E-CO innfører ikke IFRS fra 1.1.2007

E-CO Energi har i styremøte den 11.12.2006 vedtatt å ikke innføre de internasjonale regnskapsstandardene, IFRS, fra og med 1.1.2007. Årsaken er at det fortsatt er en del usikkerhet knyttet til behandlingen av viktige regnskapsposter for norsk vannkraftvirksomhet. Selskapet vil følge den videre utviklingen og praktiseringen av IFRS, og vil på et senere tidspunkt kunne vurdere å innføre IFRS.


Resultat per 3. kvartal 2006: Godt resultat hittil i år - lav produksjon i 3. kvartal

E-CO oppnådde et godt resultat i årets ni første måneder. Produksjonen ble 3 prosent lavere enn i samme tidsrom i fjor, men høyere kraftpriser medførte en vesentlig økning av inntektene. 3. kvartal ble preget av lavt tilsig og produksjon som medførte en noe svak inntektsutvikling i kvartalet. Netto finanskostnader viser fortsatt nedgang, men skattebelastningen øker som følge av at høye spotpriser fører til høy grunnrenteskatt.


Resultat 1. halvår 2006: Fortsatt god resultatutvikling for E-CO

E-CO økte driftsresultatet med 257 millioner kroner til 1 033 millioner kroner i 1. halvår. Både pris og produsert volum medvirket til den positive resultatutviklingen. Nedgang i rentebærende gjeld bidro også, samtidig som driften har vært stabil og kostnadseffektiv. Grunnrenteskatten økte kraftig som følge av den høye spotprisen. Resultat etter skatt ble 410 millioner kroner mot 307 millioner kroner i 1. halvår i fjor.


Operativ virksomhet i Oppland Energi integreres i Eidsiva Vannkraft

Fra 1. september overføres ansatte og operativ virksomhet i Oppland Energi til Eidsiva Vannkraft AS. E-COs eierskap i kraftproduksjonen i Oppland Energi berøres ikke av endringene.


Ny dam Stolsvatn med byggestart sommeren 2006

E-CO starter byggingen av ny dam Stolsvatn i Hol kommune i juni 2006. Dammen har en totalkostnad på 150 - 175 millioner kroner og vil stå ferdig i 2008.


Resultat for 1. kvartal 2006: Resultatfremgang for E-CO

Økt produksjon og økt strømpris medførte resultatøkning for E-CO i 1. kvartal. Resultat etter skatt ble 350 millioner kroner mot 304 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Spotprisen økte i løpet av kvartalet til nær et historisk høyt nivå. Som følge av prissikring ble salgsprisen lavere enn spotpris. Reduksjon av rentebærende gjeld resulterte i lavere finanskostnader enn i tilsvarende periode i 2005. Skattekostnaden økte kraftig som følge av at den høye spotprisen medførte høy grunnrenteskatt i 1. kvartal.


Stipend "Ren energi" 2006 er tildelt bølgekraftprosjekt

En grundergruppe bestående av Ingvald Straume, Ole Gabriel Ørjan Kverneland, Erik Sauar og Øystein Holm er tildelt E-CO Energis stipend "Ren energi". Idéen deres er å utvikle et offshorebasert bølgekraftverk. - Dette er et spennende og grundig prosjekt som kan ha et stort potensial både forretningsmessig og energimessig, sier Hans Erik Horn adm. direktør i E-CO Energi.


Årsresultat 2005: Nytt godt år for E-CO

E-CO Energis årsresultat for 2005 ble på 647 millioner kroner, marginalt lavere enn i 2004. Driftsresultatet ble 1.503 millioner, tilnærmet det samme som året før. Styret foreslår et utbytte på 450 millioner kroner.


E-CO inngår avtale med Kirkens Nødhjelp: Vann og kraft gir håp

E-CO Energi, Kirkens Nødhjelp og lokalbefolkningen i landsbyen Rishka i Afghanistan har innledet et samarbeid om sikre landsbyens innbyggere tilgang på elektrisk kraft.


Årsproduksjon 2005: E-CO produserte 9,8 TWh

E-CO Energi produserte i 2005 9,8 TWh inkludert andel i tilknyttede selskaper.