Aktuelle prosjekter

I denne seksjonen finner du informasjon om ulike prosjekter der E-CO er involvert. Noen av prosjektene er utbygging av nye kraftverk, som Hemsil III, Mork, Rosten og Nedre Otta. Andre er opprustnings- og utvidelsesprosjekter som Hol 1, Embretsfoss og Brekkefoss.

NorthConnect
E-CO samarbeider med Agder Energi, Lyse og Vattenfall om å etablere en ny kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia.

Vamma 12
Som følge av at E-CO i august 2017 overtok 90 prosent av Hafslunds vannkraftproduksjon overtok vi også vannkraftprosjektet Vamma 12. Mer effektiv utnyttelse av vannet i Norges største elvekraftverk vil gi om lag 230 GWh ny fornybar kraft.

Rosten
E-COs datterselskap Oppland Energi bygger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på mellom 180 og 200 GWh.    

Nedre Otta
Opplandskraft og Eidefoss planlegger et nytt kraftverk i Nedre Otta. Prosjektet vil bli utredet med to alternativer, Pillarguri og Åsåren, som vil gi henholdsvis 387 og 316 GWh ny utslippsfri kraft. 

Hemsil 3
E-CO planlegger en ny kraftstasjon Hemsil 3. Kraftverket vil ha en installert effekt på opptil 83 MW og en kraftproduksjon på ca. 91 GWh.

Mork


E-CO har i samarbeid med lokale grunneiere planer om bygging av et nytt kraftverk på ca. 95 GWh i Erdal i Lærdal kommune.

Brekkefoss
E-CO Vannkraft planlegger å øke slukeevnen og dermed redusere flomtapet i Brekkefoss kraftstasjon. Utvidelsen medfører at den årlige kraftproduksjonen øker fra 8,5 GWh til 15,6 GWh. 

Kraftutbyggingsprosjekter i Aurland


E-CO har mange planer om opprustings- og utvidelsesprosjekter i Aurlandskraftverkene. Planene vil til sammen gi over 400 MW økt installert effekt og en årlig produksjonsøkning på 25-40 Wh.

Damrehabiliteringer
Nye oppdaterte myndighetskrav til norske steinfyllingsdammer har medført at flere av E-CO Energis damanlegg må bygges om.

Vilkårsrevisjoner
187 vannkraftkonsesjoner skal revideres frem mot 2022. I disse prosessene skal en innføre miljøtiltak som bedrer forholdene for flora og fauna i vassdragene. E-CO deltar aktivt i disse prosessene og arbeider for å best vilkår for både kraftproduksjon og miljø i våre reguleringer.

Se også tidligere gjennomførte prosjekter