På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Fallhøyde - Grunnlast

Fallhøyde
den loddrette avstanden mellom vannivået i inntak og avløp for et vannkraftverk

Fangdam
provisorisk dam som bygges for å holde vannet borte under byggearbeider i det naturlige vannløpet.

Flerårsmagasin
magasin der fylling og tapping skjer på flerårsbasis i den hensikt å jevne ut de årlige variasjoner i tilsig og avløp fra tilliggende nedbørfelt.

Flomtap
vann som i en flomsituasjon ikke kan nyttes til kraftproduksjon på grunn av for liten magasinkapasitet eller for liten maskininstallasjon i et vannkraftverk.

Fordelingsbasseng
vanligvis brukt om basseng hvor vannet fra et kraftverks tilløpstunnel fordeles til flere rør eller tunneler som fører til de forskjellige turbiner i et kraftverk.

Fordelingstransformator
elektrisk transformator som transformerer ned til forbruksspenning (230 volt).

Fossile brensler
kull, olje og gass

Frekvens
det antall svingninger vekselstrømmen gjennomfører per. sekund. Frekvens måles i hertz (Hz). 1 Hz = 1 svingning eller periode per. sekund. Vanlig vekselstrøm har en frekvens på 50 Hz.

Fullast
høyest mulige last (effekt, ytelse) på en ledning, i en generator, på en motor m.v.

Fyllingsgrad
forholdet mellom innholdet i et reguleringsmagasin for vannkraftverk og fullt magasin.

Gasskraftverk
varmekraftverk som bruker gass som brensel.

Gassturbinverk
varmekraftverk fyrt med gass eller olje, der forbrenningsgassene driver turbinen.

Generator
roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.

Geotermisk energi
varmeenergi fra jordens indre.

Grunnlast
den effekten som det er behov for størsteparten av året.


ORDLISTE