På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Samfunnsansvar i E-CO Energi

E-CO Energis arbeid med samfunnsansvar er bygget på tre pilarer; verdiskaping, ytre miljø og samfunnsengasjement. Konsernet har nedfelt og forankret sitt samfunnsansvar i virksomhetens strategi, verdier og mål. Målsettingen med arbeidet og rapporteringen om samfunnsansvar er å vise hvordan virksomheten bidrar til økt bærekraft for økonomien, miljøet og det samfunnsmessige felleskapet. E-CO Energi er avhengig av et godt forhold til sine interessenter og arbeider derfor tett med næringsliv, kommuner og lokalsamfunn. Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, sikre samfunnet tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. På den måten skaper E-CO verdier lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt globalt.

E-CO støtter blant annet lokal kultur og idrett som Hallingdal fotballklubb.

Vannkraft og samfunn

E-CO Energi forvalter en av våre fremste miljøvennlige ressurser: vannkraft. Fornybar, ren vannkraft belaster ikke klimaet slik fossilt brennstoff gjør. Utbygging og oppgradering av vannkraftanlegg er derfor med på å minske etterspørselen etter ikke-fornybare energikilder. Dersom E-CO Energis utslippsfrie vannkraftproduksjon i 2016 skulle erstattes av fossil kraft, ville det tilsvare et utslipp på 5,6 millioner tonn CO2 – det samme som over to millioner biler slipper ut i løpet av et år.

Norge har en lang historie med utbygging av vannkraft. Når vi i dag utvikler nye vannkraftprosjekter bygger vi på mer enn hundre års kompetanse. I dette arbeidet er det et mål at all drift og utvikling skjer på en så skånsom og bærekraftig måte som mulig. Vi får rett og slett mer energi ut av hver vanndråpe enn vi gjorde før.

Etiske retningslinjer

E-CO Energis kjerneverdier «engasjert, skikkelig og skapende» er sentrale i selskapets arbeid med samfunnsansvar. Disse fungerer som en rettleder for hvordan selskapet og de ansatte skal opptre overfor viktige interessenter som leverandører, samarbeidspartnere og lokalsamfunn.

Konsernets etiske retningslinjer ligger til grunn for vårt engasjement og bidrag for samfunnet. De etiske retningslinjene beskriver også hvordan våre ansatte skal forholde seg til og opptre når det gjelder gaver eller andre godtgjørelser.

Arbeidsmiljø og HMS

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. For å ivareta våre ansattes sikkerhet og utvikling arbeider vi aktivt med HMS, trivsel, kompetanseutvikling, medarbeiderinnflytelse og velferd. Som IA-bedrift tilrettelegges arbeidet slik at alle i størst mulig grad kan bidra.

Det foretas jevnlige målinger av arbeidsmiljø, trivsel og sykefravær. Vi har en nullvisjon på skader og et mål på under fire prosent sykefravær i året. I 2016 hadde vi et sykefravær på 3,3 prosent. Det har vært en positiv utvikling med reduksjon i fravær og skadetall fra året før.

Verdiskaping

E-CO Energis virksomhet genererer verdier for interne og eksterne aktører. Eier mottar utbytte, ansatte mottar lønn og kommuner og myndigheter mottar skatter og avgifter. I 2016 bidro selskapet med 399 millioner kroner til vertskommunene. Dette bidraget kom i form av naturresurs- og eiendomsskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. I 2016 var de tre største mottakerne Aurland, Hol, og Ål kommune. Disse mottok henholdsvis 101, 81 og 37 millioner kroner i skatter og avgifter.

E-CO Energi bidrar indirekte til lokal verdiskaping i kommunene der kraften produseres. Selskapet drifter og opererer, bygger ut og vedlikeholder eksisterende og nye anlegg. Tilstedeværelsen av produksjon skaper merverdi gjennom kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører og samarbeidspartnere.

E-CO Energi søker å benytte lokale tjenesteleverandører og partnere der dette er praktisk gjennomførbart. Kort vei fra leverandør til anlegg betyr besparelser for miljø og lokal infrastruktur, samt trygging av lokale arbeidsplasser.

Totalt bidro selskapet med over én milliard kroner i skatter og avgifter i 2016, over halvparten av årets verdiskaping.

Miljøansvar

Det arbeides mål- og resultatorientert med miljøansvaret, noe som dokumenteres i den årlige miljørapporten. Fremstillingen nedenfor er hentet fra denne. Videre informasjon finnes på www.e-co.no/miljo.

Miljøansvar er en viktig og integrert del av kjernevirksomheten for fremtidsrettede virksomheter i energisektoren. For E-CO Energi består dette av skånsom drift, proaktiv miljøforvaltning i reguleringene samt utvikling og produksjon av ren, fornybar vannkraft.

For vannkraftprodusenter er de største miljøutfordringene knyttet til anleggsvirksomhet, støy, landskapsendringer og endring av det biologiske mangfoldet i påvirkede vassdrag og vann.

Miljørapporten inneholder et sett med indikatorer som måler selskapets påvirkning på det ytre miljø. Kunnskapen selskapet har tilegnet seg i arbeidet med miljøindikatorene blir aktivt benyttet for å sikre et skånsomt miljøavtrykk. Denne kunnskapen benyttes også i selskapets risikostyring og internkontroll. Arbeidet med risikostyring har ført til et system for identifikasjon og minimering av virksomhetens miljøutfordringer. E-COs miljøkoordinator er ansvarlig for å følge opp selskapets miljøansvar på anleggene.

I 2016 rapporterer selskapet på bruk av drivstoff, avfallshåndtering, deklarering av oljeprodukter og farlige stoffer. Det føres også CO2-regnskap med fem kategorier av utslipp.

Konsernets klimagassutslipp er hovedsakelig knyttet til utslipp av isolasjonsgassen SF6, flyreiser, helikopterbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff til biler og maskiner. Konsernets klimagassutlipp var 667 tonn CO2-ekvivalenter i 2016, som er en svak økning på ca. 13 tonn fra året før. E-CO fokuserer på å begrense klimagassutslippene fra egen aktivitet. For å redusere utslippene fra transport legges interne samlinger nær våre lokasjoner, møter holdes på videokonferanse og miljøvennlig transport velges der dette er mulig. Gode kontroll- og vedlikeholdsrutiner for SF6-isolerte anlegg bidrar til å holde utslippene fra disse nede. Ved utskiftinger i E-COs bil- og maskinpark vil lavutslippsløsninger (el-, hybridbiler og biodrivstoff) vurderes. Klimagassutslippet vil i sin helhet bli kompensert med kjøp av klimakvoter.

E-CO Energi behandler avfall på forskriftsmessig måte. Selskapet søker løsninger for å redusere mengden avfall, samt øke gjenvinningsgraden. Metaller, plast og emballasje samles inn og resirkuleres.

Selskapet gjennomfører landskaps- og forbedrende tiltak der det er definerte behov, og har som mål å bruke slike tiltak for å redusere påvirkningen anlegg og produksjon har på det ytre miljø. I tråd med offentlige pålegg settes det ut ørret i en rekke fjellvann, et tiltak som skaper gode fiskevann til glede for lokalbefolkning og tilreisende. Selskapet deltar også i flere forskningsprosjekter for å se om tiltakene virker, og undersøker om man kan bedre forholdene for fisk ved andre tiltak, som for eksempel å endre kjøremønsteret for anleggene.

Det har vært to avvik fra konsesjonspålagte vannstandskrav i 2016. Det gjaldt tapping under LRV for henholdsvis Kreklevatn og Holsfjorden. Ingen av tilfellene hadde noen negativ virkning på miljøet, men er revidert for å forhindre lignende hendelser i femtiden.

Samfunnsengasjement

E-CO Energi bidrar til verdiskaping for lokalsamfunn, i form av arbeidsplasser, inntekter til vertskommuner, etterspørsel etter lokale varer og tjenester og sikker kraftforsyning. Konsernets virksomhet bidrar til samfunnet også på andre måter.

Et biprodukt av vassdragsutbygging er overskuddsmasse i form av stein og pukk. Massen deponeres i såkalte «tipper» som kan benyttes til lokal samfunnsutvikling. E-CO Energi arbeider for at overskuddsmateriale kan benyttes lokalt som del av veibygging, sementproduksjon eller andre samfunnsfremmende formål.

Selskapet gir økonomisk støtte til gode formål, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En betydelig andel går til lokale idrettslag, foreninger og idretts- og kulturtalenter.

Et bidrag går til Norsk Luftambulanses tilstedeværelse med helikopterbase på Ål i Hallingdal. Dette muliggjør trygg, rask og effektiv ambulansetjeneste for hele regionen. Kursvirksomhet i regi av Norsk Luftambulanse bidrar samtidig til brann- og brannvernsikkerhet for E-CO Energi og andre i lokalmiljøet.

Vi har et løpende samarbeid med fiskeforeninger og elveeierlag i alle vassdrag der E-CO driver kraftproduksjon.

E-CO støtter arbeidet til miljøstiftelsen Zero, som er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet. I 2016 deltok E-CO på Zerokonferansen og demonstrerte vannkraft som en viktig bidragsyter til det grønne skiftet.

E-CO samarbeidspartner for Energisenteret på Hunderfossen, et opplevelsessenter om vannkraft og annen fornybar energi. E-CO har også etablert visningssenter for miljø og kraftproduksjon i egne lokaler på Gol.

Konsernets virksomhet er i Norge. Vårt engasjement for ren kraft strekker seg allikevel ut over landegrensene. E-CO Energi støtter Røde kors. Den største andelen av støtten skal gå til «Vann for livet»-prosjekter internasjonalt. Rent vann er kritisk både i den akutte fasen etter katastrofer, men også i det langsiktige humanitære arbeidet. Den andre delen av støtten skal gå til hjelpekorpsarbeidet nasjonalt, primært til de områder der E-CO Energi har sin virksomhet.

Kommunikasjon av samfunnsansvar

E-CO Energis arbeid med samfunnsansvar skjer i tilknytning til konsernets mål, strategi og kjernevirksomhet. Vi vil fortsette arbeidet med å sette mål og retningslinjer for samfunnsansvar og tilstrebe å nå og etterleve disse. Vi kommuniserer det samfunns- og miljømessige arbeidet i virksomheten overfor våre interessenter gjennom denne seksjonen våre nettsider.