Aktuelle prosjekter

I denne seksjonen finner du informasjon om ulike prosjekter der E-CO er involvert. Noen av prosjektene er utbygging av nye kraftverk, som Hemsil III, Mork, Rosten og Nedre Otta. Andre er opprustnings- og utvidelsesprosjekter som Hol 1, Embretsfoss og Brekkefoss.

NorthConnect
E-CO samarbeider med Agder Energi, Lyse og Vattenfall om å etablere en ny kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia.

Vamma 12
Som følge av at E-CO i august 2017 overtok 90 prosent av Hafslunds vannkraftproduksjon overtok vi også vannkraftprosjektet Vamma 12. Mer effektiv utnyttelse av vannet i Norges største elvekraftverk vil gi om lag 230 GWh ny fornybar kraft.

Rosten
E-COs datterselskap Oppland Energi bygger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på mellom 180 og 200 GWh.    

Nedre Otta
Opplandskraft og Eidefoss planlegger et nytt kraftverk i Nedre Otta. Prosjektet vil bli utredet med to alternativer, Pillarguri og Åsåren, som vil gi henholdsvis 387 og 316 GWh ny utslippsfri kraft. 

Hemsil 3
E-CO planlegger en ny kraftstasjon Hemsil 3. Kraftverket vil ha en installert effekt på opptil 83 MW og en kraftproduksjon på ca. 91 GWh.

Mork


E-CO har i samarbeid med lokale grunneiere planer om bygging av et nytt kraftverk på ca. 95 GWh i Erdal i Lærdal kommune.

Brekkefoss
E-CO Vannkraft planlegger å øke slukeevnen og dermed redusere flomtapet i Brekkefoss kraftstasjon. Utvidelsen medfører at den årlige kraftproduksjonen øker fra 8,5 GWh til 15,6 GWh. 

Kraftutbyggingsprosjekter i Aurland


E-CO har mange planer om opprustings- og utvidelsesprosjekter i Aurlandskraftverkene. Planene vil til sammen gi over 400 MW økt installert effekt og en årlig produksjonsøkning på 25-40 Wh.

Rehabilitering dammer Store Vargevatn
Nye oppdaterte myndighetskrav til norske steinfyllingsdammer har medført at damanlegg Store Vargevatn må bygges om. Damanlegget består av fire steinfyllingsdammer med tetningskjerne av morene, og med varierende høyde og lengde.

Vilkårsrevisjoner
187 vannkraftkonsesjoner skal revideres frem mot 2022. I disse prosessene skal en innføre miljøtiltak som bedrer forholdene for flora og fauna i vassdragene. E-CO deltar aktivt i disse prosessene og arbeider for å best vilkår for både kraftproduksjon og miljø i våre reguleringer.

Se også tidligere gjennomførte prosjekter