På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Samfunnsansvar i E-CO Energi

Miljø og bærekraft er viktig for E-CO Energi. Vår kjernevirksomhet er å produsere ren, fornybar vannkraft. Vår vannkraft er del av fremtidens klimaløsninger, og selskapet spiller derfor en viktig rolle på veien fremover mot et klimavennlig, fornybart samfunn. Dette er noe vi er svært stolte av, og vi jobber kontinuerlig med utbedringer og nye prosjekter for å kunne bidra med enda mer utslippsfri kraft som vil erstatte bruken av fossile energikilder i samfunnet. E-CO Energi er avhengig av et godt forhold til sine interessenter og arbeider derfor tett med næringsliv, kommuner og lokalsamfunn. Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, sikre samfunnet tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. På den måten skaper E-CO verdier lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt globalt.

Et bærekraftig E-CO

E-CO Energi ønsker at hele vår virksomhet skal være bærekraftig, og jobber for at vår påvirkning på miljø og samfunn skal være så positiv som mulig. Vi har de siste 12 årene utgitt en årlig miljørapport for å vise hvordan vi jobber for å sikre et godt miljø. I år har vi tatt steget videre og utarbeidet en helhetlig bærekraftsrapport med fokus på de fem hovedområdene hvor vi i størst grad påvirker verden rundt oss. Denne teksten er basert på den rapporten.

Våre fokusområder er:

  • Fornybar energiproduksjon
  • Hensyn til naturmangfold
  • Bærekraftig verdikjede
  • Attraktiv arbeidsplass
  • Lokal verdiskaping

Disse fem områdene er viktige for at E-CO Energi skal lykkes og samtidig er det områder som står i fokus hos våre interessenter.

Fornybar energiproduksjon

E-CO Energi produserer ren, fornybar vannkraft. Vi jobber kontinuerlig for å øke kraftproduksjon vår, og dermed redusere Norge og Nord-Europas klimagassutslipp på lang sikt. Vannkraftproduksjon er høyst væravhengig og nedbørsrike år gir naturlig en høyere produksjon enn nedbørfattige. Dette er faktorer vi ikke kan påvirke. Det vi derimot kan påvirke er nye kraftutbygginger og oppgradering av allerede eksisterende anlegg, og vi søker jevnlig etter gode, realiserbare prosjekter.

Å produsere fornybar kraft er vårt viktigste klimabidrag. Dersom E-CO Energis utslippsfrie vannkraftproduksjon i 2017 skulle erstattes av for eksempel gasskraft, ville det tilsvare et utslipp på seks millioner tonn CO2 – det samme som over to millioner biler slipper ut i løpet av et år. I tillegg ønsker vi å minimere egne utslipp og et av våre prinsipper er å begrense klimagassutslippene fra egen aktivitet.

0-utslipp

Konsernets CO2-utslipp er hovedsakelig knyttet til utslipp av isolasjonsgassen SF6, flyreiser, helikopterbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff til biler og maskiner. Utslippene varierer mellom år knyttet til aktivtetsnivået. I 2017 var klimagassutslippet fra anleggene E-CO drifter på 1 314 tonn CO2-ekvivalenter. For å redusere klimaavtrykket kjøper vi klimakvoter tilsvarende hele dette utslippet. Kvotene blir slettet og dermed tatt ut av markedet.

Hensyn til naturmangfold

Bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg påvirker lokalmiljøet. Virkningene er i hovedsak knyttet til inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten er E-CO Energi derfor opptatt av at miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig, og med bruk av kunnskapsbaserte teknikker som representerer best mulig praksis. Anleggene skal driftes slik at vi ikke har noen miljøavvik. I våre konsesjoner er krav til minste- og høyeste regulerte vannstand, og krav til minstevannføringer absolutte størrelser som skal oppfylles til enhver tid.

I de elvene hvor det ikke er pålagt minstevannføring, men med et godt potensial for å få god miljønytte av et vannslipp, har E-CO innført frivillig minstevannføring. Kostandene for frivillig vannslipp i Aurland og Hallingdal var nær to millioner kroner i 2017.

Selskapet gjennomfører landskaps- og forbedrende tiltak der det er definerte behov, og har som mål å bruke slike tiltak for å redusere påvirkningen anlegg og produksjon har på det ytre miljø. I tråd med offentlige pålegg settes det ut ørret i en rekke fjellvann, et tiltak som skaper gode fiskevann til glede for lokalbefolkning og tilreisende. Selskapet deltar også i flere forskningsprosjekter for å se om tiltakene virker, og undersøker om man kan bedre forholdene for fisk ved andre tiltak, som for eksempel å endre kjøremønsteret for anleggene.

Det var i 2017 kun ett avvik fra konsesjonsbetingelsene. I forbindelse med inspeksjon på lukene i dammen ved utløpet av Strandafjorden falt vannføringen i Hallingdalselva under kravet på 10 m3/s. Hendelsen varte i fire timer, og den laveste målte verdien var 6.7 m3/s. Det ble ikke rapportert om noen negative effekter på vassdragsmiljøet nedstrøms dammen.

Bærekraftig verdikjede

Våre valg av leverandører og partnere er viktige i arbeidet for en bærekraftig bransje. E-CO Energi ønsker å ta et større ansvar for miljø og samfunnspåvirkningene i den verdikjeden som vi er en del av. Vi vil øke innsatsen vi legger ned i å påvirke våre leverandører og partnere til lavere utslipp, bedre miljøhåndtering og gode sosiale forhold.

Våre innkjøpsprinsipper fastsetter at:

  • E-CO skal, så langt det er mulig, sammen med leverandørene finne fram til gode miljø- og klimaløsninger
  • Ved bruk av utstyr i vassdrag skal leverandøren påse at alt utstyr er tørt før bruk, eventuelt desinfisert, for å hindre spredning av organismer mellom vassdragene
  • E-CO benytter Sellihca systemet for prekvalifisering av leverandører ved større arbeider og kun leverandører med miljøstyringssystemer blir benyttet

E-CO ønsker å øke innsatsen for en bærekraftig verdikjede og videre arbeid med dette fokusområdet vil være høyt på agendaen i 2018. I løpet av 2018 skal det utarbeides nye klimamål, og vi vil inkludere mål som strekker seg ut over selskapets egen virksomhet. Det skal også vedtas en handlingsplan knyttet til energibruk i anleggsvirksomhet.

Attraktiv arbeidsplass

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. E-CO har et mål om å være en attraktiv arbeidsgiver med et inkluderende arbeidsmiljø. Vi bestreber bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler kompetente og motiverte medarbeidere med rett kompetanse. Bedriften skal være en sikker arbeidsplass, og ikke forårsake ulykker, skader eller tap.

Trivsel og godt arbeidsmiljø er helt sentralt. I jubileumsåret 2017 ble det arrangert flere sosiale arrangementer og trivselsfremmende tiltak. Vi foretar større medarbeiderundersøkelser jevnlig, normalt hvert 2. år.

Vi har en nullvisjon på skader og et mål på under fire prosent sykefravær i året. Det var ingen skader i 2017 og sykefraværet gikk ned fra 3,3 prosent i 2016 til 2,8 prosent i 2017. 

Lokal verdiskapning

E-CO Energis virksomhet genererer verdier i de lokalsamfunnene hvor vi opererer. Eier mottar utbytte, ansatte mottar lønn og kommuner og myndigheter mottar skatter og avgifter.

E-CO Energi søker å benytte lokale tjenesteleverandører og partnere der dette er praktisk gjennomførbart. Kort vei fra leverandør til anlegg betyr besparelser for miljø og lokal infrastruktur, samt trygging av lokale arbeidsplasser.

E-CO Energi bidrar indirekte til lokal verdiskaping i kommunene der kraften produseres. Selskapets virksomhet skaper merverdi gjennom kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører og samarbeidspartnere.

I 2017 bidro selskapet med 480 millioner kroner til vertskommunene. Dette bidraget kom i form av naturressurs- og eiendomsskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. Totalt bidro selskapet med over én milliard kroner i skatter og avgifter i 2017. Utbyttet til vår eier, Oslo kommune, ble i 2017 på 650 millioner kroner.

Lokale innkjøp er estimert til 27 millioner kroner direkte fra E-CO Energi, mens det lokale bidraget er større knyttet til innkjøp av lokale varer og tjenester i prosjekter med hovedentreprenører som har lokale underleverandører.

E-CO støtter blant annet lokal kultur og idrett som Hallingdal fotballklubb.

Øvrig samfunnsengasjement

Konsernets virksomhet bidrar til samfunnet også på andre måter enn gjennom arbeidsplasser, skatter og avgifter, etterspørsel etter lokale varer og tjenester og sikker kraftforsyning.

Et biprodukt av vassdragsutbygging er overskuddsmasse i form av stein og pukk. Massen deponeres i såkalte «tipper» som kan benyttes til lokal samfunnsutvikling. E-CO Energi arbeider for at overskuddsmateriale kan benyttes lokalt som del av veibygging, sementproduksjon eller andre samfunnsfremmende formål.

Selskapet gir økonomisk støtte til gode formål, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En betydelig andel går til lokale idrettslag, foreninger og idretts- og kulturtalenter.

Et bidrag går til Norsk Luftambulanses tilstedeværelse med helikopterbase på Ål i Hallingdal. Dette muliggjør trygg, rask og effektiv ambulansetjeneste for hele regionen. Kursvirksomhet i regi av Norsk Luftambulanse bidrar samtidig til brann- og brannvernsikkerhet for E-CO Energi og andre i lokalmiljøet.

Vi har et løpende samarbeid med fiskeforeninger og elveeierlag i alle vassdrag der E-CO driver kraftproduksjon.

E-CO støtter arbeidet til miljøstiftelsen Zero, som er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet.

E-CO er samarbeidspartner for Energisenteret på Hunderfossen, et opplevelsessenter om vannkraft og annen fornybar energi. E-CO har også etablert visningssenter for miljø og kraftproduksjon i egne lokaler på Gol.

Konsernets virksomhet er i Norge. Vårt engasjement for ren kraft strekker seg allikevel ut over landegrensene. E-CO Energi støtter Røde kors. Den største andelen av støtten skal gå til «Vann for livet»-prosjekter internasjonalt. Rent vann er kritisk både i den akutte fasen etter katastrofer, men også i det langsiktige humanitære arbeidet. Den andre delen av støtten skal gå til hjelpekorpsarbeidet nasjonalt, primært til de områder der E-CO Energi har sin virksomhet.