Damrehabiliteringer

09.03.17

Nye oppdaterte myndighetskrav til norske dammer har medført at flere av E-COs damanlegg må bygges om. Hvor omfattende rehabiliteringen er kommer an på hvilken konsekvensklasse dammene er i. For dammer i konsekvensklasse 3 og 4 må det gjennomføres en totalrehabilitering av opp- og nedstrøms skråning som omfatter nytt skråningsvern, kronevern og kantstein.

Foto viser dam Store Vargevatn, som ble rehabilitert i 2018

 

Bruddtjern

Flere av dammene som rehabiliteres er steinfyllingsdammer og rehabiliteringer krever stor tilgang til stein. E-CO Energi har hatt stor suksess med å opprette brudd i tjern (enten et eksisterende eller et nytt). Tjernet tappes tomt, og brudd drives i tjernet. Etter at arbeidene er ferdigstilt vil tjernet og steinuttaksområde bli fylt opp igjen med vann gjennom naturlig vanntilsig. Løsningen med bruddtjern for uttak av stein til rehabilitering er miljømessig gunstig, og bidrar til å skjule inngrep i ettertid.

Konsekvenser

I alle prosjektene vil det bli noe støy og støv fra sprengningsarbeid og anleggstrafikk under anleggsperioden. En rekke tiltak iverksettes for å redusere eventuelle miljøkonsekvenser. Generelt bes turister og andre besøkende å respektere oppsatte skilt, sperringer og henvisninger fra anleggsledelsen.


Store Vargevatn

 

Anleggsperiode:
Våren 2017 - høsten 2018Byggherre: E-CO Energi

Prosjektleder: Alf Bjarne Hjelle, mobil 908 83 151

Tlf. sentralbord: 24 11 65 00

Alternativt ta kontakt på tlf. 32 07 30 45 (døgnåpen driftssentral).

 

Entreprenør: Skanska Norge

 

Rådgiver: Norconsult

 

 

Lørdag fra kl. 19:30 til mandag kl. 06:30 er det åpent for allmen ferdsel inntil tipp Svartavatn.