På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Etiske retningslinjer for leverandører

E-CO har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følge av konsernets virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning og øvrige sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i vår virksomhet og inkluderer også våre leverandører.

For å klargjøre vårt ståsted overfor våre leverandører, ansatte og andre interessenter har vi utarbeidet E-COs etiske retningslinjer for leverandører. Retningslinjene ansees som minimumskrav og omfatter arbeidsrettigheter og miljøhensyn samt etiske hensyn i henhold til internasjonale konvensjoner fastsatt i ILO og FN.

E-CO krever at leverandørene følger alle lover og forskrifter i de land de driver forretningsvirksomhet. Vi forventer også at våre leverandører minimum oppfyller prinsippene for etisk handel som er forklart i dette dokumentet samt at man påser at underleverandører/-entreprenører også følger disse. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden alltid gjelde.

Ved eventuelle brudd på retningslinjene fra leverandører eller underleverandører/-entreprenører vil E-CO ikke umiddelbart avslutte samarbeidet, men primært bidra til at retting av forholdet blir iverksatt. E-CO eller konsernets bemyndigede part kan gjennomføre kontroller og revisjoner for å vurdere om man oppfyller kravene, og ved avvik vurdere hvordan arbeidet med retting iverksettes.

Overtredelse av disse retningslinjene anses som en alvorlig sak og vil i ytterste konsekvens kunne føre til heving av kontrakt, krav om forholdsmessig kompensasjon, diskvalifisering som leverandør og eventuell rapportering til relevante myndigheter.  

Alle E-COs medarbeider som har kontakt med leverandører, skal påse at disse kjenner til og aksepterer retningslinjene. 

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
1.1 Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid
1.2 Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid  

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98 og 135 og 154)
2.1 Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt.
2.2 Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter, eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid
2.3 Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjoner nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
3.1 Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid
3.2 Barn under 15 år (14 eller 16 år i visse land) skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning
3.3 Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte konvensjoner er uakseptabelt. Dersom det allerede foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis
mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4. Diskriminering (ILO konvensjoner nr. 100 og 111og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
4.1 Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet
4.2 Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV
smittet

5. Brutal behandling
5.1 Fysisk mishandling eller avstraffing, eller trussel om fysisk mishandling skal være forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og forskjellige former for ydmykelser 

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
6.1 Det skal arbeides for å skaffe arbeiderne et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til forhold på arbeidsplassen
6.2 Arbeiderne skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte
6.3 Arbeiderne skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for helsesikker oppbevaring av mat
6.4 Hvis arbeidsgiver stiller losji, skal dette være rent, sikkert og tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann

7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
7.1 Lønn til arbeiderne skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard, og alltid tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov
7.2 Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeid påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren
7.3 Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
8.1 Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller industriens standard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Det anbefales at arbeidstid per uke ikke overstiger 48 timer (8 timer per dag)
8.2 Arbeiderne skal ha minst 1 fridag i uken
8.3 Overtid skal være begrenset. Det anbefales maksimum 12 timer per uke
8.4 Arbeiderne skal alltid ha overtidstillegg, minimum i tråd med gjeldende lover

9. Regulære ansettelser
9.1 Forpliktelser overfor arbeiderne, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner
9.2 Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår
9.3 Lærlingsprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold

FORHOLD UTENFOR ARBEIDSPLASSEN

10. Marginaliserte befolkningsgrupper
10.1 Produksjonen, og uttaket av råvarer til produksjonen, skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengige av.

11. Miljø
11.1 Miljøtiltak vurderes i hele produksjons- og distribusjonskjeden, fra råvareproduksjon til utsalg. Både lokale, regionale og globale miljøaspekter skal ivaretas. Viktige miljøutfordringer som leverandørene forventes å motarbeide er tap av biologisk mangfold, langsiktige skader på økosystemer, forurensing av atmosfæren som har konsekvenser for klimaet, skader på maritime økosystemer og jordforringelser forårsaket av bruk, av kjemikalier. Det forventes at leverandøren arbeider med avfallshåndtering og utfasing av bruk av ikke fornybare ressurser. Det skal ikke drives rovdrift på lokalmiljøet på produksjonsstedet, og det skal tas hensyn slik at det ikke blir skadet av forurensning. Det forventes at leverandører velger moderne og effektiv teknologi som minsker utslippet av drivhusgasser og andre utslipp fra produkter og tjenester. 11.2 Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes. 11.3 Relevante utslippstillatelser er innhentet der det er nødvendig. 11.4 Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte.

12. Bestikkelser og korrupsjon
12.1 Leverandører skal opprettholde en høy etisk standard og god forretningsskikk. Gjeldende lover og andre rettslige bestemmelser og overenskomster skal følges. Kun å følge loven i bokstavelig forstand er ikke tilstrekkelig for å holde en høy etisk standard. Leverandører kan ikke gi eller motta goder som kan anses som uakseptabel belønning for å oppnå, beholde eller styre forretnings-virksomhet. Slike goder kan eksempelvis være kontanter,
varer, reiser eller tjenester av andre slag.

E-CO etiske retningslinjer for investeringer

E-CO har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i vår virksomhet og inkluderer også de investeringer vi foretar.

Gjennom samfunnsansvarlige investeringer vil E-CO sikre god finansiell avkastning samtidig som man tar hensyn til selskapenes etiske atferd. Investeringsstrategien skal ivareta hensynet til menneske­rettigheter, arbeidstaker­rettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper.

Målet for E-COs etiske retningslinjer for investeringer er både å unngå og investere i selskaper som handler uetisk og å påvirke selskaper til stadig forbedring.

For å oppnå dette, og for å klargjøre vårt ståsted overfor våre investeringsobjekter, partnere, ansatte og andre interessenter, har vi nedfelt E-COs etiske retningslinjer for investeringer:

1. E-CO skal utøve aktivt eierskap blant annet gjennom styrerepresentasjon, kompetanseoverføring fra E-CO-konsernet, bidra til utvikling og verdiskapning i selskapet, samt ha en langsiktig investeringshorisont og ikke aktivt engasjere seg i kortsiktig spekulasjon i sin virksomhet. 
2.

E-CO skal investere i virksomheter relatert til fornybar energi, energireduserende tiltak og utslippsreduksjoner, samt virksomhet i tilknytning til E-COs eksisterende interesser.

3.

E-CO skal ikke investere i virksomhet som bryter med internasjonale normer, i hovedsak FNs konvensjoner for: 

  • Menneskerettigheter
  • Arbeidsrettigheter
  • Miljø
  • Våpen
  • Korrupsjon
  • Tobakk

eller på annen måte er i strid med E-COs etiske retningslinjer for leverandører.