På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Last - Midlere årsproduksjon

Last
summen av den effekt som alle forbrukere samtidig tar ut av et energiforsyningssystem.

Lavspenning
elektrisk spenning opp til 250 volt for vekselstrøm eller 500 volt for likestrøm (i Norge). Kan variere fra land til land. Se også høyspenning og mellomspenning.

Leveringssikkerhet
et uttrykk for et produksjonssystems evne til a dekke et definert kraftbehov

Likeretter
apparat for omforming av vekselstrøm til likestrøm.

Likestrøm
elektrisitet der spenningen holdes kontinuerlig i en retning til forskjell fra vekselstrøm

Lokalt fordelingsnett
elektrisk ledningsnett som overfører energien fra hovedfordelingsnettet (se det) til den enkelte abonnent. Spenningsnivået i dette nettet varierer fra 230 V på det laveste trinn til 22 kV på det høyeste. De fleste abonnenter er tilknyttet nettet på 230 V nivå. Storforbrukere forsynes på høyere spenningsnivå.

L R V
laveste regulerte vannstand (nedre reguleringsgrense) i magasin for vannkraftverk. luftledning - kraftledning strukket i luften. luftputekammer - se svingesjakt. luke - stengeorgan for vannet i tunnel, dam eller inntak.

Strandevann 1
Magasin
naturlig eller kunstig innsjø, hvor en samler vann i perioder med høyt tilsig og lavt forbruk. Når forbruket er stort, nyttiggjør en seg dette vannet.

Magasinkapasitet
den totale mengde vann (m3) som det er plass til i et reguleringsmagasin mellom høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV). Magasinkapasiteten oppgis også ofte som den elektriske energi som kan produseres av det lagrede vannet.

Maksimal stasjonsytelse
den ytelse (effekt) stasjonen (aggregatet) kan gi i et bestemt tidsrom uten påviselige skadevirkninger på lengre sikt. Maksimal stasjonsytelse kan være begrenset av turbiner, generatorer og/ eller vannveier.

Manøvringsreglement
bestemmelser, fastsatt av det offentlige, om fylling og tapping dvs. manøvrering av reguleringsmagasiner.

Mellomspenning
elektrisk spenning fra 250 volt og opp til 1000 volt for vekselstrøm eller fra 500 opp til 1500 volt for likestrøm (i Norge). Kan variere fra land til land. Se også høyspenning og lavspenning.

Midlere årsproduksjon
beregnet, gjennomsnittlig årlig produksjon over en årrekke.


ORDLISTE