På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Nedbørfelt (nedslagsfelt) - Regulering (av vassdrag)

Nedbørfelt (nedslagsfelt)
et vassdrags nedbørfelt er det området tilsiget til vassdraget skjer fra.

Nett
system av sammenkoblede kraftledninger og annen elektrisk utrustning for overforing av elektrisitet fra kraftverk til sluttforbrukerne.

Netto kraftforbruk
kraftforbruk målt hos forbruker.

Nettstasjon
fordelingsstasjon som, vanligvis ved nedtransformering, forsyner fordelingsnett med lav spenning.

Nettap
energitap i overførings- og fordelingsnettet.

Nyttiggjort energi
den energi som en forbruker kan nyttiggjøre seg f.eks. i form av lys i en lampe eller varme i stuen.

Omformer
maskin som omformer elektrisk energi av en art til elektrisk energi av en annen art, f.eks. vekselstrøm av 50 Hz til 162/3 Hz (jernbaneomformer) eller vekselstrøm til likestrøm.

Overføringskapasitet – overføringsevne
i forbindelse med kraftoverføring, den last som tillates, hensyn tatt til varmeutvikling (temperatur), stabilitet og spenningsfall

Overføringsledning
kraftledning for overføring av elektrisk energi mellom regioner eller land.

Overføringsnett
nett for overføring av elektrisk energi mellom regioner. I Norge hovedsakelig med spenningsnivå på 300 kV og over.

Overføringstunnel
tunnel for å overføre vann fra ett nedslagsfelt til et annet hvor feltene har forskjellige naturlige avløp.

Overløp
åpning i dammen hvor vannet renner over når høyeste regulerte vannstand i magasinet for et vannkraftverk er nådd

Pumpekraftverk
kraftverk som enten kan brukes til kraftproduksjon eller til å pumpe vann opp i inntaksmagasinet for senere bruk. Pumpeperioden er den tid pumpene i et pumpekraftverk går. I Norge er dette oftest om sommeren, i utlandet ofte som natten.

Regulering (av vassdrag)
endring av et vassdrags variasjon i vannføringen over tid, fra den naturlige til en som er mer rasjonelt utnyttbar.


ORDLISTE