På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Mål for miljøarbeidet

E-CO Energis overordnede mål for arbeidet med ytre miljø er at vi skal balansere driften opp mot miljøpåvirkninger på en kostnadseffektiv måte.

Dagens miljømål som direkte kan knyttes til våre prinsipper for hensyn til naturmangfoldet er:

  • Internkontroll for vassdrag skal styrkes for derigjennom å sikre overholdelse av krav satt i konsesjon eller vilkår.
  • Vi skal videreutvikle rutiner og system for rapportering av miljøaspekter i tråd med internkontrollforskrift og ROS-analyser.
  • E-CO Energi ønsker å sikre god forståelse for å bevare miljøverdiene som kan påvirkes av vår virksomhet, gjennom opplæring av relevante ansatte og innleid personell.
  • For alle anlegg skal miljøstatus vurderes etter dagens forventninger til virkninger på biotoper og landskapstilpasning. Uavhengig av formelle pålegg skal anleggene utformes og drives med vekt på både produksjon og miljøforhold. Konflikter mellom miljøforhold og produksjon skal søkes redusert ved en balansert vurdering.
  • Sikre den naturlige fiskeproduksjonen i elver berørt av E-CO Energis aktivitet, og bidra til å øke denne der det er mulig. Det skal fokuseres på fysiske tiltak så som terskelbygging, biotopjusteringer, gyteforhold og regulering av vannføring og temperatur. Der det er behov for utsetting av rogn eller yngel skal lokal stamfisk benyttes.

I arbeidet med å sikre og forbedre miljøtilstanden i E-CO Energis reguleringsanlegg er det viktig at miljøhensyn kommer inn som en naturlig del av virksomheten. Det gjelder både for normal drift og i vedlikeholdsprosjekter og rehabiliteringer. En stor del av påvirkningen på ytre miljø tror vi kan reduseres ved å sette strengere miljøkrav om naturmangfold inn i våre innkjøpsrutiner, noe som vil bli gjort i forbindelse med gjennomgangen av miljømålene.

Ambisjonen for E-CO Energi er å være blant de beste i bransjen til å ta miljøhensyn på alvor og være en pådriver for kostnadseffektive løsninger som kan ivareta miljø og kraftproduksjon.


Utgytt laksehann i Aurland