På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Et bærekraftig E-CO Energi

Miljø og bærekraft er viktig i E-CO Energi. Vår kjernevirksomhet er å produsere ren, fornybar vannkraft, og selv om selskapet er over 125 år gammelt, så er vi like fullt en viktig aktør på veien fremover mot et klimavennlig, fornybart samfunn. Vår vannkraft er del av fremtidens klimaløsninger. Dette er noe vi er svært stolte av, og vi jobber kontinuerlig med utbedringer og nye prosjekter for å kunne bidra med enda mer ren kraft som vil erstatte bruken av fossile energikilder i samfunnet.

Vi ønsker at hele vår virksomhet skal være bærekraftig, og jobber for at vår påvirkning på miljø og samfunn skal være så positiv som mulig. Vi har de siste 12 årene utgitt en årlig miljørapport for å vise hvordan vi jobber for å sikre et godt miljø. I år har vi tatt steget videre og utarbeidet en helhetlig bærekraftsrapport med fokus på de fem hovedområdene hvor vi i størst grad påvirker verden rundt oss.

Våre fokusområder er:

  • Fornybar energiproduksjon
  • Hensyn til naturmangfold
  • Bærekraftig verdikjede
  • Attraktiv arbeidsplass
  • Lokal verdiskaping

Les mer om E-COs miljøarbeid i miljørapporten for 2017.

Rundvask av Aurlandselva

I Aurlandsvassdraget har vi testet ut spyling av fine partikler av elvebunnen med portabel brannpumpe. Erfaringen tilsier at dette kan være et nyttig tiltak i visse tilfeller.


Skånsom effektkjøring av kraftverk fullt mulig

Effektkjøring av norske vannkraftverk er både nødvendig og miljømessig forsvarlig, mener forskere fra SINTEF og Norsk institutt for naturforskning. Spørsmålet er hvor og hvordan det skal gjøres.


Mer gyte- og oppvekstareal i Vassbygdelvi

Høsten 2016 fikk E-CO Energi tillatelse av NVE til å gjennomføre flere miljøtiltak i Vassbygdelvi i Aurland kommune. Det vil gi ca 2000 kvadratmeter gyte- og oppvekstareal for sjøørret og laks. Arbeidet startet rett før jul i 2016.


Gytefisktellinger Aurland høsten 2015

Den 16. oktober ble det gjennomført gytefisktellinger i Vassbygdelvi og i Aurlandselvi. Tellingene viser at gytebestanden er på omtrent samme nivå som i 2013 og 2014 for sjøørret og laks.


Prøvefiske i Holsfjorden

Det ble i september prøvefisket i Holsfjorden. Det ble også prøvefisket i flere bekker. Foreløpige resultater er gode.


Vinterstøinger – Aurlandselva

Sjekk video av 250 vinterstøinger på vei opp Aurlandselva. Fiskene ser ut til å være i god form. Vi får håpe fisken får en god vinter i elva, og finner mye mat ute i Sognefjorden når de returnerer dit en gang i mai.


Utplanting av øyerogn i Aurland

E-CO Energi har gjennomført første runde med utplanting av rogn i Aurlandsvassdraget. Arbeidet har gått meget bra.


Meget gledelige gytefisktall i Aurland

Resultatene fra høstens gytefisktellinger i Aurlandselva er meget gode. Både for blenkjer og gytemoden sjøørret er det en klar økning fra i fjor. Sammenliknet med 2009 er det en tredobling.


Tiltaksprosjekt i Aurlandselva

E-CO har siden 2009 deltatt i et flerfaglig miljøprosjekt (EnviDORR) styrt av forskningsmiljøene ved SINTEF, NINA og UNI Miljø. Prosjektet har ledet frem til en rekke tiltak i Aurlandsvassdraget. Blant annet er gytearealet i Aurlandselva økt kraftig.


E-CO støtter filming av fiskeprosjekt

Nå får vi kanskje svar på spørsmålet: ”Hvordan lever de – egentlig?”. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har plassert radiosendere i buken på 25 ørreter i Hemsil. Forskerne skal følge fiskene gjennom året. Prosjektet vil gi svar på vandring og gyting og hvordan fisken påvirkes av «fang og slipp»-fiske. E-CO har bidratt med finansiering av filming av prosjektet.


Et bruddtjern er født

Ny dam Stolsvatn er nå ferdig. Fire hektiske sesonger er fullført. Prosjektet blir oppsummert i årets siste nummer av Dam-nytt med billedkavalkade. Prosjektledelsen er spesielt stolte av løsningen med etableringen av et tjern i steinbruddet. Som assisterende prosjektleder Stein Engen noe ubeskjedent sier det: - Her har Vår herre noe å lære.


Nye terskler hjelper fisken i Hemsil

E-CO fortsetter de biotopjusterende tiltakene i Hemsil i 2009. I 2008 ble den øvre delen av elva utbedret. I år står den nedre delen for tur. – Vi skal bygge en stor løsmasseterskel og flere mindre terskler, sier prosjektleder Lars Oust. Arbeidene startet onsdag 29. juli.


Nytt forskningsprosjekt på kraftproduksjon og fisk

I mai samlet en rekke fiskeeksperter og -forskerne seg i Aurland og Vassbygdi. Møtet markerte oppstarten av et nytt forskningsprosjekt (EnviDORR) som skal se på mulighetene for å bedre forholdene for både laksen og vannkraftproduksjonen. - Vi ønsker å styrke forskningen omkring utvikling av ny vannkraft, hvor konsekvenser på fisk er meget sentralt, sier E-COs prosjektleder Halvor Kr. Halvorsen.


E-CO satt ut nær 200 000 fisk i 2008

E-CO satt ut i alt 192 600 ørret i større og mindre magasin i 2008. Utsettingene gjøres for å kompensere for tapt naturlig rekruttering og vekst på grunn av regulering av vassdragene. Les mer om dette og andre miljøsaker i E-COs miljørapport for 2008.


Biotopjusterende tiltak i Hemsil

E-CO Vannkraft AS har fått utarbeidet en terskelplan for Hemsil. Terkelplanen har identifisert tiltak for å bedre elvas estetiske karakter, men også hensynet til fisk og vannmiljø er tillagt stor vekt.


Null avvik ved Stolsvatn

NVE har hatt full revisjon av miljø og sikkerhet ved byggingen av ny Stolsvannsdam. Konklusjonen fra NVE er at bygging av ny dam Stolsvatn blir utført i henhold til dagens krav.


E-CO får skryt av NVEs miljøtilsyn

NVE har igjen undersøkt hvordan E-CO ivaretar miljøet ved Aurlandsanleggene, og konklusjonen er strålende. E-CO er den regulanten det har vært gjennomført flest miljøtilsyn hos, og også den som har mottatt de mest positive tilbakemeldingene.Vannføring Geilo Bru

Her finner du vannføringsgrafer for Geilo Bru.

Vannføring siste 7 dager

Vannføring siste 3 måneder

 
Vannføring Aurland

Her finner du vannføringsgrafer for Skjærshølen i Aurlandselva.

Vannføring siste 7 dager

Vannføring siste 3 måneder

 
MILJØRAPPORT 2017

Last ned E-CO Energis miljørapport for 2017.

Kontakt miljøspørsmål

Miljøkoordinator
Bjørn Otto Dønnum

T. 24 11 69 22
M. 950 27 637
bjornotto.donnum@e-co.no