RESULTATREGNSKAP     
         
      2007 2006 2007 2006 2006  
  (Beløp i millioner kroner) 2.kv 2.kv 1.H 1.H År  
  Energiinntekter 441 398 1 576 1 400 2 435  
  Øvrige driftsinntekter 12 17 29 39 90  
  Driftsinntekter 453 415 1 605 1 439 2 525  
  Energikjøp, overføring (25) (27) (63) (96) (127)  
  Andre driftskostnader (60) (82) (149) (165) (338)  
  Avskrivninger (66) (73) (132) (145) (271)  
  Driftskostnader (151) (182) (344) (406) (736)  
  Driftsresultat 302 233 1 261 1 033 1 789  
  Resultatandel tilknyttede selskaper 11 12 21 24 47  
  Netto finanskostnader (91) (102) (186) (202) (381)  
  Resultat før skatter  222 143 1 096 855 1 455  
  Skatter* (101) (83) (444) (445) (700)  
  Resultat etter skatter 121 60 652 410 755  
           
  * Inklusive eiendomsskatt      
         
         
  BALANSE       
         
      2007 2006 2006    
  (Beløp i millioner kroner)  30.6  30.6  31.12    
  Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 14 880 15 057 14 947    
  Finansielle anleggsmidler 1 256 1 177 1 222    
  Anleggsmidler 16 136 16 234 16 169    
  Andre omløpsmidler 505 397 587    
  Kortsiktige investeringer 270 248 307    
  Likvider 761 505 628    
  Omløpsmidler 1 536 1 150 1 522    
  Eiendeler 17 672 17 384 17 691    
               
  Majoritetens andel av egenkapital 6 440 5 942 5 788    
  Egenkapital 6 440 5 942 5 788      
  Ansvarlig lån 3 347 3 347 3 347    
  Forpliktelser og annen langsiktig gjeld 6 351 7 149 6 770    
  Langsiktig gjeld 9 698 10 496 10 117    
  Kortsiktig gjeld 1 534 946 1 786    
  Gjeld og egenkapital 17 672 17 384 17 691    
           
           
  KONTANTSTRØMANALYSE      
           
      2007 2006 2007 2006 2006  
  (Beløp i millioner kroner) 2.kv 2.kv 1.H 1.H År  
  Tilført fra virksomheten 149 119 723 533 915  
  Endringer i arbeidskapitalposter (437) (555) (253) (120) 5  
  Kontantstrøm fra virksomheten (288) (436) 470 413 920  
  Investeringer i varige driftsmidler (21) (21) (44) (41) (127)  
  Andre investeringer / salg 58 214 42 136 150  
  Kontantstrøm fra investeringer 37 193 (2) 95 23  
  Endringer i kortsiktige lån 750 600 500 200 150  
  Opptak av langsiktige lån 0 0 0 300 500  
  Nedbetaling av langsiktige lån 0 (319) (335) (714) (1 176)  
  Utbytte / annen finansiering (500) (450) (500) (450) (450)  
  Kontantstrøm fra finansiering 250 (169) (335) (664) (976)  
  Kontantstrøm i perioden (1) (412) 133 (156) (33)  
  Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse 762 917 628 661 661  
  Likviditetsbeholdning ved periodens slutt 761 505 761 505 628  
             
  E-CO fører regnskapet etter NGAAP.