Spørsmål og svar om Vamma 12

Hvorfor gjennomfører E-CO Energi en utvidelse i Vamma?

E-CO Energi forvalter betydelige naturressurser i form av vannfall i Glomma, og det er vår oppgave å produsere så mye miljøvennlig vannkraft som mulig i våre anlegg innenfor gjeldende lovverk, konsesjoner og reguleringsbestemmelser, og på en lønnsom måte. I tillegg er aggregatene i Vamma av eldre dato, og betydelig rehabilitering og utskifting vil være påkrevd framover.

Vil utvidelsen med et nytt aggregat medføre store fysiske naturinngrep?

Det nye aggregatet – Vamma 12 – vil benytte nåværende reguleringsanlegg og dam, og vannstandsforholdene endres ikke. Det vil bli relativt beskjedne naturinngrep i sammenheng med de bygningsmessige arbeidene og etableringen av nødvendig adkomst til byggeplassen.

Hvordan blir løsningen i terrenget?

Det nye aggregatet plasseres i et eget bygg på Skiptvet-siden, sør for flomløpet i Vamma. Det blir vanninntak sør for dammen med en tilløpstunnel fram til aggregatet. Nedstrøms blir vannet ført ut fra turbinen i en kort tunnel og deretter i en åpen kanal til elveløpet.

Hvilke konsekvenser får utbyggingen for natur og miljø?

Vamma 12 er et av de prosjektene som kan gjennomføres med desidert minst naturinngrep, ettersom vannstander ikke endres, og elveløpet er som før. Vannføringen i Glomma vil ikke påvirkes av utbyggingen. Vannføring som overstiger slukeevnen til dagens aggregater, går nå i flomløpet. Med et nytt aggregat på plass vil det overskytende vannet helt eller delvis gå gjennom det nye aggregatet. Strømningsforholdene i nærheten av kraftverket vil derfor bli marginalt berørt, og de økologiske og biologiske konsekvensene er svært beskjedne.

Hvor mye øker kraftproduksjonen i Vamma?

Kraftproduksjonen øker med cirka 230 GWh (230 millioner kWh). Det tilsvarer det årlige energiforbruket til 11.500 eneboliger.

Trenger Norge denne kraften?

Store kraftutbygginger foretas for å dekke langsiktige behov, og det vil gå flere år før den nye kraften fra Vamma vil bli levert inn på nettet. I et lengre perspektiv vil Norge og Europa ha stort behov for ny fornybar energi. Utbyggingen i Vamma vil bidra positivt til utfasing av fossil energi.

Må det bygges nye kraftlinjer når kraftproduksjonen øker?

Det nye aggregatet skal tilknyttes samme koblingsanlegg som Vamma 11. De eksisterende kraftlinjene har tilstrekkelig kapasitet til å transportere den økte kraftproduksjonen.

Hvor mye koster utbyggingen?

Totalkostnaden vil bli i størrelsesorden 920 millioner kroner.


Kontakt Vamma 12

 

  

Har du spørsmål om utbyggingen på Vamma?

 

Ta kontakt med:

Per Storm-Mathisen
Kommunikasjonssjef
982 55 406
per.storm-mathisen@e-co.no

 

Se også Spørmål og svar om Vamma 12

 
Fakta Vamma 12

Byggeår:
2015-2019

 

Antall aggregater:
1 (Kaplan)

 

Ytelse:
128 MW

 

Middelårsproduksjon:
1000 GWh

 

Fallhøyde:
28,5 m

 

Slukeevne:
500 kubikkmeter per sekund