RESULTATREGNSKAP       
           
             
      2006 2005 2005  
  (Beløp i millioner kroner) 1.kv 1.kv År  
  Energiinntekter 1 002 756 2 162  
  Øvrige driftsinntekter 22 54 148  
  Driftsinntekter 1 024 810 2 310  
  Energikjøp, varer, tjenester (69) (43) (157)  
  Andre driftskostnader (83) (87) (365)  
  Avskrivninger (72) (72) (285)  
  Driftskostnader (224) (202) (807)  
  Driftsresultat 800 608 1 503  
  Resultatandel tilknyttede selskaper 12 9 34  
  Netto finanskostnader (100) (114) (439)  
  Resultat før skatter  712 503 1 098  
  Skatter* (362) (199) (451)  
  Resultat etter skatter 350 304 647  
             
  * Inklusive eiendomsskatt        
         
  BALANSE       
         
      2006 2005 2005  
  (Beløp i millioner kroner)  31.3  31.3  31.12  
  Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 15 105 15 242 15 163  
  Finansielle anleggsmidler 1 157 1 084 1 142  
  Anleggsmidler 16 262 16 326 16 305  
  Andre omløpsmidler 395 257 438  
  Kortsiktige investeringer 471 391 394  
  Likvider 917 947 661  
  Omløpsmidler 1 783 1 595 1 493  
  Eiendeler 18 045 17 921 17 798  
             
  Majoritetens andel av egenkapital 5 882 5 639 5 532  
  Egenkapital 5 882 5 639 5 532  
  Ansvarlig lån 3 347 3 347 3 347  
  Forpliktelser og annen langsiktig gjeld 6 869 7 380 7 367  
  Langsiktig gjeld 10 216 10 727 10 714  
  Kortsiktig gjeld 1 947 1 555 1 552  
  Gjeld og egenkapital 18 045 17 921 17 798  
           
           
  KONTANTSTRØMANALYSE      
           
      2006 2005 2005  
  (Beløp i millioner kroner) 1.kv 1.kv År  
  Tilført fra virksomheten 414 366 821  
  Endringer i arbeidskapitalposter 435 217 87  
  Kontantstrøm fra virksomheten 849 583 908  
  Investeringer i varige driftsmidler (20) (24) (120)  
  Andre investeringer / salg (78) (74) (80)  
  Kontantstrøm fra investeringer (98) (98) (200)  
  Endringer i kortsiktige lån (400) 0 (800)  
  Opptak av langsiktige lån 300 389 1 651  
  Nedbetaling av langsiktige lån (395) (452) (1 023)  
  Utbytte / annen finansiering 0 0 (400)  
  Kontantstrøm fra finansiering (495) (63) (572)  
  Kontantstrøm i perioden 256 422 136  
  Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse 661 525 525  
  Likviditetsbeholdning ved periodens slutt 917 947 661