På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Oversikt over E-COs prosjekter som bidrar til ny kraft

I løpet av kort tid har vi alle blitt klar over at klodens største utfordring er klimautslipp og global oppvarming. At fossilt brensel som olje, gass og kull fører til at temperaturen øker. Heldigvis finnes det energi som ikke belaster klimaet. Produksjon av vannkraft gir ikke CO2-utslipp. Jo mer ren kraft vi produserer i Norge, desto mindre miljøbelastende kraft må det produseres, i Norge og i utlandet. På den måten kan lille Norge bidra til mindre CO2-utslipp i den store verden.

De siste årene har E-CO Energi bygget ut 700 GWh ny kraft. Vi har planer om nesten 1000 GWh i nye prosjekter. Prosjektene er på ulike stadier i planleggingsprosessen. Om de blir bygget eller ikke avhenger av en rekke forhold, bl.a. markedssituasjonen og godkjenning (konsesjon) fra myndighetene. Under ser du en oversikt over prosjektene.

Prosjekt

Ny kraft (GWh)

E-COs andel (prosent)

E-COs andel (GWh)

Type prosjekt

Status

Kraftutbyggingsprosjekter i Aurland

130

93 %

121

Opprusting / utvidelse

Under planlegging

Vamma 12

230

90 %

207

Utvidelse

Under bygging

Hemsil 3

91

100 %

91

Ny utbygging

Satt på vent

Hol 1 Stolsvatn

85

100 %

85

Ny utbygging

Satt på vent

Mork Kraftverk

44

67 %

30

Ny utbygging

Konsesjon gitt 2012

Nedre Otta (Opplandskraft)

315

27 %

85

Ny utbygging

Under bygging

Tolga (Opplandskraft)

205

40 %

82

Ny utbygging

Under bygging

Rosten (Oppland Energi)

192

44 %

84

Ny utbygging

Idriftsatt 2018

Usta

30 100 % 30  Opprusting  Under bygging

Diverse andre prosjekter

400

40 %

160

Flere kategorier

Under planlegging

Sum

1 722

 

985

 

 

E-COs eksisterende produksjon

 

 

12 800

 

 

 Total

 

 

13 785

 

 

 

Animasjon av E-COs prosjekter som bringer ny kraft inn i markedet

 

Nå bygges Mork kraftverk

Styret i Mork kraftverk AS har fattet vedtak om bygging av Mork kraftverk i Erdal i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 230 m i Erdalselva fra Hestevollen til Bjørkum. Årsproduksjonen er beregnet til om lag 42 GWh. Utbyggingskostnaden ligger på ca. 150 millioner kroner.


Positiv investeringsbeslutning for Tolga kraftverk

Styrene i E-CO Energi og de andre eierne i Opplandskraft har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Kraftverket vil gi 205 GWh ny kraft, som tilsvarer forbruket til vel 10 000 husstander.


Nedre Otta blir bygd ut

Pressemelding 05/16

Eidefoss, sammen med E-CO Energi og Eidsiva (som eiere av Opplandskraft), har besluttet å investere 1,2 milliarder kroner i vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Kraftverket er i dag Norges største vannkraftprosjekt og vil produsere nok kraft til over 15 000 husstander (315 GWh). Det er planlagt å stå ferdig våren 2020.


Pressemelding fra Opplandskraft: Konsesjon til Nedre Otta

Regjeringen har i Kongen i statsråd i dag gitt konsesjon til utbygging av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner. Kraftverket er Norges største vannkraftprosjekt under planlegging, og vil gi vel 240 GWh ny kraft. Det tilsvarer forbruket til ca. 12 000 husstander.


Positiv investeringsbeslutning for Rosten

E-CO Energi vedtok i går å gå inn for utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune. Tidligere har Eidsiva Energi gitt sin tilslutning til prosjektet. Dermed er alt klart for å starte byggingen av kraftverket. Anleggsstart planlegges i løpet av høsten 2014.


Konsesjon sendt for Hol 1 – Stolsvatn: Økt fallhøyde gir mer kraft

Pressemelding 04/14

E-CO Energi ønsker å utvide dagens Hol 1 kraftverk med et nytt aggregat kalt Hol 1 Stolsvatn. Kraftverket vil utnytte fallet mellom Stolsmagasinet og Storåne i Hovet på en bedre måte. Fallet på det produserte vannet vil øke slik at produksjonen økes med 72 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 3 600 husstander. Konsesjon for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes i Hol kommune 10. juni.


Konsesjon til kraftlinjen Rosten-Vågåmo

NVE har gitt konsesjon til ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk til Vågåmo i Sel og Vågå kommune. Kraftledningen er nødvendig for å få kraften fra Rosten kraftverk ut på kraftnettet.


Konsesjon til Rosten kraftverk

Regjeringen har ved kongen i statsråd i dag gitt Oppland Energi konsesjon til Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket vil årlig produsere 185 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 9 250 husstander.


Miljøprosjektet Embretsfoss 4 offisielt åpnet

Pressemelding 10/13

- Kraftverket Embretsfoss 4 er et miljøprosjekt og viser vei for energisektoren. Vi kan være stolte over hvor miljøvennlig energien her blir produsert, og hvordan naturressursene bidrar til vekst og velstand i Buskerud-regionen.


Aksjonæravtale for Mork undertegnet

Aksjonæravtale for Mork kraftverk AS i Lærdal kommune er nå undertegnet av de fire grunneierne og E-CO Energi. Grunneierne vil eie en tredjedel av kraftverket og E-CO de resterende to tredjedelene. Kraftverket fikk konsesjon i desember 2012 og byggingen er under planlegging.


Nypumpestasjon i Aurland snart ferdig

En ny kraftig pumpe i vannveiene ovenfor Aurland 2 vil gi E-CO Energi større fleksibilitet og åpning for å kunne håndtere vann mer optimalt. Anlegget er planlagt idriftsatt i løpet av høsten 2013.


Nye Rendalen satt i drift

Rendalen kraftverk er utvidet med en ny kraftstasjon. Dette vil øke produksjonen av fornybar energi med 40 GWh, noe som tilsvarer forbruket i 2000 eneboliger, uten at vannføringen i elvene Rena og Glomma endres. Den nye kraftstasjonen ved Rendalen kraftverk ble offisielt åpnet i dag.


Nytt stort vannkraftverk settes i drift

Pressemelding 05/13

23. mai settes det største elvekraftverket bygget i Norge siste 30 år i kommersiell drift. Det nye kraftverket Embretsfoss 4 utnytter et fall på 16,3 meter i Drammenselva og vil sammen med Embretsfoss 3 produsere 335 GWh ren fornybar energi per år. Samtidig blir Embretsfossen en naturperle for fisk og folk.


Bedre utnyttelse av kraftverk på Gol

Pressemelding 02/14

E-CO Energi ønsker å oppgradere kraftverket Hemsil 2 på Gol med et nytt aggregat. Prosjektet Hemsil 3 er nå konsesjonssøkt og vil utnytte fallet mellom Eikredammen og Gol på en bedre måte. Kraftverket vil gi ca. 90 GWh ny, fornybar kraft. Det tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til ca. 4500 boliger.


Konsesjonssøknad for Hallifossen kraftverk

Pressemelding 01/13

E-CO Energi har sendt konsesjonssøknad til NVE for Hallifossen småkraftverk i Gol kommune. Kraftverket vil gi ca. 12 GWh ny, fornybar kraft og ha en installert effekt på 2,5 MW.


Konsesjon til Mork kraftverk

Pressemelding 08/12

Regjeringen har ved Kongen i Statsråd i dag gitt konsesjon til utbygging av Mork kraftverk i Erdalen i Lærdal kommune. Kraftverket vil gi 95 GWh ny kraft. – Dette var en svært gledelig nyhet nå rett før jul. Dette er et meget godt prosjekt som gir relativt mye ny klimavennlig kraft med små ulemper, sier direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi, Per-Arne Torbjørnsdal.


Øvre Vinstra kraftverk oppgraderes med 30 MW

Tillatelse til å oppgradere Øvre Vinstra ble gitt av Kongen i statsråd fredag. Oppgraderingen vil øke den samlede installerte effekten på de to aggregatene ved kraftverket med 30 MW, og vil øke den årlige produksjonen med knappe14 GWh.


Konsesjon til Brekkefoss

NVE har gitt konsesjon til utvidelse av Brekkefoss kraftstasjon. Utvidelse vil øke kraftproduksjonen fra 8,5 til 15,6 GWh.


NVE anbefaler bygging av Rosten kraftverk

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Oppland Energi AS klonsesjon til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune, i Oppland. Kraftverket vil ha en effekt på 80 MW og gi økt fornybar kraftproduksjon på ca 180 GWh, som tilsvarer strømforbruket til om lag 9000 boliger.


Konsesjonssøknad for Nedre Otta inne

Eidefoss og Opplandskraft, som E-CO eier ca. 40 prosent av, har sendt konsesjonssøknad for kraftutbyggingsprosjektet Nedre Otta. Prosjektet er utredet med to alternativer, Pillarguri og Åsåren, som vil gi henholdsvis 352 og 304 GWh ny utslippsfri kraft.


Melding sendt for Hol1 – Stolsvatn: Økt fallhøyde gir mer kraft

Pressemelding 09/11

E-CO Energi ønsker å utnytte eksisterende regulering bedre ved å bygge et nytt kraftverk i Hol 1 kraftstasjon i Hallingdal med direkte tunnel fra Stolsvatn. Det nye kraftverket vil øke fallet på det produserte vannet slik at produksjonen økes med 85 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 4 500 husstander. Melding for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes Bygdahallen i Hol kommune 1. februar.


Hemsil 3

E-CO planlegger en utvidelse av kraftstasjonen Hemsil 2. Det nye prosjektet kalles Hemsil 3. Aggregatet Hemsil 3 vil ha en installert effekt på 93 MW og en kraftproduksjon på 130 GWh. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har nå gitt klarsignal til at det kan søkes konsesjon.


Mer miljøvennlig vannkraft til Nedre Buskerud

Pressemelding 15/09

Embretsfoss kraftstasjon i Modum kommune skal utvides. Investeringer på 730 millioner kroner vil øke strømproduksjon med 120 GWh. Det tilsvarer energiforbruket til 6.000 husstander og vil være et bidrag til å redusere klimagassutslippene fra fossile kraftverk i utlandet.


Oppgradering av Øvre Vinstra Kraftverk

Opplandskraft, der E-CO eier ca. 40 prosent, har søkt om å oppgradere kraftstasjonen Øvre Vinstra i Nord-Fron kommune. Oppgraderingen vil medføre 30 MW økt installert effekt og 14 GWh økt kraftproduksjon. Konsesjonssøknaden har vært på høring og er nå til behandling i NVE. Fylkesmannen i Oppland er i sin uttalelse positiv og anbefaler at det gis konsesjon til oppgraderingen.


Det gamle løpehjulet i Hol1 takker for seg

30. april ble det gamle løpehjulet i Hol 1 løftet ut. Det er en gammel arbeidshest som nå skiftes ut. Aggregatet ble idriftsatt i 1949. På disse 60 årene har aggregatet vært i drift i 300 000 timer og alene produsert formidable 10,5 TWh. Turbinen har tatt 9 milliarder omdreininger, som tilsvarer en distanse 90 ganger tur/retur månen.


Melding for Nedre Otta sendt NVE

Opplandskraft, der E-CO eier ca. 40 prosent, planlegger sammen med Eidefoss et nytt kraftverk i Nedre Otta. Prosjektet vil bli utredet med to alternativer, Pillarguri og Åsåren, som vil gi henholdsvis 387 og 316 GWh ny utslippsfri kraft. Melding er nå ute på høring.


Ombygging av Fossheimfoss kraftverk

E-COs datterselskap Oppland Energi skal bygge om Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre kommune. Ombyggingen gjøres for å spare fremtidige vedlikeholdskostnader, men vil også gi over 3 GWh økt kraftproduksjon. Det tilsvarer strømforbruket til 150 husstander eller de årlige CO2-utslippene til 600 biler.


Nytt nummer av dråpenytt: Nedre Vinstra

Dette nummeret av Dråpenytt omhandler oppgraderingen av et av aggregatene i Nedre Vinstra kraftstasjon. Oppgraderingen gir 6 GWh ny fornybar kraft helt uten naturinngrep.


Lya i full drift

Etter åpningen i mai har anlegget hatt enkelte barnesykdommer. Det kom småstein inn i rørgata som følge av høy vannføring i elva. Anlegget har derfor stått i perioder på forsommeren. Problemene er nå utbedret og begge aggregatene er i full drift.


Konsesjonssøknad Mork

E-CO har i dag sendt konsesjonssøknad for Mork kraftverk. Kraftverket vil utnytte et fall i Erdalselvi på 365 meter og er planlagt med en installert effekt på 35 MW. Midlere årsproduksjon er beregnet til i underkant av 90 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til 4500 husstander.


Etter 40 år åpner E-CO igjen nytt kraftverk i Hallingdal

E-CO åpnet onsdag 14. mai Lya kraftverk i Ål kommune. Det er det første kraftverket E-CO bygger i Hallingdal på 41 år. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 19 GWh, tilsvarende kraftforbruket til om lag 1000 eneboliger.


Dråpenytt: Et nyhetsbrev om ny kraft i E-CO

E-CO satser på å bli størst i Norge på utbygging av ny vannkraft. De ulike prosjektene vi gjennomfører for å øke produksjonen av ny fornybar kraft vil bli presentert i et eget nyhetsbrev. Vi har kalt nyhetsbrevet Dråpenytt, fordi prosjektene vi presenterer bidrar til at vi får mer kraft ut av hver dråpe som faller i fjellet. I første nummer presenterer vi oppgraderingen av Hol 1 kraftstasjon.


Mer ny kraft fra E-CO: Kraftstasjonen Hol I oppgraderes

PM 15/07
E-COs kraftstasjon Hol I ved Hovet er under oppgradering. Både turbinhjul og generatorer skal skiftes ut. Effekten økes for alle de fire aggregatene, og produksjonen øker med til sammen 15 GWh. – Vi er glade over at vi nå har underskrevet kontrakt om leveranse av turbiner og generatorer, sier adm. direktør i E-CO Vannkraft Odd Øygarden.


Ny kraft fra Hallingdal utredes

E-CO har planer om flere vannkraftprosjekter i Hallingdal. Et av disse er oppgradering av Hol 1 kraftverk. Oppgraderingen vil kunne øke årsproduksjonen med 15 GWh, tilsvarende forbruket til 750 husstander.


Mer kraft i hver dråpe

To av E-COs kraftverk, Aurland 1 i Aurland og Hemsil 2 på Gol er oppgradert. Turbinhjula er skiftet ut og generatorene oppgraderte. Dette har medført at effekten har økt med 181 MW. Vi kan nå feire at alle de fem aggregatene i de to kraftverkene er ferdig oppgraderte og satt i drift.


Norsk Grønnkraft kjøper 54 % av selskapet Norsk Vannkraft

Norsk Grønnkraft AS og dagens majoritetsaksjonærer har inngått avtale om at Norsk Grønnkraft overtar 54 prosent av aksjene i Norsk Vannkraft AS. Selskapet har siden etableringen jobbet med å utvikle småkraftprosjekter i Nord-Hordaland. E-CO eier 25 prosent av Norsk Grønnkraft.


Ja til Lya kraftverk

E-CO har fått konsesjon til bygging av Lya kraftverk i Hallingdalsvassdraget. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 20 GWh, tilsvarende kraftforbruket til om lag 1000 eneboliger.


Mer kraft i hver dråpe

E-COs kraftstasjon Hemsil II på Gol er under oppgradering. Turbinhjulene skiftes ut og generatorene oppgraderes. Effekten økes fra 41 MW til 49 MW for hvert av de to aggregatene, og produksjonen øker med 34 GWh.


Norsk Grønnkraft får utvide Reina kraftverk til 2,6 MW

Norsk Grønnkraft kan øke installasjonen i det allerede konsesjonsgitte småkraftverket Reina kraftverk i Sør-Aurdal fra 1,3 til 2,6 MW. Det fastslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et brev til utbyggeren.


Framruste kraftverk i drift

Framruste kraftverk i Øvre Otta er nå i drift og på nett. Kraftverket ble satt i drift 7. desember, helt etter tidsplanen. Kraftverket har en installasjon på 85 MVA i ett aggregat. Årsproduksjonen er beregnet til 165 GWh.


Nytt turbinhjul i havn

Det nye turbinhjulet til aggregat 3 i Aurland I ankom Vassbygdi i begynnelsen av oktober. Det enorme turbinhjulet er et imponerende skue.


Åpning av Øyberget kraftverk i Øvre Otta

Torsdag 16. juni åpnet Øyberget kraftverk i Øvre Otta. E-CO Energi er største eier i Øvre Otta-utbyggingen gjennom eierskap i Oppland Energi og Oslo Lysverker.


NVE sier ja til Breidalsoverføringen i Øvre Otta

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Glommens og Laagens Brukseierforening konsesjon til å bygge overføringstunnel mellom de to eksisterende reguleringsmagasinene Breidalsvannet og Raudalsvannet i Ottavassdraget i Skjåk kommune. E-CO Energi er største eier i Øvre Otta-utbyggingen gjennom eierskap i Oppland Energi og Oslo Lysverker.


Oppgradering Aurland I

Første aggregat i Aurland 1 er skiftet ut og 19. november 2004 ble det koblet inn. Totalt gir prosjektet 55 MW mer effekt per aggregat. Alle tre aggregatene skal etter hvert skiftes ut.


Norsk Grønnkraft vokser videre

Norsk Grønnkraft AS har besluttet å fusjonere med Namdal Kraftproduksjon AS som eies av Buskerud Kraftproduksjon AS. Fusjonen innebærer at Namdal Kraftproduksjon blir en del av Norsk Grønnkraft som derved får sin produksjonskapasitet økt med 26 GWh. Samlet egenproduksjon blir på nærmere 100 GWh. Selskapets mål er en produksjonsportefølje på 200 GWh innen 2010.


Kjøp av småkraftverk

Norsk Grønnkraft AS har inngått avtale med Cermaq ASA om kjøp av alle aksjene i Vaksdal Industrier AS samt Hammerstrand kraftverk i Buvika. Samlet produksjonskapasitet i de tre kraftanleggene som overdras er 28 GWh. Transaksjonen forventes gjennomført i tredje kvartal i år.


Hva gjør E-CO? Stipend - Ren energi

E-CO Energi har opprettet et energistipend på 100 000 kroner for yngre forskere, gründere eller andre som utmerker seg ved å fremme utviklingen av fornybar energi med fokus på lønnsomme og miljøriktige energiløsninger.


Hva gjør E-CO? Oppgradering

E-CO Energi kan bidra til å skape ny kraft på flere måter. Et av bidragene er oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg.


Hva gjør E-CO? Utbygging

E-CO Energi kan bidra til å skape ny kraft på flere måter. Et av bidragene er utbygging.Oversikt ny kraft prosjekter

 

Se interaktivt kart over våre prosjekter som bidrar med ny kraft.