Hjemfallsutvalgets forslag: - Bedre enn ingenting

Administrerende direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi as mener hjemfallsutvalgets innstilling er bedre enn statens opprinnelige forslag om at eier skulle fratas alle kraftverk uten noen form for kompensasjon. – En tredjedel er bedre enn ingenting og begrenser noen av de skadevirkningene vi som selskap er bekymret for, sier Horn.


Bedret avkastning for E-CO Energi

Økt produksjon og høyere oppnådd salgspris har medført en vesentlig resultatforbedring for konsernet i årets ni første måneder. Resultat etter skatt ble 335 millioner kroner mot 35 millioner kroner per 3. kvartal i fjor. Resultatet bedret seg også som følge av reduserte finanskostnader og en lavere skatteprosent.


E-CO Energi kjøper 20 % av E-CO Vannkraft for 2,55 milliarder kroner

Styret i E-CO Energi as har besluttet å utøve forkjøpsretten til kjøp av Statkrafts 20 prosent eierandel i E-CO Vannkraft as. E-CO Energi vil med dette eie 100 prosent av E-CO Vannkraft. Beslutningen er gjort med forbehold om at E-CO Energi får myndighetsgodkjennelse.


E-CO Energi vurderer å utøve forkjøpsretten

E-CO Energi AS vil vurdere om selskapet skal utøve forkjøpsretten om kjøp av Statkrafts 20 prosents eierandel i E-CO Vannkraft.


Resultat 1. halvår 2004: Fortsatt fremgang for E-CO Energi

E-CO Energi oppnådde en vesentlig forbedring av resultatet i 1. halvår 2004 sett i forhold til samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 319 millioner kroner som er en økning på 209 millioner kroner i forhold til 1. halvår i fjor. Forbedringen skyldes en positiv effekt av prissikring og produksjonsøkning. Nedgang i finanskostnadene bidro også til resultatfremgang.


E-CO Energi aksepterer ikke frist for å utøve forkjøpsrett

E-CO Energi AS meddelte i går ledelsen i Statkraft Holding SF at selskapet ikke aksepterer at 30-dagers fristen for å utøve forkjøpsretten til Statkrafts aksjer i E-CO Vannkraft AS løper. Årsaken er at det ikke foreligger bindende avtale om salg.


E-CO Energi vurderer bruk av forkjøpsrett

Oslo, 15.07.2004
Pressemelding 05/04


Multiconsult kjøper E-CO Renergiplan

E-CO Tech og MULTICONSULT har inngått avtale om at MULTICONSULT kjøper E-CO Techs datterselskap E-CO Renergiplan. E-CO Renergiplan leverer rådgivningstjenester innen VVS- og klimateknikk, enøk og fjernvarme med kontorer i Oslo og Sandnes. - For E-CO Tech betyr det at vi får konsentrert oss om kjernevirksomheten, rådgivende tjenester innen energidistribusjon og miljø. E-CO Renergiplan får med dette en eier med fokus på sine virksomhetsområder og med ønske om å styrke sin posisjon i Rogalands-regionen, sier E-CO Techs adm. direktør Gunn Oland.


1. kvartal 2004: Prissikring og høyere produksjon ga resultatforbedring

E-CO Energis driftsresultat i 1. kvartal 2004 var på 689 millioner kroner, opp 120 millioner fra tilsvarende periode i fjor. På grunn av prissikring opprettholdt konsernet omtrent samme salgspris per kWh som i året før til tross for en betydelig nedgang i spotprisen. E-CO Energi økte kraftproduksjonen med 20 prosent i forhold til 1. kvartal 2003. Resultat etter skatt var 287 millioner, mot 215 millioner året før.


Skjult kraft i drikkevannet

E-CO Energi og Oslo kommune Vann- og avløpsetaten har inngått et samarbeid med tanke på å utnytte fallenergien i vannforsyningsettet. Ved å la vannet gå gjennom små turbiner i vannrørene i stedet for å strupe vanntrykket på tradisjonell måte, kan man få små mini- og mikrokraftverk rundt i byen. En ny undersøkelse viser at flere av prosjektene er lønnsomme. - Dette samarbeidsprosjektet er innovativt ved at tradisjonell teknologi blir utnyttet på en ny måte, sier Hans Erik Horn, adm. direktør i E-CO Energi.


Årsresultat for 2003: Økte skatter svekket resultatet

E-CO Energi, Norges nest største vannkraftkonsern, fikk et årsresultat på 111 millioner kroner i 2003 mot tilsvarende 356 millioner i 2002. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak en økning i skattene. Skattebelastningen var på hele 83 prosent. Ordinært resultat før skatter viser i den samme perioden en nedgang på 17 millioner til 650 millioner kroner. I løpet av 2003 har E-CO Energi redusert rentebærende gjeld med 1.012 millioner kroner, og konsernet har nå en egenkapitalandel på 44 prosent.