På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Takrenneprosjekt - Tørrår

Takrenneprosjekt
prosjekt hvor en ved hjelp av overføringstunneler samler tilsig fra flere nedslagsfelter med forskjellige naturlige avløp til et felles vannkraftprosjekt.

Tappeperiode (vannkraft)
det tidsrom da vannstanden i magasinet synker på grunn av tapping, i Norge vanligvis om vinteren.

Tilløpstunnel
Tappetunnel
tunnel for tapping av vann fra et magasin til et annet, eller fra et magasin ned i en elv.

Temperaturkorrigert el-forbruk
elforbruket i en bestemt periode, f.eks. måned eller år, beregnet slik det ville ha vært om temperaturforholdene hadde vært normale. En tar utgangspunkt i periodens målte elforbruk og avviket mellom middeltemperatur og normaltemperatur for perioden. Det lar seg da gjøre å beregne det tillegg/ fradrag i det målte elforbruket som skyldes temperaturforhold forskjellige fra de normale. termisk ytelse - utviklet varmeeffekt.

Terskel
Terskel
lav dam (demning) uten reguleringsinnretninger som bygges i elver med redusert vannføring slik at det dannes vannspeil.

Tilgjengelighet
betegnelse for hvor stor del av den totale tid aggregatet i et kraftverk er disponibelt for elektrisitetsproduksjon.

Tilløp
vannføringen i en elv, tunnel e.l. hvor denne munner ut i en sjø, et magasin, en elv eller et kraftverk.

Tilløpstunnel
Tilløpstunnel
tunnel fra inntaket til trykksjakten i et kraftverk.

Tilsig
den vannmengden som tilføres en sjø, et magasin, en elv eller en bestemt del av en elv.

Topplast
maksimal last som kan forbrukes, tas ut eller produseres.

Transformator
apparat som omgjør elektrisk vekselstrøm av en spenning til vekselstrøm av en annen spenning.

Transformatorkiosk
nettstasjon hvor alt elektrisk utstyr er plassert innelukket i en værbestandig og beskyttende konstruksjon.

Trykkhøyde
i tilknytning til pumpeverk: nivåforskjellen mellom øvre og nedre basseng.

Trykksjakt
sjakt som leder vannet fra fordelingsbasseng til vannkraftstasjon.

Trykktap (i et vannkraftverk)
tap av nyttbar energi pga. friksjon i vannveien.

Turbin
maskin der vannet i et vannkraftverk og dampen eller forbrenningsgasser i et varmekraftverk fores inn på en eller flere skovler festet til en aksel slik at en far en rotasjon som omsetter vannets, dampens eller gassens energi til mekanisk energi.

Turbintyper

Pelton turbin
Peltonturbin - benyttes ved store fallhøyder (600 – 1300 meter). Vannet blir "spylt på skovlene i harde stråler fra strålerør.

Francis turbin
Francisturbin - benyttes ved fallhøyder fra 30 til 600 meter. Ligner de skovlhjul man hadde i gamle møller og hjuldampere. I en Francis-turbin kommer alt vannet samlet inn fra trykksjakten og fordeles rundt hele turbinhjulet.

Kaplan turbin
Kaplanturbin - benyttes ved lavere fallhøyder (opptil ca. 30 meter) og store vannmengder som f.eks. ved elvekraftverk. Har ikke skovler, men blader som en skipspropell.

 

Tørrår
år med mindre nedbør enn normalt.


ORDLISTE