På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Dam (Demning) - Energiøkonomisering (enøk)

Dam (Demning)
byggverk som demmer opp vannet i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et vassdrag.
Damfot - nederste del av en dam.
Damkrone - toppen av en dam

Det finnes ulike typer dammer:

Steinfyllingsdam
Fyllingsdam: dam av sprengstein med en tetningskjerne av f.eks. morenemasse eller asfalt.
Stolsvannsdammen
Buedam:
dam som bygges av armert betong og gis en buet form. Slike dammer benyttes hovedsakelig i trange og dype elveløp. Kalles også for hvelvdam.
Gravitasjonsdam – massivdam: dam som bygges av massiv betong uten armering. Stabiliteten er sikret ved dammens vekt.
Platedam: dam utført i armert betong med en plate mot vannsiden og støttepillarer på luftsiden.

Damluke
luke i dam for å regulere vanntilførselen til en kraftstasjon eller for utslipping av vann.

Kraftsentral skjerm 60px
Driftssentral
sentral for overvåking og styring av overføringsanlegg og overvåking, styring og samkjøring av kraftverk.

 

Driftstunnel
tunnel for tilførsel av vann fra et vannkraftverks inntaksmagasin eller inntaksbasseng til kraftstasjonen. Også kalt tilløpstunnel.

Effekt
energi eller utført arbeid per. tidsenhet. Effekt kan bl.a. angis i Watt (W).

Effektbryter
bryter som brukes til å bryte eller forbinde anleggsdeler med stor strømstyrke.

Elektrisk anlegg
fellesbetegnelse på elektrisk utrustning med tilhørende bygningstekniske konstruksjoner for produksjon, omforming, overføring, fordeling og forbruk av elektrisk energi.

Elektrisk spenning
et mål for den kraft som driver elektrisiteten gjennom en ledning. Spenning måles i volt (V) eller kilovolt (kV) =1000 volt.

Elektrokjele
kjele som bruker elektrisk kraft for produksjon av damp eller varmt vann.

Solbergfoss_flyfoto60px
Elvekraftverk
kraftstasjon i elv hvor vannføringen bare i ubetydelig grad kan reguleres ved hjelp av magasin i tilslutning til stasjonen. Karakteristisk for et elvekraftverk er lav fallhøyde og store mengder vann som ledes inn til turbinene. 

Energi
evne til å utføre arbeid - produktet av effekt og tid. Elektrisk energi angis ofte i kilowatt-timer (kWh). 1 kWh = 1000 watt brukt i 1 time. Annen energi angis i Joule (J).

Energibærer
energi som har fatt en slik form at den egner seg godt til distribusjon og endelig anvendelse hos forbruker. Eksempler: Elektrisitet, fyringsolje, bensin. Tre, kull og naturgass er primærenergi som fungerer som energibærere, det vil si at de kan brukes til f.eks. husoppvarming i den form de finnes i naturen. Energibærere kan igjen omdannes til andre energibærere (sekundære energibærere).

Energiform
tilstand som energi kan opptre i f.eks. stillingsenergi, bevegelsesenergi, kjemisk energi og elektrisk energi

Energireserver
de til enhver tid teknisk/økonomisk utvinnbare energiressurser

Energiressurser
ressurser som det kan utvinnes nyttbar energi fra, enten direkte eller etter omforming til annen form for energibærer, eksempelvis vannfallsenergi til elektrisk energi, eller olje til mekanisk energi. Energiressurs refererer til evne til å avgi nyttbar energi.

Energiøkonomisering (enøk)
tiltak som bidrar til en mer samfunnsøkonomisk, rasjonell handtering av energi ved så vel utvinning som omforming, transport og bruk.


ORDLISTE