På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

CO2-regnskap 2016

E-CO Energis virksomhet er å produsere vannkraft på en ansvarlig måte. All E-COs kraftproduksjon i 2015 kom fra vannkraft. En av fordelene ved vannkraft er at det i ubetydelig grad slippes ut klimagasser etter at kraftverket er bygget.

Livsløpsanalyser (LCA) viser totale utslipp i et produkts livssyklus fra uttak av råmaterialer, produksjon, distribusjon, bruk, gjenbruk, vedlikehold, resirkulering – til endelig kassering; inkludert all transport involvert. Livsløpsanalyser av ulike kraftproduksjonsteknikker viser at vannkraft har svært lave utslipp. 

Under er en figur fra FNs klimapanels rapport om fornybare energikilder som viser utslipp per kWh for ulike produksjonsteknologier:

Kilde: http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_Full_Report.pdf , figur 9.4 s. 124

Figuren viser at vannkraft har vesentlig lavere utslipp i løpet av livssyklusen (4-14 g CO2/kWh) enn for eksempel solenergi (30-80 g) og vindenergi (8-20 g) og svært mye lavere enn fossile energikilder som gass (400-550 g) og kull (875-1125 g). 

Norsk vannkraft slipper ut vesentlig mindre klimagasser enn vannkraft andre steder i verden, blant annet på grunn av at lite vegetasjon i oppdemmede arealer fører til relativt små CO2- og metanutslipp. Østfoldforskning har beregnet utslipp fra en rekke norske vannkraftverk gjennom livsløpsanalyser. Beregningene viser at utslippet fra et typisk norsk vannkraftverk er 2,39 g CO2-ekvivalenter per kWh.

Konsernets CO2-utslipp er hovedsakelig knyttet til utslipp av isolasjonsgassen SF6, flyreiser, helikopterbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff til biler og maskiner. 

Det er en økning i utslipp av SF6, men det vil variere mellom år avhengig av hvor mange ganger brytere fylles med gass. Strømforbruket er redusert vesentlig.

Utslippskilde CO2-ekvivalenter
Isolasjonsgassen SF6 137,4
Flyreiser 16,1
Helikopterbruk 13,9
Elektrisitetsforbruk* 274,0
Drivstoff til biler og maskiner 225,8
Totalt 667,2

 

 

 

 

 

* E-CO mener prinsipielt at det ikke skal regnes CO2-utslipp på elektrisitetsforbruk da det ikke slippes ut CO2 ved bruk ev elektrisitet, kun ved produksjon. Vi bruker imidlertid en uavhengig metodikk for beregning av CO2-utslipp og der gis bruk av elektrisitet et CO2-utslipp tilsvarende gjennomsnittet i den nordiske kraftmiksen (Nordel).

E-CO har fokus på å begrense klimagassutslippene fra egen aktivitet. For å redusere utslippene fra transport legges interne samlinger nær våre lokasjoner, møter holdes på videokonferanse og miljøvennlig transport velges der dette er mulig. I løpet av 2016 ble videokonferanseutstyret benyttet i 936 timer regnet med bakgrunn i at minst to enheter er i bruk samtidig. Dette er opp fra 480 timer i 2015. Dersom et videomøte varer i snitt 1,5 timer, så er det avholdt 624 videomøter. Hvis et møte sparer inn 200 km i personreiser, så tilsvarer dette 124 000 km personreiser pr år.

Gode kontroll- og vedlikeholdsrutiner for SF6-isolerte anlegg bidrar til å holde utslippene fra disse nede. I 2016 var det utslipp på 5,75 kg, mot 5,55 kg i 2015. Utslippene kommer fra drift av etterfylling av anlegg, og i all hovedsak er det friluftsanlegg i Hallingdal som står for utslippene.

Det skal arbeides videre med prosjektet for å skifte om til biodiesel i våre kjøretøy.

0 UTSLIPP

Selv om E-CO produserer elektrisitet på verdens mest klimavennlige måte, har vi som vist et visst klimagassutslipp. For å bli helt klimanøytrale kjøper vi derfor klimakvoter tilsvarende utslippet på 667,2 tonn. Kvotene blir slettet og dermed tatt ut av markedet.