På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Glomma produksjonsområde

I august 2017 kjøpte E-CO Energi  90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen Holding. Hafslunds vannkraftproduksjon er nå samordnet med E-COs eksisterende virksomhet og utgjør sammen med Solbergfoss kraftverk Glomma kraftproduksjonsområde med ni kraftverk med en samlet produksjon på over 4 TWh. Det tilsvarer strømforbruket til ca. 200 000 husstander.

Alle kraftverkene i dette området er elvekraftverk, som kjennetegnes av store vannmengder og lav fallhøyde. Det er små muligheter til å regulere vannføringen, ettersom den totale magasin-kapasiteten i vassdraget bare er cirka 15 prosent av årlig tilsig. Produksjonen kan i svært liten grad styres gjennom magasinering og tapping, men følger vannføringen i elva, med de begrensninger som følger av reguleringen av vassdraget. Nedbørsfeltet dekker en sjettedel av Norges areal og strekker seg fra Skjåk i nordvest og Røros i nordøst til Sarpsborg i sør.

Det er de siste årene lagt ned en betydelig innsats i vedlikehold og opprusting av flere av de eldste aggregatene i kraftverkene for å øke ytelsen og levetiden. For tiden påpår det en stor utvidelse med en helt ny kraftstasjon på Vamma kraftverk.

Mer informasjon om kraftverkene: