Investeringer i varige driftsmidler ( 99) ( 126) ( 127)  
   0  0   Salg av virksomheter og varige driftsmidler  4  15  62  
   368  274   Endring i andre investeringer  35 ( 96)  149  
   368 274   Kontantstrøm fra investeringer (60) ( 207)  84  
                   
   0  0   Opptak av langsiktig gjeld  0  0  500  
  ( 878) ( 600)   Nedbetaling av langsiktig gjeld ( 858) ( 878) (1 176)  
  ( 152)  801   Endring i kortsiktig gjeld ( 450)  300  150  
  ( 500) ( 650)   Utbetalt utbytte ( 650) ( 500) ( 450)  
  (1 530) ( 449)   Kontantstrøm fra finansiering (1958) (1 078) ( 976)  
  ( 309) 64   Kontantstrøm i året ( 59) ( 226)  28  
   372 63   Likviditetsbeholdning 1. januar  261  487  459  
  63 127   Likviditetsbeholdning 31. desember  202  261  487