På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

CO2-regnskap 2015

28.04.15

E-CO Energis virksomhet er å produsere vannkraft på en ansvarlig måte. All E-COs kraftproduksjon i 2015 kom fra vannkraft. En av fordelene ved vannkraft er at det i ubetydelig grad slippes ut klimagasser etter at kraftverket er bygget.

Livsløpsanalyser (LCA) viser totale utslipp i et produkts livssyklus fra uttak av råmaterialer, produksjon, distribusjon, bruk, gjenbruk, vedlikehold, resirkulering – til endelig kassering; inkludert all transport involvert. Livsløpsanalyser av ulike kraftproduksjonsteknikker viser at vannkraft har svært lave utslipp. 

Under er en figur fra FNs klimapanels rapport om fornybare energikilder som viser utslipp per kWh for ulike produksjonsteknologier:

Kilde: http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_Full_Report.pdf , figur 9.4 s. 124

Figuren viser at vannkraft har vesentlig lavere utslipp i løpet av livssyklusen (4-14 g CO2/kWh) enn for eksempel solenergi (30-80 g) og vindenergi (8-20 g) og svært mye lavere enn fossile energikilder som gass (400-550 g) og kull (875-1125 g). 

Norsk vannkraft slipper ut vesentlig mindre klimagasser enn vannkraft andre steder i verden, blant annet på grunn av at lite vegetasjon i oppdemmede arealer fører til relativt små CO2- og metanutslipp. Østfoldforskning har beregnet utslipp fra en rekke norske vannkraftverk gjennom livsløpsanalyser. Beregningene viser at utslippet fra et typisk norsk vannkraftverk er 2,39 g CO2-ekvivalenter per kWh.

Konsernets CO2-utslipp er hovedsakelig knyttet til utslipp av isolasjonsgassen SF6, flyreiser, helikopterbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff til biler og maskiner. 

Det er en økning i utslipp av SF6, men det vil variere mellom år avhengig av hvor mange ganger brytere fylles med gass. Strømforbruket er redusert vesentlig.

Utslippskilde CO2-ekvivalenter
Isolasjonsgassen SF6 132,6
Flyreiser 27,1
Helikopterbruk 35,3
Elektrisitetsforbruk* 126,0
Drivstoff til biler og maskiner 332,7
Totalt 653,7

 

 

 

 

 

* E-CO mener prinsipielt at det ikke skal regnes CO2-utslipp på elektrisitetsforbruk da det ikke slippes ut CO2 ved bruk ev elektrisitet, kun ved produksjon. Vi bruker imidlertid en uavhengig metodikk for beregning av CO2-utslipp og der gis bruk av elektrisitet et CO2-utslipp tilsvarende gjennomsnittet i den nordiske kraftmiksen (Nordel).

E-CO har fokus på å begrense klimagassutslippene fra egen aktivitet. For å redusere utslippene fra transport legges interne samlinger nær våre lokasjoner, møter holdes på videokonferanse og miljøvennlig transport velges der dette er mulig. Gode kontroll- og vedlikeholdsrutiner for SF6-isolerte anlegg bidrar til å holde utslippene fra disse nede.

En stor del av virksomhetens utslipp er knyttet til bilkjøring. Til lokal transport i Aurland er det nå kjøpt inn en Nissan NV200 varebil, i tillegg er det to Nissan Leaf i Hallingdal. I løpet av 2015 har det vært arbeidet for å se på muligheten til å gå over til biodiesel, men det er ikke konkludert ennå. I forbindelse med utskifting av to Mitsubishi Outlander ble det konkludert med at det ikke var noen stor miljøgevinst av å velge en ladbar hybridutgave av denne bilen grunnet kjøremønsteret.

Det skal arbeides videre med prosjektet for å skifte om til biodiesel i våre kjøretøy.

Klimagassutslippet på 653,7 tonn vil bli kompensert med kjøp av klimakvoter.